Miljömålsillustration för generationsmålet. Barn med vatten. Illustration: Tobias Flygar.

Generationsmålet

MÅL: Det övergripande målet för miljöpolitiken är att till nästa generation lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta, utan att orsaka ökade miljö- och hälsoproblem utanför Sveriges gränser.

BEDÖMNING: De nationella miljömålen och generationsmålet utgör den miljömässiga dimensionen av Agenda 2030. För att nå generationsmålet krävs en helhetssyn och ett samarbete mellan olika politikområden. I Skåne genomförs många stora projekt med många inblandade aktörer som representerar olika samhälls- och miljöaspekter. Särskilt viktigt är helhetssynen inom verksamheter som kan ha stor påverkan på natur- och kulturmiljöer under lång tid framöver så som infrastrukturplanering, naturresurshushållning och vattenförvaltning.

Varje miljökvalitetsmål har preciseringar. Preciseringarna förtydligar målet och används i det löpande uppföljningsarbetet av målet. För Generationsmålet finns följande preciseringar:

  • Ekosystemen har återhämtat sig, eller är på väg att återhämta sig, och deras förmåga att långsiktigt generera ekosystemtjänster är säkrad.
  • Den biologiska mångfalden och natur- och kulturmiljön bevaras, främjas och nyttjas hållbart.
  • Människors hälsa utsätts för minimal negativ miljöpåverkan samtidigt som miljöns positiva inverkan på människors hälsa främjas.
  • Kretsloppen är resurseffektiva och så långt som möjligt fria från farliga ämnen.
  • En god hushållning sker med naturresurserna.
  • Andelen förnybar energi ökar och energianvändningen är effektiv med minimal påverkan på miljön.
  • Konsumtionsmönstren av varor och tjänster orsakar så små miljö- och hälsoproblem som möjligt.

Åtgärdsarbete för Generationsmålet i Skåne län

Under Åtgärdsarbete redovisas pågående eller genomförda åtgärder på regional nivå med fokus på det senaste året. Åtgärder som genomförts av statliga myndigheter eller till följd av statliga styrmedel har prioriterats i redogörelsen, eftersom uppföljningen används som underlag för nationell uppföljning. Redovisningen kan även omfatta förändrade eller nya styrmedel.

Vill du veta hur arbetet med miljömålen går i andra län än Skåne?

Läs mer på webbplatsen för Regional utveckling och samverkan i miljömålssystemet!

Kulturmiljön bevaras, främjas och nyttjas hållbart

De strategiska målen i den nationella kulturmiljöstrategin används som underlag för pågående samarbete inom Länsstyrelsen Skåne i samband med arbetet med den nationella prövningsplanen för vatten. En fördjupad diskussion kring tillgänglighet till kultur- och naturmiljöer är inplanerad mellan kulturmiljöenheten och enheterna inom naturområdet.

Prövningarna av vattenkraftens miljövillkor ska leda till största möjliga nytta för vattenmiljön och till en nationell effektiv tillgång till vattenkraftsel. Den 25 juni 2020 tog regeringen beslut om prövningsgrupper och tidsplan för omprövningar av svensk vattenkraft.

Läs mer om den nationella prövningsplanen för vattenkraft på Havs- och vattenmyndighetens webbplats.

En god hushållning sker med naturresurserna

Länsstyrelsen Skåne kommer att revidera den regionala materialförsörjningsplanen under år 2021 i syfte att få en mer resurseffektiv och klimatsmart materialförsörjning i länet. Revideringen har föregåtts av olika insatser gällande bland annat fördjupad och samlad beskrivning av bevarandevärden på Romeleåsen, kartläggning av berggrundens kvalitet i Skåne, samt behovet av ballast för framtida bostadsförsörjning och infrastruktur i Skåne.

Klicka på bilden för att läsa rapporten Bevarandevärden på Romeleåsen. Underlag för materialförsörjningsprogram.

Inom projektet Klimatsmarta masstransporter, som syftar till att minska klimatpåverkan från masstransporter i länet, har man kartlagt förekomsten av överskottsmassor, visat på behovet av återanvändning av massor från bland annat infrastrukturprojekt, samt pekat ut var det föreligger behov av masslogistikcentraler i Skåne för att minska användningen av jungfruliga massor från täkter. Syftet med projektet är att de deltagande transportköparna och transportsäljarna ska öka sin andel återbrukat material och minska sin fossila energianvändning. 

Projektet drivs av Länsstyrelsen Skåne och är finansierat via Energimyndigheten. Projektet bidrar till miljömålet Begränsad klimatpåverkan och de Globala målen för hållbar utveckling; 3 God hälsa och välbefinnande, 11 Hållbara städer och samhällen och 13 Bekämpa klimatförändringarna.

Det stora antalet marina infrastrukturprojekt i Södra Östersjön gällande kabeldragningar, gasledningar och havsbaserad vindkraft har bidragit till en ökad samverkan mellan olika sakområden för att kunna hantera alla intressekonflikter som uppstår kopplat till artskydd, marina områdesskydd, grunda bottnar viktiga för sjöfågel, förorenade sediment, fiskeförvaltning, naturvård, vattenverksamhet, havsplanering och fysisk planering, militära intressen, med mera. Samverkan, såväl inom Länsstyrelsen vid handläggning av ärenden som extern samverkan med kustkommunerna, Region Skåne, Miljömålsrådet och statliga myndigheter med flera, är viktig för att utfasningen av fossila bränslen inte ska leda till andra globala, regionala och lokala miljöproblem kopplat till irreversibla skador och utarmning av biologisk mångfald.

Inom vattenförvaltningen sker internt och externt samarbete för att hantera olika tvärsektoriella frågor kopplat till miljöfarlig verksamhet, jordbruksverksamhet, förorenade områden, landsbygdsutveckling, vattenskydd, fiske, våtmarker, miljöprövning, infrastruktur, dagvattenhantering, samhällsplanering, med mera, för att förbättra vattenkvalitet och vattenhushållning. Arbetet kommer att leda till bättre vattenkvalitet och ökad insikt om vikten av att hushålla med vatten i landskapet. Åtgärdsarbetet behöver gå snabbare för att vi ska nå målen i vattendirektivet och antagna miljökvalitetsnormer för vatten.

Länsstyrelserna i Skåne, Halland och Västra Götaland har tagit fram en gemensam strategi för Västerhavet. Strategin beskriver hur länen tänker att arbeta med att skydda och förvalta marina miljöer och arter framöver, inklusive strandmiljöer. Den tar också upp andra åtgärder som länen har identifierat som viktiga för att behålla fungerade ekosystem.

I dokumentet beskrivs också de olika bevarandevärden som har identifierats som viktiga att prioritera, vilka ekosystemtjänster de producerar och vilka potentiella hot det finns mot dem.

Klicka på bilden för att öppna Strategi för skydd och förvaltning av marina miljöer och arter i Västerhavet i ett nytt fönster.

Andelen förnybar energi ökar och energianvändningen är effektiv med minimal påverkan på miljön

Utifrån regeringsuppdraget Trygg elförsörjning har Länsstyrelsen Skåne tillsammans med tre andra länsstyrelser samt regionalt med Region Skåne, Malmö stad och Skånes Kommuner arbetat intensivt med frågan om trygg elförsörjning. Ett projekt för regionala dialoger med relevanta aktörer har påbörjats.

Frågan om förnybar elförsörjning har blivit aktuell som en beredskapsfråga. Länsstyrelsen Skåne har påbörjat ett projekt med länsstyrelserna i Uppsala och Västra Götalands län med aktiviteter som vill få nyckelpersoner inom länsstyrelser, regioner, kommuner och energiföretag att skapa en större samsyn kring utvecklingen av lokal och regional energiförsörjning.

Klicka på bilden för att öppna slutrapporten Förutsättningar för en trygg elförsörjning i ett nytt fönster.

Människors hälsa utsätts för minimal negativ miljöpåverkan samtidigt som miljöns positiva inverkan på människors hälsa främjas

Coronapandemin har inneburit att skåningar och tillresta turister alltmer rör sig ute i den skånska naturen, vilket gynnar folkhälsan men har inneburit trafik- och parkeringskaos, ökat markslitage på naturen, nedskräpning, samt ett stort antal överträdelser av föreskrifter inom de skyddade områdena och då särskilt på redan populära platser, så som nationalparkerna. 

Länsstyrelsen har inlett ett brett samarbete med kommuner och Region Skåne, markägare, med flera, för att hantera frågan inför kommande säsong och Friluftslivets år 2021. Målet är att möjliggöra besöksnäring och friluftsliv utan att skada eller förstöra de ekologiska bevarandevärdena i de skyddade områdena samt att sprida besöksnäringen på fler områden i länet till nytta för näringsliv och landsbygdsutveckling.

Läs mer om Friluftslivets år 2021 på webbplatsen www.luftenarfri.nu

Luften är fri är ett projekt som leds av Svenskt Friluftsliv med stöd av Naturvårdsverket och syftar till att få fler människor att prova friluftsliv och långsiktigt fortsätta samt öka medvetenheten om friluftslivets värden och allemansrätten.

Print Friendly, PDF & EmailSkriv ut sidan som pdf