Bedömningar 2017 och äldre

Fram till och med 2017 gavs den årliga miljömålsuppföljningen de allra flesta år ut som en tryckt rapport. Nedan finns länkar till dessa äldre rapporter, som ligger som pdf:er i Länsstyrelsens publikationsarkiv.

Fakta om skånsk miljö (2017)

Framsida av rapporten Fakta om skånsk miljö 2017

Fakta om skånsk miljö – Miljötillståndet i Skåne 2017 är en bearbetning av den regionala miljöuppföljningen som Länsstyrelsen Skåne gör varje år på uppdrag av Naturvårdsverket. Rapporten omfattar de 15 miljömål som berör Skåne. I år har läsbarheten förbättrats, så att texterna ska kunna nå fler och kunskapen öka om det skånska miljötillståndet. Rapporten innehåller både beskrivning av läget och analyser av vad som görs och borde göras för att förbättra miljötillståndet i Skåne.

Miljöhjältar i Skåne (2015)

Framsida till rapporten Miljöhjältar i Skåne

Vem har inte någon gång velat vara en superhjälte? Men dagens miljöutmaningar är mer komplexa än de situationer som superhjältarna klarar av. Naturens långsamma återhämtning är en av anledningarna till att vi inte når de flesta miljökvalitetsmålen till målåret 2020, en annan är att åtgärderna som vi satt in inte är tillräckliga och en tredje att samhällsutvecklingen i vissa fall motverkar målen. 

Första delen av den här rapporten ger en bild av hur läget och utvecklingen ser ut för miljön i Skåne i allmänhet. Bara ett av femton miljömål kommer att nås i Skåne med idag beslutade styrmedel och åtgärder. I den andra delen lyfter vi fram konkreta och fördjupande exempel på arbete som görs, vad som fungerar och vad som är svårt. Det finns många berättelser om skånska miljöhjältar – och några av dem har vi med i den här rapporten.

Skånes miljömål – bryr du dig? (2014)

Framsida till rapporten Skånes miljömål - bryr du dig?

Bara ett av femton miljökvalitetsmål kommer att nås i Skåne med idag beslutade eller planerade styrmedel och åtgärder. Det är bedömningen av Länsstyrelsens miljöexperter. Vad det beror på kan du läsa mer om i den här rapporten Det betyder att miljöarbetet i Skåne behöver intensifieras. I årets rapport om miljötillståndet i Skåne passar vi därför på att beskriva några av alla de åtgärder som genomförs av Länsstyrelsen och andra.

Mot nya åtgärder (2011)

Framsida av rapporten Mot nya åtgärder

Redan när Länsstyrelsen tog beslut om Skånes första miljömål 2003 fanns ett handlingsprogram kopplat till målen. Under 2008 fräschades åtgärderna upp. Men nu behövs det nya åtgärder! Därför har vi tagit nya friska tag, och i samverkan med många av Skånes aktörer arbetar Länsstyrelsen fram ett nytt åtgärdsprogram, under det samlande namnet Skånska åtgärder för miljömålen. Men innan vi gör nytt måste vi ju också fundera på hur det gått med det gamla. I den här rapporten kan du läsa intervjuer med några som varit med och genomfört åtgärder. Du kan också läsa kortfattade bedömningar av hur det går med Skånes femton miljökvalitetsmål.

 

Skåne till er tjänst (2010)

Framsida av rapporten Skåne till er tjänst

Naturen erbjuder oss många tjänster – rent vatten, bördig jord, pollinering av våra grödor. Dessa ekosystemtjänster är i många fall livsnödvändiga för oss. Ändå tar vi dem ofta för givna. Vad händer om vi rubbar naturens system, så att den inte längre kan erbjuda oss dessa tjänster? Vad är dessa tjänster värda, och vad är vi beredda att betala för att behålla dem? I årets rapport om miljötillståndet i Skåne kan du läsa fördjupande texter om några av våra viktiga skånska ekosystemtjänster. I många fall är det också tjänster som är en del av Skånes identitet. 

Du kan också läsa om hur det går med de skånska miljömålen. Kan vi nå målen? Hur ser trenderna ut? Länsstyrelsens experter berättar om framgångar och problem i miljöarbetet.

Skåne i förändring (2009)

Framsida av rapporten Skåne i förändring

Årsrapport 2009 – Miljötillståndet i Skåne
Rapportserie: Skåne i Utveckling 2009:7 Skåne förändras.

Det skånska landskapet och våra skånska samhällen ändras, med tätortstillväxt, infrastrukturinvesteringar och teknikutveckling. Klimatet förändras, vilket påverkar hälsa, natur, jordbruk och bebyggelse, för att bara nämna några områden. Främmande arter påverkar både naturvård och våra möjligheter att plocka bär och äta dem på skogspromenaden. 

I årets rapport om miljötillståndet i Skåne kan du läsa fördjupande texter om några av de områden där vi idag ser förändringar. Du kan också läsa om hur det går med de skånska miljömålen. Kan vi nå målen? Hur ser trenderna ut? Förändras Skåne på rätt eller fel sätt?

Skånes miljömål – en kraft att räkna med (2007)

Framsida av rapporten Skånes miljömål - en kraft att räkna med

De långsiktiga miljökvalitetsmålen ligger fast. Men i takt med samhällsutvecklingen och förändringar i miljötillståndet måste också miljöarbetet utvecklas och delmål förändras. Som ett bidrag till den fördjupade utvärdering av miljömålen, som görs nationellt, har vi i Skåne fördjupat oss i utvecklingen för de skånska miljömålen. Hur går det egentligen? Minskar övergödningen? Klarar vi att skydda tillräckligt med skog? Hur mycket bil kör skåningarna? Hur många kommuner har de planeringsunderlag som behövs? Kan vi nå målen i tid? Länsstyrelsens experter för de olika miljömålen har utifrån befintlig kunskap analyserat miljötillståndet i Skåne, men också kommit med idéer om ytterligare åtgärder.

Kartor och diagram illustrerar analyserna. För första gången presenteras även bedömningar för alla delmål. Dessutom finns trendpilar som visar åt vilket håll utvecklingen går.

Vägval för miljön – hur styr vi rätt? (2006)

Framsida av rapporten Vägval för miljön - hur styr vi rätt?

Sedan några år tillbaka finns det uppställda mål för miljön i Skåne. Vi vet alltså vad vi vill uppnå. Men hur ska vi nå dit? Kan vi styra utvecklingen åt ett visst håll – och hur ska det i så fall gå till? Vad har vi för möjligheter att ändra det vi anser borde göras annorlunda? Lagstiftning är det klassiska styrmedlet. Men ekonomiska styrmedel – skatter, avgifter och bidrag – påverkar i stor utsträckning både näringsliv och privatpersoner. Och hur är det med information, påverkar den människors beteende? 

Miljötillståndet i Skåne – årsrapport 2006 Vägval för miljön – hur styr vi rätt är en del av uppföljningen av Skånes miljömål och miljöhandlingsprogram. Rapporten består av två delar. Den första delen är en fördjupning av temat styrmedel och miljö. Olika författare redogör för olika styrmedel och hur de fungerar, i teori och praktik. I den andra delen görs en kort bedömning av varje miljökvalitetsmål – klarar vi målen? Här sammanfattas också vad som gjorts under året och vad som kommer att ske härnäst. Med olika figurer illustreras trenderna.

Skånes vatten – levande, myllrande och i balans? (2005)

Framsida av rapporten Skånes vatten

Vatten berör oss alla. De flesta organismer är helt beroende av vatten för sin överlevnad. Många arter lever dessutom hela eller delar av sitt liv i vatten. För oss människor är vatten både ett livsmedel och en källa till energi, transporter samt inte minst upplevelser. Men människan har också använt vatten som en slutstation för gifter och avfall. Genom vårt sätt att leva hotar vi livsmiljöerna för många fåglar, fiskar, växter – och inte minst för oss själva. Därför är det nu viktigt att värna om vattnet, som ju är en av våra viktigaste skånska resurser. Vatten följer inte våra vanliga administrativa gränser, vilket försvårar arbetet för oss människor som är vana att tänka fyrkantigt. Ramdirektivet för vatten ger oss nya möjligheter att arbeta utifrån vattnets naturliga gränser. Miljömålen visar vart vi vill nå. Men kommer vi att kunna nå målen? Kan vi våga tro att Skånes vatten i framtiden ska myllra av liv och vara i balans? 

Den här rapporten är en del av uppföljningen av Skånes miljömål och miljöhandlingsprogram. Rapporten består av två delar. Den första delen är en fördjupning av temat vatten. Olika författare redogör för värdefulla skånska vattenmiljöer, vad som hotar vattnet och hur utvecklingen sett ut samt ger sin syn på vad som behöver göras nu. I den andra delen görs en kort bedömning av varje miljökvalitetsmål – klarar vi målen? Här sammanfattas också vad som gjorts under året och vad som kommer att ske härnäst. Med olika figurer illustreras trenderna.

Hur påverkar miljön skåningarnas hälsa? (2004)

Framsida rapporten Hur påverkar miljön skåningarnas hälsa?

Hur påverkar miljön skåningarnas hälsa? Människors hälsa och tillståndet i miljön är tätt sammankopplade. När vi förstör miljön omkring oss, genom utsläpp till luft eller användning av miljögifter, påverkar det vår hälsa. Och åtgärder för en bättre hälsa kan i många fall även vara bra för miljön. Man kan till och med påstå att miljö och hälsa handlar om samma sak: att människor och miljö ska må så bra som möjligt. De skånska miljömålen är ett sätt att arbeta mot detta. Den här rapporten är en del av uppföljningen av Skånes miljömål och miljöhandlingsprogram. 

Rapporten består av två delar. Den första delen är en fördjupning av temat hälsa och miljö. Olika författare redogör för hur vår hälsa påverkas av bland annat luftföroreningar, buller, radon, elektromagnetisk strålning och miljögifter samt ger sin syn på vad som kan och bör göras för att människor och miljö ska må bättre. I den andra delen görs en kort bedömning av varje miljökvalitetsmål – klarar vi målen? Här sammanfattas också vad som gjorts under året och vad som kommer att ske härnäst. Med olika figurer illustreras trenderna.

Skåne – ett rikt odlingslandskap? (2002)

Framsida till rapporten Skåne - ett rikt odlingslandskap?

Miljötillståndet i Skåne – Årsrapport 2002 är den sjunde årsrapporten från Länsstyrelsen om miljötillståndet i Skåne.

Skånes skogar – en resurs (2000)

Framsida till rapporten Skånes skogar - en resurs

Miljötillståndet i Skåne – Årsrapport 2000 är den femte årsrapporten som tagits fram som uppföljning av Miljövårdsprogram för Skåne 1995.

Ytterligare äldre rapporter i serien, som dock inte ligger på webben

På väg mot miljömålen
(1996)

Framsida av rapporten På väg mot miljömålen

Räcker Skåne till?
(1997)

Framsida av rapporten Räcker Skåne till?

Ett ekologiskt hållbart Skåne?
(1998)

Framsida av rapporten Ett ekologiskt hållbart Skåne?

Skånes mångfald - vårt gemensamma ansvar (1999)

Framsida av rapporten Skånes mångfald - vårt gemensamma ansvar

Att bygga Skånes framtid (2001)

Framsida av rapporten Att bygga Skånes framtid
Print Friendly, PDF & EmailSkriv ut sidan som pdf