Hållbar konsumtion och produktion

Hållbar konsumtion och produktion handlar om att förändra sambandet mellan ekonomisk tillväxt och negativ miljöpåverkan, att öka resurseffektiviteten, minska resursutarmningen och avfallsmängderna liksom spridningen av farliga ämnen. Allt detta ska ske samtidigt som samhället behöver verka för en social utveckling, så att alla kan leva ett gott liv. 

Naturresurser och ekosystemtjänster är en förutsättning för ekonomisk och social utveckling, men överkonsumtion av dem har lett till miljöförstöring och ekonomiska förluster. Samhället behöver ställa om så att resurser används effektivt i giftfria flöden. För att vi ska kunna nå generationsmålet och miljökvalitetsmålen behöver både våra konsumtionsmönster och produktionen av varor och tjänster förändras.

En korg med kretsloppssymbol runtom.

Åtgärder för hållbar konsumtion och produktion

NrÅtgärdHuvudaktörMedaktör
HK1Stärka utbildningen för hållbar utveckling och främja ett livslångt lärande för alla

Utbildningsinsatser på alla nivåer i samhället fortsätter utvecklas för att säkerställa att alla får de kunskaper och färdigheter som behövs för att främja en hållbar utveckling, Agenda 2030 och ett livslångt lärande både i sina yrkesroller och som medborgare.

Kontinuerlig vidareutbildning av lärare inom förskola, grundskola, gymnasieskola, folkhögskola, universitet och högskola samt folkbildning om hållbar utveckling genomförs för att säkerställa att lärande för hållbar utveckling integreras i undervisningen inom hela utbildningssystemet.
Lunds universitet
Malmö universitet
Högskolan i Kristianstad
SLU Alnarp
World Maritime University
Folkhögskolor
Studieförbund
Idéburna organisationer
Kommuner och andra utbildningsaktörer
HK2Utveckla arenor för ökad samverkan mellan forskning och samhälle i arbetet för hållbar utveckling

Arenor för samverkan mellan forskning och offentlig verksamhet, näringsliv och civilsamhälle identifieras och vidareutvecklas. Genom att stärka utbytet av kunskaper och erfarenheter samt tillgängliggöra ny kunskap och identifiera nya forsknings- och utbildningsbehov utifrån regionala samhällsutmaningar, underbyggs beslut och samverkan kring framtagandet av innovativa lösningar som skapar hållbar utveckling.

Frågan om att etablera en plattform alternativt utveckla befintliga samverkansarenor för regionens lärosäten för erfarenhets- och kunskapsutbyte om hållbar utveckling, inklusive samverkan med andra samhällsaktörer utreds.
Lunds universitet
Malmö universitet
Högskolan i Kristianstad
SLU
Statliga myndigheter
Region Skåne
Kommuner
Näringsliv
Idéburna organisationer
World Maritime University
Energikontoret Skåne
Krinova
Livsmedelsakademin
IUC Syd
Sustainable Business Hub
RISE
HK3Framtagande av strategi för ökad samverkan mellan idéburen och offentlig sektor inom miljö och hållbarhet

En regional strategi tas fram för ökad samverkan mellan idéburen sektor och offentlig verksamhet i miljö- och hållbarhetsarbetet. Strategin ska peka ut prioriterade samverkansområden utifrån en analys av den idéburna sektorns pågående arbete och kompetenser inom miljö- och hållbarhetsområdet, samt redovisa finansieringsmöjligheter för det fortsatta arbetet. Strategin får gärna innehålla samverkansområden som stärker möjligheterna till fysisk aktivitet, social inkludering och delaktighet.
Länsstyrelsen
Region Skåne
Kommuner
Nätverket Idéburen sektor Skåne
Hållbar utveckling Skåne.
Idéburna organisationer
Lokala aktionsgruppen för respektive Leaderområde
LAG (ideella-, offentliga- och privata organisationer)
Leaderkontoren
HK4Regional handlingsplan för cirkulär ekonomi

En regional handlingsplan för cirkulär ekonomi tas fram genom att den nationella strategin och handlingsplanen anpassas, förankras och omsättas i handling på regional och lokal nivå. Handlingsplanen ska visa hur man kan undanröja hinder, öka incitamenten och bidra till att accelerera den cirkulära samhällsomställningen. En gemensam plan ska skapa en drivkraft för involverade parter genom att målsättningar blir tydliga och konkreta åtgärder för att nå dem tas fram.
Region Skåne
Länsstyrelsen
Hållbar utveckling Skåne
Kommuner
Företag
Idéburna organisationer
Sustainable Business Hub
Avfallsbolag
Delegationen för cirkulär ekonomi
Fastighetsägare
Arkitekter
Rivnings- och byggföretag
HK5Kompetenscentrum för hållbara inköp

Formerna för finansiering, lokalisering och nyttjande av ett Kompetensforum för hållbara inköp i Skåne utreds. Väl på plats fyller forumet behovet av erfarenhetsutbyte och samordning kring hållbar upphandling. Detta genom att alla organisationer bidrar med informationsutbyte och sina olika kompetenser.

Forumets fokus kommer bland annat vara att miljö-, hälso- och sociala krav ställs på varor, tjänster och entreprenader i den offentliga upphandlingen samt att uppföljning av kraven genomförs.
Hållbar utveckling Skåne
Region Skåne
Länsstyrelsen
Kommuner
Statliga myndigheter
HK6Förebyggande av avfall och ökat återbruk

För att främja det avfallsförebyggande arbetet i länet genomförs följande:

A) Det systematiska arbetet med att förebygga avfall stärks inom alla verksamheter, genom en analys av varför avfall uppstår och vad som kan göras för att minska avfallet. Prioriterade avfallsslag är elektronik, mat, textil, plast och byggavfall. Framtagna vägledningar fortsätter spridas och kan fungera som underlag för arbetet.

B) Den regionala samverkan för arbetet med förebyggande av avfall stärks. Goda exempel sprids i länet.

C) Hushållen informeras om hur uppkomsten av avfall kan förebyggas och hur återbruk kan stimuleras.

D) Koncept för ökat delande och återbruk utvecklas i kommunerna.
Kommuner
Region Skåne
Statliga myndigheter
Hållbar Utveckling Skåne
Företag
Avfallsbolag
Idéburna organisationer
Avfall Sverige
fastighetsägare
Arkitekter
Rivnings- och byggföretag
HK7Avfallsförebyggande genom tillsyn och prövning

Vid prövning och tillsyn ställs krav på att verksamhetsutövaren redovisar hur de aktivt jobbar med avfallshierarkin samt hur de klassificerat sina olika avfallsströmmar och uppvisa deras efterlevnad av miljöbalken. Vidare ska verksamhetsutövaren visa på vilket sätt de arbetar förebyggande och hur de hanterar faror för miljön och konsekvenser av olyckor så att en hållbar utveckling kan främjas.

Material som tagits fram inom Miljösamverkan Skånes projekt Avfallsförebyggande genom tillsyn och prövning används.
Länsstyrelsen
Kommuner
HK8Främja effektiv och hållbar vattenhushållning hos näringslivets stora vattenanvändare

Rådgivning och stöd genomförs för att effektivisera vattenanvändning och hushållning med vattenresurser hos större vattenanvändare för att främja ett systematiskt arbete med att minimera och recirkulera vatten i verksamheten.

Stöd i form av verktyg för vattenkartläggning, åtgärdsanalys och handlingsplan utvecklas. Förutsättningarna för hushållning och effektivisering av vattenanvändningen uppmärksammas i prövning och tillsyn av verksamheter.
Länsstyrelsen
Region Skåne
Kommuner
Företag
Sydsvenska Handelskammaren
Krinova
VA-huvudmän
HK9Systematiskt arbete med produktvalsprincipen vid hantering av kemiska ämnen

För att minska förekomsten av farliga ämnen i samhället ställs krav på miljöfarliga verksamheter i samband med tillsyn och prövning att de ska arbeta aktivt och systematiskt med utfasningsarbete. Kemikalieanvändning ska i möjligaste mån ersättas av andra metoder och om det inte är möjligt ska mindre farliga ämnen premieras. För de kemiska ämnen som inte kan fasas ut eller substitueras med annat, ska hanteringen riskbedömas. Bedömningar av såväl möjligheten till utfasning och substitution samt hur kvarvarande kemikalier ska hanteras på ett säkert sätt behöver vara återkommande, för att fånga upp framtida ändrade förutsättningar.

En förutsättning för arbetet är att verksamhetsutövare genomför inventeringar av vilka kemiska ämnen som används och vilka risker som finns därav, och tillsyn av kemikalieförteckningar blir därmed en naturlig startpunkt.
Kommuner
Länsstyrelsen
Verksamhetsutövare
HK10Strategiskt arbete för ett giftfritt Skåne

Det regionala arbetet med att fasa ut och minska den samlade exponeringen och spridningen av miljö- och hälsoskadliga ämnen, vilket också bidrar till giftfria och cirkulära kretslopp, fortsätter utvecklas genom följande insatser:

A) Samverkan för genomförandet av lokala kemikalieplaner och kemikalieåtgärder på regional och lokal nivå.

B) Inventering och utfasning av miljö- och hälsoskadliga kemiska produkter och varor i kommunala verksamheter och bolag med särskilt fokus på miljöer där barn vistas.

C) Krav ställs på att varor och kemiska produkter är fria från särskilt farliga ämnen i samband med offentlig upphandling. I första hand upphandlas och köps in varor och kemiska produkter som uppfyller motsvarande kriterier som ingår i miljömärkningar.

D) Företag som importerar eller tillverkar varor ställer krav på att nya varor är fria från särskilt farliga ämnen.

E) Kompetenshöjande insatser genomförs för att stärka kunskapen om miljö- och hälsoskadliga ämnen hos myndigheter, kommuner och företag.
Kommuner
Region Skåne
Länsstyrelsen
Statliga myndigheter
Företag
Arbets- och miljömedicin
Universitet och högskolor
Kemikalieinspektionen
HK11Hållbarhetssäkring av regionala ekonomiska stöd

Beslutskriterier och rapporteringskrav för regionala ekonomiska stöd ses över och utvecklas vid behov, och där det är möjligt, så att relevanta stöd styr mot en hållbar utveckling. Material tas fram för att utbilda och vägleda organisationer som får ekonomiskt stöd i hur de kan utveckla sitt hållbarhetsarbete. Syftet är att säkerställa att de organisationer och insatser som tilldelas ekonomiskt stöd genom offentlig finansiering också bidrar till en hållbar samhällsutveckling utifrån samtliga hållbarhetsdimensioner.

Naturvårdsverkets handledning för kartläggning av potentiellt miljöskadliga subventioner kan användas som underlag för att identifiera, beskriva, bedöma och utveckla stödkriterier mot ökad hållbarhet.
Region Skåne
Länsstyrelsen
Statliga myndigheter
Tillväxtverket
Naturvårdsverket
Jordbruksverket
Energimyndigheten
HK12Hållbarhetssäkring av planer, beslut och investeringar

Metoder för hållbarhetssäkring av strategiska planer, beslut och investeringar utvecklas som verktyg för att styra verksamheten mot ökad hållbarhet. Det är både den förväntade effekten och själva genomförandet av planen, beslutet eller investeringen som ska hållbarhetssäkras. Hållbarhetsfrågor behöver lyftas, diskuteras och bedömas i tidiga skeden genom att bredda perspektivet, ställa rätt frågor vid rätt tidpunkt och göra konsekvensbedömningar av olika planer, beslut och investeringar.

Hållbarhetssäkringen ska bidra till att säkerställa att strategiska planer, beslut eller investeringar som genomförs är relevanta i förhållande till de strategier som finns för frågan eller området, leder till förbättrade sociala, miljömässiga och ekonomiska förhållanden, minskar negativa sociala, miljömässiga och ekonomiska effekter av planen, beslutet eller investeringen, samt synliggör mål- och intressekonflikter.
Kommuner
Länsstyrelsen
Region Skåne
Statliga myndigheter
Idéburna organisationer
HK13Utveckling av näringslivets hållbarhetsarbete för stärkt konkurrenskraft, utvecklade affärsmodeller, ökad sysselsättning och attraktivitet

Kompetenshöjande och rådgivande insatser genomförs för att öka förmågan hos små och medelstora företag att göra en systematisk analys av vilken påverkan verksamheten har i hela värdekedjan och vad som påverkar verksamheten ur ett miljö- och hållbarhetsperspektiv. Analysen kan bidra till att identifiera väsentliga områden, risker och möjligheter för utveckling av företagets affärsmodell och verksamhet samt möta ökande krav på redovisning av hållbarhetsarbetet från kunder, investerare och övriga samhället.

Framtagna vägledningar som syftar till att stärka företagens miljö- och hållbarhetsarbete fortsätter spridas och kan fungera som underlag för erfarenhetsutbyte mellan företag.
Sydsvenska Handelskammaren
Företagarna Syd
CSR Skåne (Stiftelsen TEM)
NMC – Nätverket för Hållbart Näringsliv
Coompanion
Tillväxtverket
Almi
Region Skåne
Länsstyrelsen
Kommuner
Små och medelstora företag
HK14Näringslivssatsning kring FN:s hållbarhetsmål för hållbara affärer

Kunskapsuppbyggande insatser riktat till näringslivet genomförs där företagen lär sig mer om vad de globala hållbarhetsmålen betyder för den egna verksamheten. Insatserna skapar förutsättningar för små och medelstora företag att integrera hållbarhet i sin verksamhetsutveckling och därmed bli konkurrenskraftiga, attraktiva arbetsgivare och skapa nya affärsmodeller med andra företagare.
Region Skåne
Länsstyrelsen
Kommuner
Hållbar Utveckling Skåne
Almi
Business Sweden Coompanion
Små och medelstora företag
HK15Minskad nedskräpning

En regional informationskampanj mot nedskräpning genomförs och ett gemensamt kartverktyg för inrapportering av nedskräpning tas fram. Strandstädningen genomförs i kommuner som har problem med marin nedskräpning.
Kommuner
Marint Kunskapscenter i Malmö
Länsstyrelsen
Region Skåne
Marint centrum i Simrishamn
Idéburna organisationer
Avfallsbolag
HK16Minskad miljöpåverkan från plast

Plastens miljöpåverkan beaktas i framtagande av strategier och planer samt vid upphandling och inköp. Naturvårdsverkets stöd samt den regionala strategin för att minska mängden plast i hav och natur (se www.tankomplast.se) används som kunskapsunderlag och som vägledning för genomförande av åtgärder för att minska de negativa effekter som plastanvändning kan medföra i form av nedskräpning, miljögifter och klimatutsläpp.

Läs mer i Regional strategi för att minska mängden plast i hav och natur.
Kommuner
Länsstyrelsen
Region Skåne
Statliga myndigheter
Livsmedelsföretag
Detaljhandeln
Städföretag
Byggföretag
Plastproducenter
Produktindustrin
Universitet och högskola
VA-huvudmän
Avfallsbolag
Idéburna organisationer
HK17Hållbara konsumtionsmönster för ökad livskvalitet

Kunskapsuppbyggande insatser genomförs kring konsumtionsmönster och livsstilar som leder till minskad miljöpåverkan och minskad konsumtion med bibehållen eller ökande livskvalitet. Engagemanget kring delande och cirkulära lösningar hos individen bör tas tillvara. Därmed stärks förståelsen för hur hållbara livsstilar, som kan innebära ett gott liv, även kan integreras i det strategiska miljö- och klimatarbetet. Hänsyn bör tas till socioekonomiska och kulturella aspekter. Goda exempel på redan genomförda insatser samlas och sprids i länet.
Kommuner
Region Skåne
Länsstyrelsen
Hållbar Utveckling Skåne
Idéburna organisationer
Energikontoret Skåne
Medborgare

Områdets koppling till globala hållbarhetsmål och nationella miljömål

Åtgärderna inom hållbar konsumtion och produktion bidrar särskilt till att uppnå globala hållbarhetsmålen 

4. God utbildning för alla

6. Rent vatten och sanitet 

8. Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

9. Hållbar industri, innovationer och infrastruktur

11. Hållbara städer och samhällen

12. Hållbar konsumtion och produktion

13. Bekämpa klimatförändringarna

14. Hav och marina resurser

17. Genomförande och globalt partnerskap

Logotyper för de globala mål som rör Hållbar konsumtion och produktion

Åtgärderna stödjer särskilt generationsmålet och miljömålen 

1. Begränsad klimatpåverkan

4. Giftfri miljö

9. Grundvatten av god kvalitet

15. God bebyggd miljö

Illustrationer för de miljökvalitetsmål som rör Hållbar konsumtion och produktion. Illustration: Tobias Flygar.

Regionala strategiska program

Nationella underlag

Här hittar du nationella planeringsunderlag och vägledningar som är relevanta för det regionala arbetet inom hållbar konsumtion och produktion. Kunskapsunderlagen redovisas i sin helhet på webbplatsen www.planeringskatalogen.se.

De underlag som inte återfinns i Planeringskatalogen är direktlänkade.

Nationella planeringsunderlag och vägledningar redovisas i bilaga 1 i rapporten Tillsammans för ett hållbart Skåne. 

Här finns rapporten Tillsammans för ett hållbart Skåne (Länsstyrelsen Skånes webbplats; pdf).

Planeringskatalogen: Alla planeringsunderlag, samlade och sökbara

Planeringskatalogen är Länsstyrelsernas tjänst som förmedlar Länsstyrelsernas och andra statliga myndigheters planeringsunderlag på ett ställe.

Planeringsunderlag kan både bestå av geodata, publikationer av olika slag samt webbsidor. Planeringskatalogen uppdateras löpande för att du som ska planera vårt samhälle alltid ska ha tillgång till den mest aktuella informationen.

Du kan söka planeringsunderlag nationellt, avgränsat efter län eller kommun samt inom ett flertal ämnesområden. Det underlag du hittar utgör det planeringsunderlag som de statliga myndigheterna vill förmedla till den fysiska planeringen. Du slipper alltså besöka flera myndigheters webbsidor för att få fram relevant information.

Länk till planeringskatalogen.

Print Friendly, PDF & EmailSkriv ut sidan som pdf