Miljömålsillustration för generationsmålet. Barn med vatten. Illustration: Tobias Flygar.

Generationsmålet

MÅL: Det övergripande målet för miljöpolitiken är att till nästa generation lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta, utan att orsaka ökade miljö- och hälsoproblem utanför Sveriges gränser.

BEDÖMNING: Manifestationer under 2019 visar på enormt engagemang för klimat och miljö men ställer också krav på agerande. Myndigheter, kommuner, företag och organisationer bidrar med insatser och åtgärder genomförs av såväl enskilda aktörer som i bred samverkan. Arbetet med bland annat cirkulär ekonomi, ekologisk kompensation samt implementering av Agenda 2030 i verksamheten har tagit ordentlig fart.

Varje miljökvalitetsmål har preciseringar. Preciseringarna förtydligar målet och används i det löpande uppföljningsarbetet av målet. Här är preciseringarna av Generationsmålet:

 • Ekosystemen har återhämtat sig, eller är på väg att återhämta sig, och deras förmåga att långsiktigt generera ekosystemtjänster är säkrad.
 • Den biologiska mångfalden och natur- och kulturmiljön bevaras, främjas och nyttjas hållbart.
 • Människors hälsa utsätts för minimal negativ miljöpåverkan samtidigt som miljöns positiva inverkan på människors hälsa främjas.
 • Kretsloppen är resurseffektiva och så långt som möjligt fria från farliga ämnen.
 • En god hushållning sker med naturresurserna.
 • Andelen förnybar energi ökar och energianvändningen är effektiv med minimal påverkan på miljön.
 • Konsumtionsmönstren av varor och tjänster orsakar så små miljö- och hälsoproblem som möjligt.

Åtgärdsarbete för Generationsmålet i Skåne län

Under Åtgärdsarbete redovisas pågående eller genomförda åtgärder på regional nivå med fokus på det senaste året. Åtgärder som genomförts av statliga myndigheter eller till följd av statliga styrmedel har prioriterats i redogörelsen, eftersom uppföljningen används som underlag för nationell uppföljning. Redovisningen kan även omfatta förändrade eller nya styrmedel.

Ekosystem, biologisk mångfald och natur- och kulturmiljö samt friluftsliv

 • Under september-november 2019 har en serie workshops genomförts för alla länsstyrelser för att integrera ekosystemtjänster och grön infrastruktur i planprocessen. Detta med hjälp av guiden Ekosystemtjänster och planprocessen – Ekosystemtjänstguide för länsstyrelserna, som tagits fram inom ett pilotprojekt finansierat av Naturvårdsverket.
 • Handlingsplanen för grön infrastruktur i Skåne antogs december 2018 och tillsammans med Samrådsgruppen för naturvård i Skåne har möten genomförts för att starta genomförandet av de 75 åtgärderna inom 8 olika insatsområden.
 • En regional handlingsplan för friluftslivet i Skåne 2018-2021 antogs i februari 2019. Handlingsplanen beskriver nuläget, utvecklingsbehov och åtgärder i länet och omfattar alla typer av natur, såväl skog, odlingslandskap, våtmarker, parker och vattendrag, sjöar och hav. Friluftsmålen och handlingsplanen har presenterats vid flera konferenser och möten för att lyfta friluftslivspolitiken i länet. Under våren har en regional friluftsverkstad arrangerats för aktörer i länet samt en nationell tankesmedja för Friluftsliv i samverkan med naturvårdsverket, Kristianstad kommun och övriga myndigheter.
 • För att tillgängliggöra friluftslivet i skånska naturreservat har Länsstyrelsen digitaliserat leder, rastplatser och andra anordningar så att de finns synliga i reservatskartan på Länsstyrelsens webbplats, samt förbättrat informationen med texter och bilder på alla naturreservat i länet. Allemansrätten är en förutsättning för friluftslivet och under sommaren 2019 har länsstyrelsen varje vecka informerat om allemansrättens olika aspekter via sociala medier.
 • Arbetet med att revidera bevarandeplanerna för Natura 2000 är i stora drag genomfört. Det som återstår är några områden med kombinerad skötsel och bevarandeplan.
 • För att säkerställa bevarandevärdena för den skånska nominatarten av kronhjort sker foderskapande åtgärder inom projektet Vild och bortskämdInspirations- och kunskapsunderlag sprids bland annat genom Länsstyrelsens webbplats. En reviderad förvaltningsplan för perioden 2019-2021 har antagits.
 • Löpande förvaltning och skötsel av 243 stycken skyddade områden har genomförts av naturnära jobb.

Människors hälsa

 • En miljöhälsoenkät har skickats ut till 11 000 skånska barn under 2019. Ett regionalt samarbete kring miljöhälsa finns med Region Skåne, Länsstyrelsen Skåne och Arbets- och miljömedicinska kliniken.
 • Länsstyrelsen har beviljats medel av den Europeiska Socialfonden för att under åren 2017-2020 ansvara för ett utvecklingsarbete med en nationell utbildningsplattform för samhälls- och hälsokommunikation till nyanlända flyktingar. Utvecklingsarbetet genomförs som en del av plattformen Partnerskap Skåne och MILSA (länsstyrelsens forskningsbaserade plattform för migration och hälsa) med nära koppling till länsstyrelsernas uppdrag att stödja kommuner i genomförandet av samhällsorientering. Länsstyrelsen bygger tillsammans med Hållbar Utveckling Skåne en miljömodul i MILSA för att öka kunskapen om miljöfrågor hos nyanlända.
 • I remissyttranden till ansökningsärenden avseende miljöfarlig verksamhet framför Länsstyrelsen Skåne att påverkan på människors hälsa från verksamheten tydligt ska redovisas. Påverkan ska beskrivas även för känsligare grupper. Villkor ska föreskrivas som förhindrar att människors hälsa påverkas negativt.

Resurseffektiva kretslopp fria från farliga ämnen och hushållning med naturresurser

 • I Skåne finns ett regionalt nätverk för avfallsförebyggande arbete där deltar bland annat Länsstyrelsen, ideella organisationer, kommuner, avfallsbolag, universitet, företag och konsulter.
 • Under slutet av år 2018 arrangerade Länsstyrelsen Skåne tillsammans med Landsbygdsnätverket, LRF Skåne, Hushållningssällskapet, LEADER och Region Skåne, Framtidens landsbygd – Så kan landsbygden driva utvecklingen mot ett hållbart Skåne. Konferensen fungerade som en mötesplats för aktörer utifrån frågan om hur lokalt engagemang kan leda till hållbar utveckling. Dagen innehöll både föreläsningar och seminarier kring cirkulär ekonomi, distribution av lokal mat och fossilfria energilösningar, kompetensförsörjning i de gröna näringarna samt hur digitalisering kan bidra till hållbar utveckling på landsbygden.
 • Arbete pågår med att förverkliga åtgärderna i antagen skånsk livsmedelsstrategi.
 • Fiskodlingsföretag i Skåne är ledande i utvecklingen av modern recirkulerande fiskodlingsteknik. Denna odlingsform är det mest effektiva sättet att omvandla fisk som ej efterfrågas som konsumtionsfisk, till delikata fiskar. Odlingen släpper inte ut närsalter, riskerar inte sprida smittsamma sjukdomar eller främmande fiskarter. Den moderna tekniken är energieffektiv och under 2019 klimatcertifierades Gårdfisk av Svenskt Sigill.
 • Länsstyrelsen Skåne fortsätter att driva nätverket Tänk om plast för skånska aktörer som arbetar för att minska mängden plast i naturen. Med bidrag från Naturvårdsverket har vi under hösten hållit träffar och möten med olika aktörsgrupper för att diskutera åtgärdsförslag. Vi håller även på att ta fram en regional strategi för minskad miljöpåverkan av plast.
 • Torkan sommaren 2018 har bland annat lett till en ökad medvetenhet om och beredskap för bristsituationer kring samhällets behov av vatten. Uppsamling av bevattningsvatten under årets nederbördsrika perioder, ransoneringssystem för kommunalt vatten och vattenbesparande åtgärder har hamnat i fokus.
 • Normala nederbördsmängder har återhämtat nivåerna i grundvattenmagasinen och sjöar har återfått sina nivåer. Skadorna av torkan i vattendragen kommer dock ta många år och vissa permanenta skador har uppstått.
 • I remissyttranden till ansökningsärenden avseende miljöfarlig verksamhet framför Länsstyrelsen Skåne att försiktighetsmått i form av villkor avseende resurseffektiva kretslopp fria från farliga ämnen och hushållning med naturresurser ska föreskrivas i den mån det är relevant för verksamheterna.

För att få använda märkningen Svenskt Sigill ska maten eller blommorna komma från odling eller djuruppfödning som är certifierad enligt IP Sigill. Denna kvalitetssäkring går utöver gällande lagstiftning inom områdena djuromsorg, miljöansvar och livsmedelssäkerhet.

Svenskt Sigill Klimatcertifierad innebär att företagets verksamhet uppfyller IP Sigillnivån och dessutom har gjort åtgärder för att minska sin klimatpåverkan.

Svenskt Sigill Naturbeteskött innebär att djuren har betat på svensk naturbetesmark och dessutom uppfyller de IP Sigill.

Läs mer om Svenskt Sigill.

Förnybar energi ökar och effektiv energianvändning

 • Länsstyrelsen arbetar för genomförandet av den regionala klimat- och energistrategin med en övergripande vision om att Skåne ska vara klimatneutralt och fossilbränslefritt år 2030. Med utgångspunkt från strategins mål för effektivare energianvändning och förnybar energi samt mål för utsläppsbegränsningar av växthusgaser från verksamheter, transporter och konsumtion driver och medverkar länsstyrelsen i ett stort antal projekt som alla har det gemensamma att skapa incitament för energieffektivisering inom industrin, handeln eller transportsektorn, fasa ut fossila bränslen i elanvändning, uppvärmning och transporter samt minska klimatpåverkan från konsumtionen.
 • Länsstyrelsens Skåne har under tre år drivit projektet Uthålliga kommuner i Skåne 2020 för att öka kunskapen bland kommuner och andra aktörer om hur vi kan integrera klimat- och energifrågorna i den fysiska planeringen. Aktiviteter inom projektet har varit kartläggning av kommunernas arbete och kunskap inom området, kunskapshöjande seminarium och workshopserie med kommunexempel. Projektet avlutas år 2019, men arbetet fortsätter genom att lärande exempel på hur de skånska kommunerna jobbar för minskad klimatpåverkan genom fysisk planering kommer att redovisas på Klimatsamverkan Skånes webbplats.

Konsumtionsmönster

 • Länsstyrelsen har tillsammans med Hållbar utveckling Skåne under året genomfört projektet Rädda maten där man arbetat med matsvinn bland annat genom en matsvinnskonferens, en matsvinnsfestival samt politikermöte kring förebyggande av avfall. Arbete pågår även att genomföra den skånska livsmedelsstrategin.
 • I Skåne finns ett nätverk för cirkulära aktörer i länet och Länsstyrelsen Skåne har en representant i referensgruppen till Delegationen för cirkulär ekonomi.
 • I Skåne finns en regional samverkansgrupp för hållbar konsumtion med deltagare från offentlig verksamhet, universitet samt civilsamhället. Hållbar konsumtion ingår i klimat- och energistrategin samt i det regionala åtgärdsprogrammet för miljömålen. Ett regionalt mål för utsläpp av växthusgaser från konsumtion är antaget. Olika insatser genomförs för att öka allmänhetens kunskaper om hur den kan bidra till ett minskat ekologiskt fotavtryck och minskade utsläpp av klimatgaser. Under året har bland annat projektet Det goda livet genomförts. Det goda livet handlar om att via en psykolog, en ekonom och en kock ge råd till familjer för att ställa om till mer hållbara livsstilar.
Print Friendly, PDF & EmailSkriv ut sidan som pdf