Åtgärder för miljömålen

För att få en mer positiv utveckling för miljön och öka förutsättningarna för att nå miljömålen tar Länsstyrelsen tillsammans med andra aktörer fram åtgärdsprogram.

TILLSAMMANS FÖR ETT HÅLLBART SKÅNE
Regionalt åtgärdsprogram för miljömålen 2022-2025

Det övergripande syftet med åtgärdsprogrammet är att förbättra miljötillståndet i Skåne och därmed öka de regionala förutsättningarna att nå nationella och regionala miljömål samt den miljömässiga dimensionen av Agenda 2030. 

Programmet ska ge vägledning och stöd för prioritering av åtgärder och utvecklingsinsatser hos aktörer i Skåne och samtidigt stimulera en ökad samverkan mellan länets aktörer i arbetet för hållbar regional utveckling. Vidare ska programmet bidra till ökad kännedom och genomförande av befintliga regionala strategier och program inom miljöområdet, samt lyfta fram kommunernas, näringslivets, akademins, myndigheters och civilsamhällets medverkan i det gemensamma arbetet för att nå miljömålen och den miljömässiga dimensionen av Agenda 2030. 

Ett samlat åtgärdsprogram med prioriterade åtgärder, som kan genomföras i regional samverkan, ger förutsättningar för en effektivare användning av de sammantagna resurserna för miljöarbetet i Skåne. Åtgärdsprogrammet tydliggör vilka ytterligare åtgärder som behöver initieras för att nå målen.

Du kan läsa mer om framtagandet av åtgärderna och bakgrunden i övrigt i rapporten Tillsammans för ett hållbart Skåne.

Läs rapporten Tillsammans för ett hållbart Skåne. Regionalt åtgärdsprogram för miljömålen 2022-2025 på Länsstyrelsens webbplats (pdf).

Prioriterade områden och åtgärder för det regionala miljöarbetet

Åtgärdsprogrammet lyfter fram fyra prioriterade områden för det regionala miljöarbetet fram till år 2025: Hållbara städer och samhällen, Hållbar mark- och vattenanvändning, Hållbar livsmedelsförsörjning och Hållbar konsumtion och produktion.

Under respektive prioriterat område hittar du både åtgärder och ytterligare information om området.

Globala mål, svenska miljömål och skånska åtgärder

Miljömål och globala mål

De prioriterade områdena omfattar utmaningar och möjligheter som är avgörande för att skapa en hållbar samhällsutveckling i Skåne med utgångspunkt i miljömålen och de miljörelaterade globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030. Genom att koppla miljömålen till målstrukturen för Agenda 2030 tydliggörs programmets funktion som regionalt åtgärdsprogram för både miljömålen och den miljömässiga dimensionen av Agenda 2030. Detta ger också förutsättningar för ett bredare hållbarhetsfokus för åtgärderna i programmet.

Så här valde vi åtgärder

Följande kriterier har varit utgångspunkt vid framtagande av åtgärderna i det regionala åtgärdsprogrammet: 

  • Åtgärden ska beskriva en utvecklingsinsats inom pågående eller eftersatta områden som är viktiga ur ett regionalt perspektiv för att öka förutsättningarna att nå miljömålen och miljödimensionen av Agenda 2030. 
  • Åtgärden bör också bidra positivt till utvecklingen för övriga hållbarhetsdimensioner. 
  • Åtgärden ska kunna genomföras av aktörer som är verksamma i Skåne. 
  • Samverkan mellan olika aktörer i länet är viktigt för genomförandet av åtgärden. 
  • Åtgärden ska vara möjlig att påbörja, och helst genomföra, under programperioden 2022-2025. 
  • Åtgärden ska inte redan finnas i ett annat regionalt strategiskt program.
Ett barn målar om en stol.

Vem ska genomföra åtgärderna?

Huvudaktör har huvudansvaret för att initiera, driva på och genomföra åtgärden inom sin egen verksamhet eller genom projekt, processledning och insatser i samverkan med andra berörda aktörer i länet. Som huvudaktör förväntas man också bidra till uppföljningen av åtgärdsprogrammet genom att redovisa sitt åtgärdsarbete. 

Medaktörer förväntas medverka och bidra till genomförandet av åtgärden inom sin egen verksamhet eller genom att skapa förutsättningar och bidra med stöd till huvudaktören i genomförandet. En medaktör kan också ta eget initiativ till att genomföra åtgärden. Naturligtvis kan fler aktörer än de som redovisas för respektive åtgärd delta i arbetet med att genomföra åtgärden.

För ytterligare information kring hur åtgärdsprogrammet tagits fram samt bakgrund och fördjupning hänvisar vi till rapporten Tillsammans för ett hållbart Skåne.

Länk till rapporten Tillsammans för ett hållbart Skåne, inklusive bilagor (utom bilaga 3) (pdf, på Länsstyresen Skånes webbplats).

Länk till Bilaga 3, Miljöutmaningar för Skåne (pdf, på Länsstyrelsen Skånes webbplats).

Koppling till andra regionala strategier och program

Det finns flera strategier och program som är centrala för det regionala miljö- och hållbarhetsarbetet och som redovisar utvecklingsinriktning, prioriterade insatsområden och åtgärder som bidrar till att öka de regionala förutsättningarna att nå miljömålen och miljörelaterade globala hållbarhetsmål i Agenda 2030. 

Länets aktörer behöver, utöver åtgärder som redovisas i detta åtgärdsprogram, också beakta dessa strategier och program i sitt strategiska miljö- och hållbarhetsarbete för att åstadkomma en hållbar samhällsomställning.

Cirkelformad illustration över hur regionala strategier och program hänger ihop med de olika prioriterade områdena.
Regionala strategier och program som bidrar till arbetet inom prioriterade områden i det regionala åtgärdsprogrammet för miljömålen.
Print Friendly, PDF & EmailSkriv ut sidan som pdf

Den här webbplatsen använder kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. En del av dessa kakor är tredjepartskakor. Genom att använda vår webbplats accepterar du att kakor används. Läs mer om kakor och hur du kan stänga av dem.