Sammanfattning Miljötillståndet 2020

Inget av de tolv miljökvalitetsmål som följs upp på regional nivå bedöms kunna nås till år 2020 i Skåne län. Bedömningarna är desamma som i förra årets uppföljning för samtliga bedömda miljökvalitetsmål.

Länsstyrelserna har inte bedömt måluppfyllelse för miljökvalitetsmålen Begränsad klimatpåverkan, Skyddande ozonskikt eller Säker strålmiljö. Förutsättningarna för att nå dessa mål är i huvudsak beroende av internationella insatser. Bedömning av dessa mål görs därför samlat på nationell nivå.

Endast två mål, Bara naturlig försurning och God bebyggd miljö, bedöms ha en positiv utveckling. För Bara naturlig försurning är det en förbättring jämfört med tidigare år. 2018 bedömdes trenden för Frisk luft vara positiv på grund av flera års minskade kvävedioxidhalter. Denna utveckling har avstannat och trenden bedöms därför vara neutral. Två mål, Ett rikt odlingslandskap och Ett rikt växt- och djurliv, har en fortsatt negativ utveckling. För övriga mål går det inte att se en tydlig riktning för utvecklingen i miljön eller så finns det inte tillräckligt med underlag för att kunna göra en bedömning.

Det pågår mycket arbete inom havsplanering kopplat till havsmiljödirektivet och vattenförvaltningen, Öresunds vattensamarbete, biosfärsområde Vattenriket, Vombsänkan och Öresund. Länsstyrelsen har även tagit fram ett förslag till beslut om bildande av det marina naturreservatet Skånska Kattegatt. När det gäller restaurering av naturmiljöer på land sker fortsatt mycket arbete inom ett flertal stora LIFE-projekt; SemiaquaticLIFE, BushLIFE, LIFE e-Natura2000.edu och LIFE Coast Adapt.

Däremot har skötsel och restaurering av skyddade områden kraftigt bromsats upp till följd av de stora budgetneddragningarna 2019, vilket kommer att ge konsekvenser många år framåt. Även budgeten för Åtgärdsprogram för hotade arter och naturtyper har minskat. I budgetarbetet hösten 2018 ströks den tidigare införda våtmarkssatsningen inom LONA (Den lokala naturvårdsatsningen) som skulle löpa mellan 2018 och 2020. Pengarna återkom i vårändringsbudgeten, men avbrottet skapade förseningar i arbetet. En mera jämn medelstilldelning underlättar den långsiktiga planeringen av naturvårdande åtgärder och ger sannolikt ett högre förtroende för stödformerna.

Länsstyrelsen arbetar med genomförandet av en intern handlingsplan för Agenda 2030 och i en regional Agenda 2030-grupp. Miljömålen är den miljömässiga dimensionen i detta arbete.

Förklaring av symbolerna

Bedömning för miljömålet: JA. Miljökvalitetsmålet är uppnått eller kommer kunna nås.

JA: Miljökvalitetsmålet nås med i dag beslutade styrmedel och med åtgärder genomförda före 2020.

Bilden visar ordet NÄRA, som står för att man bedömer att miljökvalitetsmålet delvis är uppnått eller kommer delvis att kunna nås.

NÄRA: Miljökvalitetsmålet är delvis uppnått eller kommer delvis att kunna nås med i dag beslutade styrmedel och med åtgärder genomförda före 2020.

Bilden visar ordet NEJ, som står för att man bedömer att miljökvalitetsmålet inte är uppnått och inte kommer kunna nås med befintliga och beslutade styrmedel och åtgärder.

NEJ: Miljökvalitetsmålet är inte uppnått och kommer inte kunna nås med befintliga och beslutade styrmedel och åtgärder.

Trendpil som pekar uppåt. Utvecklingen i miljön är positiv.

POSITIV: Utvecklingen i miljön är positiv.

Trendpil som varken pekar upp eller ner. Det går inte att se en tydlig riktning för utvecklingen i miljön.

NEUTRAL: Det går inte att se en tydlig riktning för utvecklingen i miljön.

Trendpil som pekar nedåt. Utvecklingen i miljön är negativ.

NEGATIV: Utvecklingen i miljön är negativ.

Tom cirkel, utan trendpil. Tillräckliga underlag för bedömning av utvecklingen i miljön saknas.

OKLAR: Tillräckliga underlag för bedömning av utvecklingen i miljön saknas.

Bedömning för Generationsmålet och alla miljökvalitetsmålen

Generationsmålet

Manifestationer under 2019 visar på enormt engagemang för klimat och miljö men ställer också krav på agerande. Myndigheter, kommuner, företag och organisationer bidrar med insatser och åtgärder genomförs av såväl enskilda aktörer som i bred samverkan. Arbetet med bland annat cirkulär ekonomi, ekologisk kompensation samt implementering av Agenda 2030 i verksamheten har tagit ordentlig fart.

Läs hela texten om Generationsmålet 2020.

Bilden visar ordet NEJ, som står för att man bedömer att miljökvalitetsmålet inte är uppnått och inte kommer kunna nås med befintliga och beslutade styrmedel och åtgärder.
Trendpil som pekar nedåt. Utvecklingen i miljön är negativ.

Begränsad klimatpåverkan

Växthusgasutsläppen i Skåne minskade med 34 procent år 1990–2017 , vilket främst beror på halverade utsläpp från energiförsörjning och industri. Takten i åtgärdsarbetet behöver öka väsentligt för att bidra till att nå de nationella klimatmålen.

Läs hela texten om miljömålet Begränsad klimatpåverkan 2020.

Bilden visar ordet NEJ, som står för att man bedömer att miljökvalitetsmålet inte är uppnått och inte kommer kunna nås med befintliga och beslutade styrmedel och åtgärder.
Trendpil som varken pekar upp eller ner. Det går inte att se en tydlig riktning för utvecklingen i miljön.

Frisk luft

För många luftföroreningar har halterna tidigare minskat, men nu observeras ett trendbrott och halterna ökar. Åtgärder för ett klimatsmart samhälle, inte minst internationella åtaganden som Göteborgsprotokollet om minskade utsläpp, bedöms ha en positiv inverkan för uppfyllandet av målet.

Läs hela texten om miljömålet Frisk luft 2020.

Bilden visar ordet NEJ, som står för att man bedömer att miljökvalitetsmålet inte är uppnått och inte kommer kunna nås med befintliga och beslutade styrmedel och åtgärder.
Trendpil som pekar uppåt. Utvecklingen i miljön är positiv.

Bara naturlig försurning

Sjöar, vattendrag, skogsmark samt växter och djur skadas av den försurning som drabbar landskapet. Svavel- och kväveutsläpp samt skogsavverkning är drivkrafter i försurningsprocessen. Utvecklingen är överlag positiv, men drabbade ekosystem uppvisar ännu starka, negativa effekter.

Läs hela texten om miljömålet Bara naturlig försurning 2020.

Bilden visar ordet NEJ, som står för att man bedömer att miljökvalitetsmålet inte är uppnått och inte kommer kunna nås med befintliga och beslutade styrmedel och åtgärder.
Tom cirkel, utan trendpil. Tillräckliga underlag för bedömning av utvecklingen i miljön saknas.

Giftfri miljö

Infriandet av en Giftfri miljö kräver internationella och nationella överenskommelser samt innovationer, och det krävs ett ambitiöst miljöarbete från alla aktörer i hela konsumtionskedjan. Trots viktiga åtgärder på lokal och regional nivå är det ändå oklart hur den kemiska statusen påverkar miljön.

Läs hela texten om miljömålet Giftfri miljö 2020.

Bedömning för miljömålet: JA. Miljökvalitetsmålet är uppnått eller kommer kunna nås.
Trendpil som varken pekar upp eller ner. Det går inte att se en tydlig riktning för utvecklingen i miljön.

Skyddande ozonskikt

Vid mitten av 1900-talet började ämnen som har en nedbrytande effekt på ozonskiktet att tillverkas och släppas ut. Tack vare internationellt arbete och effektiv reglering genom lagstiftning finns tecken på att ozonskiktet börjar återhämta sig efter 2020 och en säkerställd återhämtning väntas ske fram till 2040.

Läs hela texten om miljömålet Skyddande ozonskikt 2020.

Bilden visar ordet NÄRA, som står för att man bedömer att miljökvalitetsmålet delvis är uppnått eller kommer delvis att kunna nås.
Trendpil som varken pekar upp eller ner. Det går inte att se en tydlig riktning för utvecklingen i miljön.

Säker strålmiljö

Antalet hudcancerfall fortsätter att öka. En olycka i ett kärnkraftverk i annat län eller land skulle medföra risk för omfattande exponering av joniserande strålning. Den dagliga exponeringen från magnetfält och UV-strålning kan minskas via arbetsmiljöregler och information till allmänheten.

Läs hela texten om miljömålet Säker strålmiljö 2020.

Bilden visar ordet NEJ, som står för att man bedömer att miljökvalitetsmålet inte är uppnått och inte kommer kunna nås med befintliga och beslutade styrmedel och åtgärder.
Trendpil som varken pekar upp eller ner. Det går inte att se en tydlig riktning för utvecklingen i miljön.

Ingen övergödning

Övergödningssituationen är allvarlig i Skåne. Andelen jordbruksmark är stor och de enskilda avloppen många, samtidigt som den fysiska påverkan på våra vatten är utbredd. Många åtgärder har genomförts och utsläppen av övergödande ämnen minskar men åtgärdsbehovet är fortfarande mycket stort.

Läs hela texten om miljömålet Ingen övergödning 2020.

Bilden visar ordet NEJ, som står för att man bedömer att miljökvalitetsmålet inte är uppnått och inte kommer kunna nås med befintliga och beslutade styrmedel och åtgärder.
Trendpil som varken pekar upp eller ner. Det går inte att se en tydlig riktning för utvecklingen i miljön.

Levande sjöar och vattendrag

Livsmiljöer och arter har förstörts eller skadats av bland annat exploatering, rensningar, vattenuttag och bekämpningsmedel. Skydd av sjöar och vattendrag har prioriterats men går trögt. Åtgärdsarbetet har intensifierats. 17 procent av de bedömda skånska ytvattenförekomsterna uppnår god status.

Läs hela texten om miljömålet Levande sjöar och vattendrag 2020.

Bilden visar ordet NEJ, som står för att man bedömer att miljökvalitetsmålet inte är uppnått och inte kommer kunna nås med befintliga och beslutade styrmedel och åtgärder.
Trendpil som varken pekar upp eller ner. Det går inte att se en tydlig riktning för utvecklingen i miljön.

Grundvatten av god kvalitet

Tillgången till grundvatten är generellt sett god i Skåne men vattnets kvalitet påverkas negativt av en rad olika verksamheter och på sina håll råder konkurrens om vattnet. Grundvattnet behöver beaktas och ges större tyngd inom samhällsplanering, tillsyn, tillståndsgivning och vattenförvaltning.

Läs mer om miljömålet Grundvatten av god kvalitet 2020.

Bilden visar ordet NEJ, som står för att man bedömer att miljökvalitetsmålet inte är uppnått och inte kommer kunna nås med befintliga och beslutade styrmedel och åtgärder.
Tom cirkel, utan trendpil. Tillräckliga underlag för bedömning av utvecklingen i miljön saknas.

Hav i balans samt levande kust och skärgård

I havs- och kustmiljön kvarstår problemen med övergödning, svaga fiskbestånd, obalans i ekosystem, gifter, skräp och exploatering. Det är nödvändigt att fisket miljöanpassas och områdesskydden blir fler och bättre. Även utsläppen och den fysiska påverkan behöver minska och fokuset på åtgärder och övervakning öka.

Läs mer om miljömålet Hav i balans samt levande kust och skärgård 2020.

Bilden visar ordet NEJ, som står för att man bedömer att miljökvalitetsmålet inte är uppnått och inte kommer kunna nås med befintliga och beslutade styrmedel och åtgärder.
Trendpil som varken pekar upp eller ner. Det går inte att se en tydlig riktning för utvecklingen i miljön.

Myllrande våtmarker

Många insatser görs i form av skydd, nyanläggningar, restaureringar och skötsel, trots det fortsätter Skånes våtmarker påverkas negativt av dikesrensningar, utebliven hävd och övergödning.

Läs mer om miljömålet Myllrande våtmarker 2020.

Bilden visar ordet NEJ, som står för att man bedömer att miljökvalitetsmålet inte är uppnått och inte kommer kunna nås med befintliga och beslutade styrmedel och åtgärder.
Trendpil som varken pekar upp eller ner. Det går inte att se en tydlig riktning för utvecklingen i miljön.

Levande skogar

Miljöhänsynen vid skogsavverkningar i Skåne behöver förbättras. Målbilder för god miljöhänsyn och certifiering gynnar detta men det bör följas av alla skogsbrukets aktörer. Det krävs robust och långsiktig finansiering till ny skyddad skog och skötsel i den redan skyddade.

Läs mer om miljömålet Levande skogar 2020.

Bilden visar ordet NEJ, som står för att man bedömer att miljökvalitetsmålet inte är uppnått och inte kommer kunna nås med befintliga och beslutade styrmedel och åtgärder.
Trendpil som pekar nedåt. Utvecklingen i miljön är negativ.

Ett rikt odlingslandskap

Den totala åkerarealen har under längre tid minskat på grund av rationalisering och tätortsutbyggnad. Antalet småbiotoper och landskapselement har minskat liksom arealen betesmarker och slåtterängar. Det krävs samverkande insatser för landsbygdsutveckling för att stoppa den negativa trenden.

Läs mer om miljömålet Ett rikt odlingslandskap2020.

Bilden visar ordet NEJ, som står för att man bedömer att miljökvalitetsmålet inte är uppnått och inte kommer kunna nås med befintliga och beslutade styrmedel och åtgärder.
Trendpil som pekar uppåt. Utvecklingen i miljön är positiv.

God bebyggd miljö

Skåne är ett landskap med många unika kvaliteter. Utmaningen är att göra goda avvägningar i den fysiska planeringen så att värdena i den byggda miljön samt i landskapet bibehålls, den goda åkermarken bevaras och samhället i stort ställs om för att möta ett förändrat klimat.

Läs mer om miljömålet God bebyggd miljö 2020.

Bilden visar ordet NEJ, som står för att man bedömer att miljökvalitetsmålet inte är uppnått och inte kommer kunna nås med befintliga och beslutade styrmedel och åtgärder.
Trendpil som pekar nedåt. Utvecklingen i miljön är negativ.

Ett rikt växt- och djurliv

Värdefulla habitat minskar, många arter är hotade och främmande arter sprids. Tillståndet för den biologiska mångfalden är inte hållbart och påverkan på ekosystemen fortsatt hög. Större hänsyn när resurser nyttjas, ökat skydd och skötsel av naturmiljöer och anpassade styrmedel behövs.

Läs mer om miljömålet Ett rikt växt- och djurliv 2020.

Print Friendly, PDF & EmailSkriv ut sidan som pdf