Illustration av miljömålet Säker strålmiljö. Olika typer av radiovågor och strålning studsar mot en husvägg. Illustration av Tobias Flygar.

Säker strålmiljö

Bilden visar ordet NÄRA, som står för att man bedömer att miljökvalitetsmålet delvis är uppnått eller kommer delvis att kunna nås.
Trendpil som varken pekar upp eller ner. Det går inte att se en tydlig riktning för utvecklingen i miljön.

MÅL: Människors hälsa och den biologiska mångfalden ska skyddas mot skadliga effekter av strålning.

BEDÖMNING: Antalet hudcancerfall i Skåne fortsätter att öka. En olycka i ett kärnkraftverk i annat län eller land skulle medföra risk för omfattande exponering av joniserande strålning. Länsstyrelsen arbetar med beredskap avseende utsläpp av radioaktiva ämnen och Lunds kommun arbetar med att ta fram en beredskapszon för European Spallation Source (ESS) i Lund. Den dagliga exponeringen från magnetfält och UV-strålning kan minskas via arbetsmiljöregler och information till allmänheten.

Varje miljökvalitetsmål har preciseringar som förtydligar målet och används i det löpande uppföljningsarbetet av målet. För miljömålet Säker strålmiljö finns följande preciseringar:

  • Strålskyddsprinciper Individens exponering för skadlig strålning i arbetslivet och i övriga miljön begränsas så långt det är rimligt möjligt.
  • Radioaktiva ämnen Utsläppen av radioaktiva ämnen i miljön begränsas så att människors hälsa och den biologiska mångfalden skyddas.
  • Ultraviolett strålning Antalet årliga fall av hudcancer orsakade av ultraviolett strålning är lägre än år 2000.
  • Elektromagnetiska fält Exponeringen för elektromagnetiska fält i arbetslivet och i övriga miljön är så låg att människors hälsa och den biologiska mångfalden inte påverkas negativt.

Förutsättningarna för att nå miljökvalitetsmålen Begränsad klimatpåverkan, Skyddande ozonskikt och Säker strålmiljö är till stor del beroende av internationella insatser. Bedömning av möjligheten att nå dessa mål görs därför samlat på nationell nivå. Det innebär att bedömningssymbolen och trendpilen ovan är gemensamma för hela landet. Texten nedan är dock Länsstyrelsen Skånes beskrivning av läget.

Tillstånd och målbedömning för Säker strålmiljö i Skåne län

Inga förändringar har skett sedan förra året. Nationellt bedöms miljökvalitetsmålet delvis kunna nås till år 2020. Allvarligt är att antalet fall av hudcancer fortsätter att öka i hela landet. Miljökvalitetsmålets komplexitet innebär att det inte går att se en tydlig riktning för utvecklingen i miljön.

Individers exponering för skadlig strålning och utsläpp av radioaktiva ämnen

För strålning från kärnkraft, transporter av farligt gods och arbetsmiljöer där strålande material hanteras kan Länsstyrelsen Skåne sätta in förebyggande och skyddande åtgärder med stöd av lagstiftning.

Risken för utsläpp av radioaktiva ämnen har minskat sedan kärnkraftverket i Barsebäck stängdes ned. För närvarande körs servicedrift på verket, och allt högradioaktivt avfall är borta. Det mellanradioaktiva avfallet monteras ned, mellanlagras i slutna behållare och ska i framtiden bortföras till slutförvaring. Strålsäkerhetsmyndigheten har bedömt att riskerna av nedmonteringen är hanterbara. Den 1 juli 2016 invigde Barsebäck Kraft AB (BKAB) sitt temporära interndelslager där reaktordelarna från B1 och B2 ska förvaras i väntan på att anläggningen Slutförvaret för kortlivat radioaktivt avfall (SFR) står färdig vid Forsmark. Nedmontering av mellanradioaktivt material, såsom delar från reaktorerna, sker nu när det nya mellanlagret blivit färdigställt.

På lokal nivå har kommunerna en viss beredskap att hantera mindre utsläpp av radioaktiva ämnen inom kommunen och länet.

Hudcancer orsakad av UV-strålning

Antalet hudcancerfall i Skåne fortsätter öka, och antalet nya fall årligen i Skåne ligger över riksgenomsnittet. Den allvarligaste formen, malignt melanom, är en elakartad tumörsjukdom som lätt bildar metastaser vilket medför att sjukdomen sprider sig i kroppen. Skivepitelcancer är en mindre farlig hudcancerform.

Solens UV-strålning är den främsta orsaken till hudcancer. Upprepade brännskador av solen, särskilt under barn- och ungdomsåren, ökar risken för malignt melanom. Befolkningen är medveten om riskerna med UV-strålning idag, men ökningen av cancerfall kan bero på att det kan gå många år innan cancern utvecklas. Att ändra människors attityd och beteende gentemot sol och UV-strålning tar tid men är grundläggande för att uppnå preciseringen.

Utomhusarbete medför ökad risk för skivepitelcancer och drabbar oftast de delar av huden som är mest utsatta för solen, som ansiktet, ytterörat, handryggen eller en kal hjässa.

Utomhusarbete medför ökad risk för skivepitelcancer och drabbar oftast de delar av huden som är mest utsatta för solen, som ansiktet, ytterörat, handryggen eller en kal hjässa.

Information och råd om solning finns bland annat på Strålsäkerhetsmyndighetens webbplats.

Länk till Strålsäkerhetsmyndighetens informationsmaterial om solen.

Sjukdomsstatistiken beskrivs genom så kallad åldersstandardiserad incidens, det vill säga antal diagnosticerade fall av hudtumörer per 100 000 invånare och år ålderskorrigerat till befolkningen år 2000.

I Skåne var den åldersstandardiserade incidensen för malignt melanom 51för kvinnor och 58 för män år 2019.

Diagram: Antalet nya fall av malignt melanom bland kvinnor per 100000 invånare i Skåne åren 1970-2019.
Antal diagnosticerade fall av malignt melanom bland kvinnor per 100 000 invånare i Skåne 1970-2019 (ålderskorrigerat till befolkningen år 2000). Antalet fall i Skåne ligger över genomsnittet för Sverige. Målet är att antalet fall inte ska vara fler än vad som diagnosticerades år 2000. Källa: Socialstyrelsens statistikdatabas 2021-03-18
Diagram: Antalet nya fall av malignt melanom bland män per 100000 invånare i Skåne åren 1970-2019.
Antal diagnosticerade fall av malignt melanom bland män per 100 000 invånare i Skåne 1970-2019 (ålderskorrigerat till befolkningen år 2000). Antalet fall i Skåne ligger över genomsnittet för Sverige. Målet är att antalet fall inte ska vara fler än vad som diagnosticerades år 2000. Källa: Socialstyrelsens statistikdatabas 2021-03-18

För skivepitelcancer var den åldersstandardiserade incidensen 68 för kvinnor och 122 för män år 2019. Antalet fall varierar mellan åren och är generellt sett vanligare hos män.

Diagram: Antalet nya fall av tumör i huden, ej malignt melanom bland kvinnor per 100000 invånare i Skåne åren 1970-2019.
Antal diagnosticerade fall av tumör i huden, ej malignt melanom, bland kvinnor per 100 000 invånare i Skåne 1970-2019 (ålderskorrigerat till befolkningen år 2000). Antalet fall i Skåne ligger över genomsnittet för Sverige. Målet är att antalet fall inte ska vara fler än vad som diagnosticerades år 2000. Sedan år 2006 har det för ”tumör i huden, ej malignt melanom” skett en allt större inrapportering av antalet tumörer per individ. Detta är viktigt att ta hänsyn till vid en tolkning av statistiken. Källa: Socialstyrelsens statistikdatabas 2021-03-18
Diagram: Antalet nya fall av tumör i huden, ej malignt melanom bland män per 100000 invånare i Skåne åren 1970-2019.
Antal diagnosticerade fall av tumör i huden, ej malignt melanom, bland män per 100 000 invånare i Skåne 1970-2019 (ålderskorrigerat till befolkningen år 2000). Antalet fall i Skåne ligger över genomsnittet för Sverige. Målet är att antalet fall inte ska vara fler än vad som diagnosticerades år 2000. Sedan år 2006 har det för ”tumör i huden, ej malignt melanom” skett en allt större inrapportering av antalet tumörer per individ. Detta är viktigt att ta hänsyn till vid en tolkning av statistiken. Källa: Socialstyrelsens statistikdatabas 2021-03-18

Exponering för elektromagnetiska fält

Allmänhetens exponering för elektromagnetisk strålning är för de flesta användningsområden mycket låg jämfört med gällande referensvärden. Dagens samhällsutveckling kommer att generera mer elektromagnetisk strålning, i vissa fall kan dock ny förbättrad teknik innebära att exponeringen istället minskar.

Ett stort antal vetenskapliga studier har undersökt hälsoeffekter i relation till elektromagnetiska fält kring elledningar. Det råder idag stor enighet om hur starka magnetfält som krävs för att ge upphov till omedelbar påverkan, till exempel nerv- och muskelretningar. Styrkan på dessa magnetfält ligger långt över vad som normalt finns i vår omgivning. Däremot finns det osäkerhet kring barnleukemi och exponering för magnetfält från kraftledningar. Det är viktigt att lokalisera kraftledningar och mobilmaster så de i möjligaste mån påverkar människor så lite som möjligt, speciellt med tanke på att flera områden i Skåne är tätbefolkade.

När det gäller allmänhetens exponering för elektromagnetiska fält från mobiltelefoner, kraftledningar och elektriska apparater rekommenderar Strålsäkerhetsmyndigheten att försiktighetsprincipen tillämpas, det vill säga att onödig exponering bör undvikas. I dagsläget är det svårt att bedöma risken för strålning från elinstallationer och apparater såsom mobilmaster, mobiltelefoner och wifi. Bedömningsunderlaget behöver utvecklas i takt med att forskningen inom området går framåt.

Åtgärdsarbete för Säker strålmiljö i Skåne län

Under Åtgärdsarbete redovisas pågående eller genomförda åtgärder på regional nivå med fokus på det senaste året. Åtgärder som genomförts av statliga myndigheter eller till följd av statliga styrmedel har prioriterats i redogörelsen, eftersom uppföljningen används som underlag för nationell uppföljning. Redovisningen kan även omfatta förändrade eller nya styrmedel.

Miljömålsarbetet inom Säker strålmiljö bedöms ha störst påverkan på Mål 3 Hälsa och välbefinnande i Agenda 2030. Kopplingar kan även göras till de globala målen 6, 8, 9, 11, 12 och 14.

Läs mer om globala målen på globala målens webbplats, som öppnas i ett nytt fönster.

Åtgärder på regional nivå – myndigheter

På regional nivå arbetar Länsstyrelsen Skåne med beredskap med avseende på utsläpp av radioaktiva ämnen. Det är ett ständigt pågående arbete och beredskapen är inriktad på att hantera dels större utsläpp av radioaktiva ämnen som är av sådan omfattning att det behövs skyddsåtgärder för allmänheten, dels situationer då överhängande fara för ett sådant utsläpp föreligger. 

Det är i dagsläget svårt att bedöma riskbilden för terror eller olyckor med herrelösa strålkällor. Länsstyrelsen Skåne samarbetar regionalt med polis, räddningstjänst och Region Skåne inom området Farliga ämnen som även omfattar olyckor med strålkällor.

Åtgärder på kommunal nivå

Lunds kommun arbetar med att ta fram en beredskapszon för European Spallation Source (ESS) i Lund, eftersom Strålsäkerhetsmyndigheten beslutat placera anläggningen i beredskapskategori 2.

Ett exempel på en kontinuerligt pågående åtgärd för att minska exponeringen av UV-strålar från solen är att det redan i planeringsstadiet planläggs för skuggiga platser på skolgårdar och offentliga platser.

Kommunernas tillsyn på solarier omfattar kontroll av att rätt typ av lysrör används, lysrörens ålder och kondition, samt att de som solar solarium får den information de behöver innan de solar. Strålsäkerhetsmyndigheten avråder alla, men särskilt personer med ljus och känslig hy, att sola solarium. Åldersgräns på solariesolande har införts i Sverige.

Ett pilotprojekt med teledermatoskopi där vårdcentralerna ska kunna skicka teledermatoskopibilder till hudenheterna på pigmentförändringar de är osäkra på. Därigenom kommer färre patienter att behöva remitteras in till hudenheterna och de med melanom bli snabbare omhändertagna. Det pågår också arbete kring familjer med ärftlig mutation som kraftigt ökar risken för melanom.

Teledermatoskopi: en teknik för att diagnostisera hudförändringar på distans.

Övriga åtgärder

En nationell resurs för avancerad indikering finns placerad i Malmö. Räddningstjänsten Syd har inlett arbetet med att bygga upp förmågan att hantera ett utsläpp av radioaktiva ämnen från ESS och länsstyrelsen som tillsynsmyndighet för räddningstjänsten följer arbetet.

Det finns tre enheter för avancerad indikering i landet. De är placerade vid Storstockholms brandförsvar, Räddningstjänsten Storgöteborg samt Räddningstjänsten Syd. De är en nationell förstärkningsresurs som syftar till att ge snabbt stöd med att analysera okända ämnen. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, har ett avtal med respektive räddningstjänst angående drift och underhåll.

Print Friendly, PDF & EmailSkriv ut sidan som pdf