Illustration av miljömålet Grundvatten av god kvalitet. Ett glas står under en vattenkran, en droppe är på väg ner i glaset. Illustration av Tobias Flygar.

Grundvatten av god kvalitet

Bilden visar ordet NEJ, som står för att man bedömer att miljökvalitetsmålet inte är uppnått och inte kommer kunna nås med befintliga och beslutade styrmedel och åtgärder.
Trendpil som varken pekar upp eller ner. Det går inte att se en tydlig riktning för utvecklingen i miljön.

MÅL: Grundvattnet ska ge en säker och hållbar dricksvattenförsörjning samt bidra till en god livsmiljö för växter och djur i sjöar och vattendrag.

BEDÖMNING: Tillgången till grundvatten är generellt sett god i Skåne, men vattnets kvalitet påverkas negativt av en rad olika verksamheter och i vissa områden råder konkurrens om vattnet. Regeringens dricksvattensatsning under åren 2018-2021 har lett till ett förstärkt åtgärdsarbete för att skydda de allmänna dricksvattentillgångarna, få bättre koll på vattenanvändningen, förbättra vattenhushållningen och trygga dricksvattentillgången. Åtgärderna behöver fortsätta om målet ska nås.

Varje miljökvalitetsmål har preciseringar som förtydligar målet och används i det löpande uppföljningsarbetet av målet. För miljömålet Grundvatten av god kvalitet finns följande preciseringar:

 • Grundvattnets kvalitet Grundvattnet är med få undantag av sådan kvalitet att det inte begränsar användningen av grundvatten för allmän eller enskild dricksvattenförsörjning.
 • God kemisk grundvattenstatus Grundvattenförekomster som omfattas av förordningen (2004:660) om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön har god kemisk status.
 • Kvaliteten på utströmmande grundvatten Utströmmande grundvatten har sådan kvalitet att det bidrar till en god livsmiljö för växter och djur i källor, sjöar, våtmarker, vattendrag och hav.
 • God kvantitativ grundvattenstatus Grundvattenförekomster som omfattas av förordningen (2004:660) om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön har god kvantitativ status.
 • Grundvattennivåer Grundvattennivåerna är sådana att negativa konsekvenser för vattenförsörjning, markstabilitet eller djur- och växtliv i angränsande ekosystem inte uppkommer.
 • Bevarande av naturgrusavlagringar Naturgrusavlagringar av stor betydelse för drickvattenförsörjning, energilagring, natur- och kulturlandskapet är fortsatt bevarade.

Tillstånd och målbedömning för Grundvatten av god kvalitet i Skåne län

Målet är inte möjligt att nå till 2020 med befintliga och beslutade styrmedel och åtgärder. Gifter i grundvattnet är tillsammans med påverkad kvantitet de största hindren för att målet ska nås. Det går inte att se någon tydlig riktning för utvecklingen i miljön.

Det pågår mycket bra åtgärdsarbete som kommer att leda till bättre kvalitet och kvantitet, och på sikt kommer troligen målet att kunna uppnås om detta arbete fortsätter.

Kvantitativ status

I Skåne har grundvattennivåerna i både små och stora magasin legat under de normala under 2019-2020. Skåne är ett tätbefolkat och jordbruksintensivt län och mycket grundvatten används för bevattning, dricksvattenproduktion och industriändamål, som i vissa områden leder till konkurrens om vattnet. Grundvattenanvändningen i områden med risk för överuttag behöver minska till exempel genom bättre bevattningsteknik, anläggning av bevattningsdammar, effektivare vattenanvändning i industriprocesser, återanvändning av avloppsvatten, minskat läckage i ledningsnätet för att säkerställa en hållbar grundvattenanvändning. I dagsläget saknas incitament för företag att investera i detta.

Klimatförändringarna riskerar att försämra grundvattnets kvalitet och kvantitet. Länsstyrelsen Skåne kommer därför inom ramen för tillståndsansökningarna om vattenuttag fortsätta att yrka på att tillstånden tidsbegränsas. En större vikt behöver läggas vid vattenbalansberäkningar och inteckningsgrad vid tillståndsansökningarna.

Bilden visar grundvattennivåerna i stora magasin i Sverige under mars, juni, september och december 2020 i förhållande till normala nivåer.
Grundvattennivåerna i stora magasin under mars, juni, september och december 2020 låg i stora delar av Sverige under normala grundvattennivåer. Källa: www.sgu.se

Behov av utökad övervakning

I den senaste statusklassningen har 13 av de 205 bedömda grundvattenförekomsterna i Skåne bedömts ha otillfredsställande kemisk status och en förekomst otillfredsställande kvantitativ status. Vid otillräckligt underlag har statusen klassats som god. 

Tillförlitligheten bedöms i de flesta fall som låg eller medel, vilket innebär stora osäkerheter kopplade till statusklassningen. 

Grundvattenberoende ekosystem har för första gången ingått i statusklassningsarbetet, men kunskapsluckorna är fortfarande stora. 

Övervakningen av både grundvattennivåer och grundvattenkemi behöver utökas och resultaten rapporteras in till SGU.

Uttaget av naturgrus ökar

Diagram: Levererad mängd naturgrus, krossberg och morän (miljoner ton) från tillståndsgivna täkter i Skåne län åren 1993-2018
Det har varit en nedåtgående trend vad gäller uttag av naturgrus sedan 1993 fram till 2013 då uttaget låg på 0,9 ton. Därefter har leveransen succesivt ökat fram till 2018 till drygt 1,3 miljoner ton vilket är 11,8 procent av den totala leveransen av ballast i länet. Detta kan jämföras med ett genomsnitt på 10 procent i landet. Källa: www.sverigesmiljomal.se
Diagram: Användningsområden för Naturgrus i Skåne 2019 fördelat på betongtillverkning, vägbygge, fyllnadsmaterial och övrigt.
Under 2019 användes 1,15 miljoner ton naturgrus i Skåne. Den största användningen av naturgrus är vid tillverkning av betong samt inom områden där det är svårt eller omöjligt att ersätta med bergkross. Den totala användningen av ballastmaterial, och därmed också av naturgrus, kan variera relativt mycket mellan åren beroende på förekomsten av stora byggprojekt. Källa: www.sverigesmiljomal.se

Åtgärdsarbete för Grundvatten av god kvalitet i Skåne län

Under Åtgärdsarbete redovisas pågående eller genomförda åtgärder på regional nivå med fokus på det senaste året. Åtgärder som genomförts av statliga myndigheter eller till följd av statliga styrmedel har prioriterats i redogörelsen, eftersom uppföljningen används som underlag för nationell uppföljning. Redovisningen kan även omfatta förändrade eller nya styrmedel.

Åtgärder på regional nivå – myndigheter

Regeringen har under 2018-2021 satsat extra pengar för ett förstärkt arbete med skydd av allmänna vattentäkter, tillsyn i vattenskyddsområden och tillsyn på vattenuttag. Satsningen behöver fortsätta om arbetet ska kunna bedrivas på samma nivå. Arbetet med att inrätta vattenskyddsområden behöver påskyndas ännu mer.

Länsstyrelsen Skåne har till följd av de extra medel i dricksvattensatsningen under 2018–2021 förstärkt arbetet med att skydda dricksvatten. Arbetet omfattar åtgärd 4 för länsstyrelserna i Vattenmyndigheternas åtgärdsprogram (se de fem nästkommande punkterna nedan).

 • Länsstyrelsen Skåne har intensifierat arbetet med att inrätta vattenskyddsområden, genom samtal och information till kommuner. Länsstyrelsen håller på att besluta om 9 ansökningar om inrättande eller revidering av befintliga skyddsområden och skyddsföreskrifter, arbete med ytterligare 12 områden pågår. Länsstyrelsen Skåne har begärt uppgifter av kommunledningarna i länet om kommunernas tidsplan för att skydda oskyddade vattentäkter samt revidera gamla vattenskyddsområden och föreskrifter.
 • Länsstyrelsen Skåne har under året bedrivit tillsyn av 39 vattenskyddsområden, främst i områden med risk för vattenbrist eller där gifter i grundvatten har hittats. För åren 2018–2020 har 64 vattenskyddsområden tillsynats, vilket motsvarar 80 procent av alla vattenskyddsområden som Länsstyrelsen har tillsynsansvar över.
 • Länsstyrelsen Skåne har förstärkt tillsynsvägledningen till kommunerna för tillsyn av vattenskyddsområden och deltagit i ett Miljösamverkan Skåne-projekt om tillsyn inom vattenskyddsområden. Läs mer om Miljösamverkan Skåne på organisationens webbplats.
 • Länsstyrelsen Skåne håller på att uppdatera den regionala vattenförsörjningsplanen för Skåne län från 2012. Syftet med planen är att synliggöra viktiga vattenresurser, så att skyddet av dessa kan beaktas i den fysiska planeringen.
 • Länsstyrelsen Skåne har bedrivit tillsyn på grundvattenuttag som saknar tillstånd på Bjärehalvön för att få lantbrukarna att söka tillstånd för sina uttag.

Läs pressmeddelande om regeringens extrasatsning på grundvatten.

Läs rapporten Förvaltningsplan 2016–2021 för Södra Östersjöns vattendistrikt – Del 4 Åtgärdsprogram 2016-2021 Åtgärder riktade till myndigheter och kommuner samt konsekvensanalys på Vattenmyndigheternas webbplats.

För att skydda vårt dricksvatten mot föroreningar finns möjlighet att bilda vattenskyddsområden. Både Länsstyrelsen och kommunen kan fatta beslut om att inrätta ett vattenskyddsområde.

Vattenskyddsområden har en geografisk avgränsning och kan vara indelade i olika zoner. Kopplat till vattenskyddsområdet finns olika föreskrifter till skydd för vattnet. Det kan innebära begränsningar av hur marken får användas och av hur till exempel kemikaliska produkter och avfall får hanteras. För en verksamhet eller åtgärd kan det gälla förbud, tillstånd eller anmälningsplikt. Vattenskyddsområden kan bildas för att skydda både grundvatten och ytvatten.

Läs mer om vattenskyddsområden på Länsstyrelsens webbplats.

Bilden visar framsidan av rapporten "Regional vattenförsörjningsplan för Skåne län Utpekande av vattenresurser av regional betydelse för dricksvattenförsörjningen i Skåne idag och i framtiden". Rapport nummer 2012:2
Klicka på bilden för att ladda ner Skånes regionala vattenförsörjningsplan från 2012.

– Jag vill ta ytvatten eller grundvatten för att bevattna grödor. Får jag det?

Huvudregeln i miljöbalken säger att det behövs tillstånd för uttag av ytvatten eller grundvatten för bevattning. Uttag som uppenbart inte skadar allmänna eller enskilda intressen är undantagna från denna huvudregel.

Det är du som gör uttaget som ska kunna visa vilken påverkan uttaget har på omgivningen. 

Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet över vattenuttag oavsett om du har tillstånd för uttaget eller inte.

Läs mer om vattenuttag för bevattning på Länsstyrelsens webbplats.

Länk till riktlinjer för vattenuttag för bevattning m.m. i Skåne län (pdf).

Länsstyrelsen Skåne har beviljat Bidrag till åtgärder för en tryggad tillgång till dricksvatten från anslag 1:11 till 17 nya projekt under 2020. Sammanlagt under 2019 och 2020 har Länsstyrelsen Skåne beviljat drygt 11,5 miljoner kronor i stöd till projekt som ska leda till bättre vattenhushållning och/eller tryggad dricksvattenförsörjning.

Bidrag till åtgärder för en tryggad tillgång till dricksvatten: Bidrag kan sökas hos länsstyrelsen. Bidraget ska avse åtgärder i fråga om vattenskyddsområden, vattenbesparing, framtagande av kunskaps- eller planeringsunderlag, investering i ny teknik eller andra åtgärder.

Läs mer om bidraget på Havs- och vattenmyndighetens webbplats.

I prövningar av miljöfarliga verksamheter föreslår Länsstyrelsen Skåne villkor som syftar till att säkerställa miljökvalitetsnormerna för grundvatten, till exempel genom begränsat brytdjup för täktverksamheter och säkerställande av omättad zon (minst 3 meter) vid naturgrustäkter. Länsstyrelsen föreslår även villkor om kontrollprogram för kontroll av grundvatten.

Länsstyrelsen Skåne har skickat ut en enkät till samtliga verksamhetsutövare med tillstånd till miljöfarlig verksamhet i länet, i syfte att kartlägga deras vattenförbrukning.

Region Skåne har skickat en enkät om vattenförsörjning till skånska företag med målet att bygga upp kunskap och stödja konkreta insatser för förbättrad hantering av vattenavbrott och ökad vatteneffektivitet.

Miljöfarlig verksamhet regleras enligt lagen i miljöbalken. Om du ska starta och driva vissa miljöfarliga verksamheter krävs tillstånd eller anmälan.

Läs mer om miljöfarlig verksamhet på Länsstyrelsens webbplats.

Inom ramen för miljöövervakningen följer Länsstyrelsen Skåne upp grundvattennivåer och grundvattenkemi.

Miljöövervakning kopplad till miljömålet Grundvatten av god kvalitet

Tillräckligt med grundvatten av god kvalitet är en förutsättning för såväl ett ekosystem i balans som god hälsa. Skåne är ett tätbefolkat län med många tätorter, vägar och miljöfarliga verksamheter samt mycket jordbruksmark och stora grundvattenuttag. Miljöövervakningen visar tydligt att det skånska grundvattnet påverkas negativt.

Regional övervakning av Grundvattenkvalitet

Länsgemensamt delprogram med start 2021. Kemiska analyser på grundvatten som kan användas som underlag för uppföljning av miljökvalitetsmålen för grundvatten samt som i möjligaste mån uppfyller vattenförvaltningens behov av kontrollerande övervakning och riskbaserad övervakning inom avgränsade grundvattenförekomster. I första hand kommer större allmänna vattentäkter och källor att övervakas. Där det saknas allmänna vattentäkter eller källor kan även enskilda brunnar och grundvattenrör vara aktuella för övervakning. Urvalet av provplatser kommer att arbetas fram under programperioden.

Regional övervakning av Grundvattennivåer

Länsgemensamt delprogram med start 2021. Miljöövervakningen av grundvattennivåer förväntas bidra till bättre underlag för att uppfylla vattenförvaltningens behov av kontrollerande och operativ övervakning, följa upp miljökvalitetsmålet Grundvatten av god kvalitet, följa trender kopplade till klimatförändringar, upptäcka problemområden så att insatser för att åtgärda dessa kan sättas in i tid samt bedöma om tillståndsansökningar för vattenuttag kan beviljas. I samarbete med SGU görs en årlig enkel datasammanställning av resultatet från regional och nationell nivåövervakning i respektive län. SGU arbetar med att ta fram ett modelleringsverktyg för att kunna göra veckovisa prognoser av grundvattennivåer.

Länk till VISS (VattenInformations System i Sverige) där miljöövervakningsdata tillgängliggörs.

Nationell miljöövervakning

Information om den nationella miljöövervakningen finns på Havs- och Vattenmyndighetens webbplats. Följande nationell övervakning berör Skåne:

 • Trend- och omdrevsstationer – grundvatten

Länk till mer information om den nationella miljöövervakningen av grundvatten på Havs- och vattenmyndighetens webbplats.

Miljöövervakning

Länsstyrelsen är med och övervakar miljön i Sverige. Vi studerar bland annat regionala miljöfrågor som är viktiga i länet just nu.

Att undersöka och följa tillståndet i miljön över tid är en viktig del av Länsstyrelsens miljöarbete. Resultaten används bland annat för att följa upp arbetet med miljömålen, för att upptäcka nya hot mot miljön och för att fungera som referensmaterial för andra typer av miljöstudier.

Åtgärder på kommunal nivå

I flertalet kommuner pågår arbete med att säkerställa skydd för dricksvattentäkter och med VA-planer (åtgärd 5 och 7 i Vattenmyndigheternas åtgärdsprogram).

Bromölla och Simrishamns kommuner har fått och Kristianstads och Svalövs kommuner har ansökt om nya tillstånd till uttag av grundvatten för kommunal vattenförsörjning. Tillstånden ger bättre överblick över vattenanvändningen och bättre koll på den kvantitativa statusen.

Båstads kommun har gått med i Sydvatten för att trygga dricksvattenförsörjningen i kommunen och minska uttagen i förekomsten Bjäre som bedöms ha otillfredsställande kvantitativ status.

Diagram: Antal skånska grundvattentäkter med respektive utan vattenskyddsområden.
Allt fler av Skånes grundvattentäkter har skyddsområden. Men många äldre vattenskyddsområden har skyddsföreskrifter som inte ger tillräckligt starkt skydd. Vissa av dessa berör vattentäkter som inte är i drift. Många skyddsområden har också för liten geografisk utbredning, sett till dagens kunskapsläge, riskfaktorer och syftet med skyddet. Under åren 2018-2021 har länsstyrelserna fått extra resurser för att intensifiera arbetet med att inrätta vattenskyddsområden och att se över äldre skyddsområden. Källa: www.sverigesmiljomal.se

Saxån-Braåns vattenråd håller på att anlägga cirka 12 hektar bevattningsvåtmarker hos intresserade markägare med stöd av LONA-våtmarkssatsningen och LOVA. Syftet är att hålla kvar vattnet i landskapet och avlasta yt- och grundvattenförekomsterna vid bevattning.

Lokala vattenvårdsprojekt (LOVA) är ett statligt bidrag för lokala vattenvårdsprojekt. Syftet är att genomföra kostnadseffektiva åtgärder som minskar transporten av kväve och fosfor till vattendrag, sjöar och hav samt minskar spridningen av miljöfarliga ämnen från fritidsbåtar.

Läs mer om LOVA.

Lokala naturvårdssatsningen (LONA): LONA-bidrag ska främja ett långsiktigt lokalt naturvårdsengagemang och ge kommunerna möjlighet att satsa lite extra på naturvård och friluftsliv. En särskild våtmarkssatsning i vattenhushållande syfte tillkom 2018 och en satsning på vilda pollinatörer infördes 2020. 

Kommunerna ansöker om bidrag. Länsstyrelsen beslutar vilka projekt som ska beviljas. Pengarna kommer från Naturvårdsverket.

Läs mer om LONA.

Följande åtgärder medfinansieras med Bidrag till åtgärder för en tryggad tillgång till dricksvatten från anslag 1:11:

 • Sydvatten AB och Simrishamns kommun har genomfört informationskampanjer om hur man kan spara på vatten.
 • Sjöbo kommun har i samarbete med SGU gjort SkyTEM-mätningar för att hitta en ny vattentäkt till bland annat Sjöbo tätort.
 • Kristianstads kommun och VA Syd håller på att installera mätare för vattenkvalitet i ledningsnätet för att snabbare hitta kontamineringar av dricksvatten. Genom att man snabbare upptäcker och lokaliserar kontamineringar, behövs mindre vatten för spolning av ledningar.
 • VA Syd arbetar med att utveckla en metod för att hitta vattenläckor i ledningsnätet genom satellitdata.
 • NSVA tar fram en plan för hur vattnet i Båstad ska distribueras på bästa sätt för att motverka vattenbrist.
 • Svedala kommun, NSVA, VA Syd och Sydvatten arbetar på olika sätt med frågan hur avloppsvatten kan återanvändas för att minska behovet av dricksvatten.

Följande åtgärder medfinansieras med Bidrag till åtgärder för en tryggad tillgång till dricksvatten från anslag 1:11:

 • Sydvatten AB och Simrishamns kommun har genomfört informationskampanjer om hur man kan spara på vatten.
 • Sjöbo kommun har i samarbete med SGU gjort SkyTEM-mätningar för att hitta en ny vattentäkt till bland annat Sjöbo tätort.
 • Kristianstads kommun och VA Syd håller på att installera mätare för vattenkvalitet i ledningsnätet för att snabbare hitta kontamineringar av dricksvatten. Genom att man snabbare upptäcker och lokaliserar kontamineringar, behövs mindre vatten för spolning av ledningar.
 • VA Syd arbetar med att utveckla en metod för att hitta vattenläckor i ledningsnätet genom satellitdata.
 • NSVA tar fram en plan för hur vattnet i Båstad ska distribueras på bästa sätt för att motverka vattenbrist.
 • Svedala kommun, NSVA, VA Syd och Sydvatten arbetar på olika sätt med frågan hur avloppsvatten kan återanvändas för att minska behovet av dricksvatten.

VA = förkortning för vatten och avlopp.

Sydvatten AB är ett kommunägt företag som producerar dricksvatten till 17 kommuner i västra Skåne. 

VA SYD är en regional VA-organisation som verkar i sydvästra Skåne och som även har hand om avfallshanteringen i Burlövs kommun och Malmö stad.

NSVA (Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp) är ett kommunägt bolag som levererar dricksvatten, renar avloppsvatten och tar hand om dagvatten i åtta kommuner i nordvästra Skåne.

Under oktober och november 2019 utförde SGU helikopterburna mätningar i Blekinge och Skåne. Mätningarna genererar information om utbredning av grundvattenförande jordlager och bergarter, och genomfördes i syfte att öka kunskapen om grundvattenförhållanden och områden som kan vara av intresse för vattenförsörjning.  Läs mer om de helikopterburna mätningarna på SGU:s webbplats.

Sveriges geologiska undersökning, SGU, är myndigheten för frågor om berg, jord och grundvatten i Sverige. 

Läs mer om SGU på SGU:s webbplats.

Åtgärder inom näringslivet

Hushållningssällskapet Skåne testar teknik för optimering av bevattning utifrån platsspecifika förutsättningar för att minska vattenbehovet inom jordbruket.

Print Friendly, PDF & EmailSkriv ut sidan som pdf