Åtgärder för miljömålen

För att få en mer positiv utveckling för miljön och öka förutsättningarna för att nå miljömålen tar Länsstyrelsen tillsammans med andra aktörer fram åtgärdsprogram.

Hitta på sidan

TILLSAMMANS FÖR ETT HÅLLBART SKÅNE

Regionalt åtgärdsprogram för miljömålen 2022-2025

Det övergripande syftet med åtgärdsprogrammet är att förbättra miljötillståndet i Skåne och därmed öka de regionala förutsättningarna att nå nationella och regionala miljömål samt den miljömässiga dimensionen av Agenda 2030. 

Programmet ska ge vägledning och stöd för prioritering av åtgärder och utvecklingsinsatser hos aktörer i Skåne och samtidigt stimulera en ökad samverkan mellan länets aktörer i arbetet för hållbar regional utveckling. Vidare ska programmet bidra till ökad kännedom och genomförande av befintliga regionala strategier och program inom miljöområdet, samt lyfta fram kommunernas, näringslivets, akademins, myndigheters och civilsamhällets medverkan i det gemensamma arbetet för att nå miljömålen och den miljömässiga dimensionen av Agenda 2030. 

Ett samlat åtgärdsprogram med prioriterade åtgärder, som kan genomföras i regional samverkan, ger förutsättningar för en effektivare användning av de sammantagna resurserna för miljöarbetet i Skåne. Åtgärdsprogrammet tydliggör vilka ytterligare åtgärder som behöver initieras för att nå målen.

Du kan läsa mer om framtagandet av åtgärderna och bakgrunden i övrigt i rapporten Tillsammans för ett hållbart Skåne.

Läs rapporten Tillsammans för ett hållbart Skåne. Regionalt åtgärdsprogram för miljömålen 2022-2025 på Länsstyrelsens webbplats (pdf).

Prioriterade områden och åtgärder för det regionala miljöarbetet

Åtgärdsprogrammet lyfter fram fyra prioriterade områden för det regionala miljöarbetet fram till år 2025: Hållbara städer och samhällen, Hållbar mark- och vattenanvändning, Hållbar livsmedelsförsörjning och Hållbar konsumtion och produktion.

Under respektive prioriterat område hittar du både åtgärder och ytterligare information om området.

Globala mål, svenska miljömål och skånska åtgärder

Miljömål och globala mål

De prioriterade områdena omfattar utmaningar och möjligheter som är avgörande för att skapa en hållbar samhällsutveckling i Skåne med utgångspunkt i miljömålen och de miljörelaterade globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030. Genom att koppla miljömålen till målstrukturen för Agenda 2030 tydliggörs programmets funktion som regionalt åtgärdsprogram för både miljömålen och den miljömässiga dimensionen av Agenda 2030. Detta ger också förutsättningar för ett bredare hållbarhetsfokus för åtgärderna i programmet.

Så här valde vi åtgärder

Följande kriterier har varit utgångspunkt vid framtagande av åtgärderna i det regionala åtgärdsprogrammet: 

  • Åtgärden ska beskriva en utvecklingsinsats inom pågående eller eftersatta områden som är viktiga ur ett regionalt perspektiv för att öka förutsättningarna att nå miljömålen och miljödimensionen av Agenda 2030. 
  • Åtgärden bör också bidra positivt till utvecklingen för övriga hållbarhetsdimensioner. 
  • Åtgärden ska kunna genomföras av aktörer som är verksamma i Skåne. 
  • Samverkan mellan olika aktörer i länet är viktigt för genomförandet av åtgärden. 
  • Åtgärden ska vara möjlig att påbörja, och helst genomföra, under programperioden 2022-2025. 
  • Åtgärden ska inte redan finnas i ett annat regionalt strategiskt program.
Ett barn målar om en stol.

Vem ska genomföra åtgärderna?

Huvudaktör har huvudansvaret för att initiera, driva på och genomföra åtgärden inom sin egen verksamhet eller genom projekt, processledning och insatser i samverkan med andra berörda aktörer i länet. Som huvudaktör förväntas man också bidra till uppföljningen av åtgärdsprogrammet genom att redovisa sitt åtgärdsarbete. 

Medaktörer förväntas medverka och bidra till genomförandet av åtgärden inom sin egen verksamhet eller genom att skapa förutsättningar och bidra med stöd till huvudaktören i genomförandet. En medaktör kan också ta eget initiativ till att genomföra åtgärden. Naturligtvis kan fler aktörer än de som redovisas för respektive åtgärd delta i arbetet med att genomföra åtgärden.

För ytterligare information kring hur åtgärdsprogrammet tagits fram samt bakgrund och fördjupning hänvisar vi till rapporten Tillsammans för ett hållbart Skåne.

Länk till rapporten Tillsammans för ett hållbart Skåne, inklusive bilagor (utom bilaga 3) (pdf, på Länsstyresen Skånes webbplats).

Länk till Bilaga 3, Miljöutmaningar för Skåne (pdf, på Länsstyrelsen Skånes webbplats).

Ekonomiska stöd till miljöåtgärder

Det finns många olika ekonomiska stöd och bidrag till miljöåtgärder.

Rapporten ”Var finns pengarna?” är en sammanställning av stöd och bidrag till miljöåtgärder, främst statliga stöd och EU-stöd. I rapporten finns även noterat vilka miljömål som är relevanta för vilka stöd och bidrag.

Var finns pengarna? – sammanställning av stöd och bidragsmöjligheter till åtgärder och insatser för att nå miljömålen (pdf, på Länsstyrelsen Skånes webbplats)

Rapporten ”Var finns pengarna?” uppdateras ungefär en gång om året. Men förändringar i stöd och bidrag sker oftare än så. För att underlätta har vi samlat länkar till webbplatser med information om olika stöd på en webbsida.

Ekonomiska stöd till miljöåtgärder (på Länsstyrelsen Skånes webbplats)

Ekonomiska stöd till klimatåtgärder

Det finns även en motsvarande nationell sammanställning av finansieringskällor för energi- och klimatrelaterade investeringar och projekt.

Var finns pengarna för energi- och klimatinsatser? (pdf, LEKS webbplats)

Koppling till andra regionala strategier och program

För att åstadkomma en hållbar samhällsomställning i det strategiska miljö- och hållbarhetsarbetet, krävs det fler åtgärder än de som redovisas i ”Tillsammans för ett hållbart Skåne”. Länets aktörer behöver också ta hänsyn till övriga regionala strategier och program som bidrar till att uppnå Miljökvalitetsmålen och den miljömässiga dimensionen av Agenda 2030.

Bilden nedan visar kopplingen mellan olika regionala strategier och program och de prioriterade områdena i Tillsammans för ett hållbart Skåne.

Vi har identifierat 500 åtgärder i 18 regionala strategier och program som bidrar till att uppnå miljökvalitetsmålen och den miljömässiga dimensionen av Agenda 2030 i Skåne. 

Dessa åtgärder har vi samlat i en excelfil.

Excelfil med 500 åtgärder från 18 regionala strategier och program (senast uppdaterad november 2022).

Nedanför bilden finns en kort introducerande text för varje program eller strategi samt en länk till var du kan ladda ner eller läsa den.

Cirkelformad illustration över hur regionala strategier och program hänger ihop med de olika prioriterade områdena.
Regionala strategier och program som bidrar till arbetet inom prioriterade områden i det regionala åtgärdsprogrammet för miljömålen.

Klimat- och energistrategi för Skåne

I klimat- och energistrategin för Skåne pekas nio särskilt prioriterade åtgärdsområden för Skåne ut. Utpekade åtgärdsområden bedöms som särskilt viktiga för energiomställning och minskad klimatpåverkan i Skåne och innefattar regionala och lokala åtgärder samt viktiga aktörer för att genomföra åtgärderna.

Prioriterade åtgärdsområden: Förnybar energiproduktion, Effektiva och fossilfria transporter, Klimatsmart fysisk planering, Effektiva och fossilfria bostäder och fastigheter, Effektiv och fossilfri industri, Forskning, innovation och näringslivsutveckling, Klimatsmart jord- och skogsbruk, Klimatsmart konsumtion, Offentlig förebild.

Klimat- och energistrategi för Skåne (på Länsstyrelsen Skånes webbplats)

Naturvårdsstrategi för Skåne

Naturvårdsstrategin för Skåne arbetar med två huvudspår – Vardagslandskapet och Värdekärnor och värdetrakter. Varje huvudspår innefattar två insatsområden och inom respektive insatsområde finns ett antal viktiga åtgärder för att nå målen inom insatsområdet.

Naturvårdsstrategi för Skåne (på Länsstyrelsen Skånes webbplats)

Handlingsplan Grön Infrastruktur

I handlingsplanen för grön infrastruktur återfinns åtgärder inom sju olika naturtyper/miljöer samt övergripande åtgärder som spänner över alla naturtyperna. Åtgärderna syftar till att stödja värdekärnor och värdetrakter för att bevara biologisk mångfald och ekosystemtjänster.

Prioriterade insatsområden: Övergripande insatser, Gräsmarker, Sandmarker, Ädellövskog och ädellövträd i det öppna landskapet, Marina miljöer, Vattendrag och sjöar, Våtmarker, Tätortsnära och urbana miljöer.

Handlingsplan för grön infrastruktur (på Länsstyrelsen Skånes webbplats)

Skånsk skogsstrategi

Den skånska skogsstrategin består bland annat av fyra huvudområden: Innovation, Miljö, Rekreation och Produktion. Varje huvudområde innefattar ett antal insatser med tillhörande aktiviteter för att nå målen inom respektive huvudområde. Strategin återfinns på skånsk skogsstrategis hemsida och det hänvisas därmed dit i stället för sidhänvisning i exceldokumentet.

Skånsk skogsstrategi, innovation

Skånsk skogsstrategi, produktion

Skånsk skogsstrategi, miljö

Skånsk skogsstrategi, rekreation

Skånes livsmedelsstrategi 2030

I Skånes livsmedelsstrategi återfinns fem strategiska samhandlingsområden som har pekats ut för att knyta samman regionala förutsättningar och mål med Sveriges nationella förutsättningar och mål och skapar på så sätt en bas för internationell samhandling. Varje samhandlingsområden innefattar en precisering av utvalda strategiska insatser som har prioriterats i ett tioårigt perspektiv.

Samlingsområden: Regler och villkor, Cirkulärt och biobaserat livsmedelssystem, Mat för livskvalitet och hälsa, Digitaliserad konsumentmarknad och livsmedelsproduktion, Ny kunskap, innovation och entreprenörskap

Skånes livsmedelsstrategi (på Region Skånes webbplats)

Cykelstrategi för Skåne

I cykelstrategin för Skåne presenteras sex insatsområden med syfte att ta vara på viljan att cykla, och arbeta med att skapa goda individuella förutsättningar och en stödjande byggd och social miljö för cykling. Varje insatsområde består av en eller flera målsättningar, en kunskapsdel och förslag på insatser och i slutet av strategin beskrivs hur genomförandet kan samordnas, utvecklas och förbli aktuellt fram till dess att målet nås.

Insatsområden: Stärk den skånska cykelturen, Lyft cykeln i samhällsplaneringen, Investera i regionalt viktiga stråk och leder, Förbättra kopplingen mellan cykel och kollektivtrafik, Öka säkerheten för cyklister, Låt näringslivet medverka i cykelsatsningar. För utförligare information om respektive insatsområde hänvisas till cykelstrategin.

Cykelstrategi för Skåne (på Region Skånes webbplats)

Persontågsstrategi

Persontågsstrategin visar vilken tågtrafik som behövs för att nå Region Skånes mål som berör kollektivtrafiken. Att nå fram till de föreslagna trafikeringsutbuden kräver ett målmedvetet arbete och strategin innefattar fem prioriterade aktiviteter för att uppnå målen under avsnittet ”Rekommendationer för genomförande”. Aktiviteterna återfinns således inte under specifika områdestillhörigheter utan har samlats under just områdestillhörigheten ”Rekommendationer för genomförande”.

Persontågstrategin (på Region Skånes webbplats)

Strategi för den hållbara gods- och logistikregionen Skåne

I strategin för den hållbara gods- och logistikregionen Skåne har fyra samverkansområden identifierats som är viktiga att arbeta med för att nå målbilden att göra Skåne mer attraktivt och konkurrenskraftigt.

Samverkansområden: Utveckla effektiv och konkurrenskraftig logistik, Stärka strategiska lägen och stråk, Främja hållbara trafikslag och transportplanering, Utveckla kunskap, forskning och samarbeten med hållbarhetsperspektiv

Strategi för den hållbara gods- och logistikregionen Skåne (på Region Skånes webbplats)

Skånes innovationsstrategi för Hållbar tillväxt

I Skånes innovationsstrategi återfinns sex prioriterade specialiseringsområden som har tolkats som strategins åtgärder. Samtliga sex åtgärder återfinns således under samma områdestillhörighet – ”Specialiseringsområden”.

Skånes innovationsstrategi för hållbar tillväxt (på Region Skånes webbplats)

Region Skånes strategi för gestaltad livsmiljö – arkitektur, form och design

I Region Skånes strategi för gestaltad livsmiljö – arkitektur, form och design har fyra strategiska insatsområden formulerats för att nå visionen för gestaltad livsmiljö.

Insatsområden: Gestaltad livsmiljö ska genomsyra Region Skånes verksamheter, Öka kunskapen om gestaltad livsmiljö och dess betydelse för samhällsutvecklingen, Öka samverkan med offentlig sektor, näringsliv, idéburen sektor samt akademi, Öka möjligheterna att genomföra och finansiera insatser som utvecklar området gestaltad livsmiljö.

Region Skånes strategi för gestaltad livsmiljö (på Region Skånes webbplats)

Regionplan för Skåne 2022–2040

Regionplanen för Skåne innefattar sex övergripande planeringsstrategier som tillsammans med en strukturkarta, som återfinns i regionplanen, utgör planens övergripande strategiska riktning med sikte på 2040. Samtliga sex åtgärder återfinns således under samma områdestillhörighet – ”Planeringsstrategier”.

Regionplan för Skåne 2022–2040

Mobilitetsplan för Skåne

Mobilitetsplanen för Skåne innefattar fyra utpekade samverkansområden med tillhörande åtgärder som ska ske inom områdena.

Samverkansområden: Hållbart resande till arbete och studier, Hållbart resande under arbetstid, Hållbart resande på fritiden, Hållbart resande för barn och unga

Mobilitetsplan för Skåne (på Region Skånes webbplats)

Strategi för skydd och förvaltning av marina miljöer och arter i Västerhavet

I strategin för skydd och förvaltning av marina miljöer och arter i Västerhavet är målen beskrivna i rutor under respektive rubrik och sorterade efter havsmiljödirektivets elva temaområden. Under majoriteten av rubrikerna finns en eller ett antal åtgärder kopplade till målen. Åtgärderna är skrivna i olika nivåer och de nivåer som endast innefattar information och inte formulerade åtgärder har uteslutits.

Strategi för skydd och förvaltning av marina miljöer och arter i Västerhavet (på Länsstyrelsen Skånes webbplats)

Strategi för formellt skydd av skog i Skåne län

I den nationella strategin för formellt skydd av skog avgränsas trakter i Skåne som har högre koncentration av naturvärden för ädellövskog s.k. värdetrakter än omgivande landskap. De oskyddade värdekärnorna i värdetrakter som är utpekade för prioritering ansågs vara särskilt viktiga och antogs därmed som de främsta åtgärderna. Inom värdetrakterna kommer det att finnas stora arealer av produktionsskog som inte är aktuell för formellt skydd. I strategin återfinns även val av lämplig bevarandeform såsom naturreservat och biotopskyddsområde (se 5. VAL AV LÄMPLIG BEVARANDEFORM s. 39).

Strategi för formellt skydd av skog i Skåne län (på Länsstyrelsen Skånes webbplats)

Trafikförsörjningsprogram för Skåne 2020–2030

I trafikförsörjningsprogrammet återfinns stråkvisa trafikeringsåtgärder för tåg och buss kopplade till aktuell infrastrukturplan/finansiering. Åtgärderna mycket kortfattat i tabell och för ytterligare information hänvisas till programmet.

Trafikförsörjningsprogram för Skåne 2020–2030 (på Region Skånes webbplats)

Regional handlingsplan för klimatanpassning 2020–2024

I den regionala handlingsplanen för klimatanpassning beskrivs pågående insatser samt förslag på kommande insatser. Insatserna redovisas i Tabell 3 s 27. Samtliga insatser tillhör fem olika områdestillhörigheter. Områdestillhörigheterna är formulerade enligt kraven i § förordning 2018:1428. För ytterligare information om insatserna hänvisas till handlingsplanen.

Regional handlingsplan för klimatanpassning (på Länsstyrelsen Skånes webbplats)

Regional handlingsplan för landsbygdsprogrammet och havs- och fiskeriprogrammet

I den regionala handlingsplanen för landsbygdsprogrammet och havs- och fiskeriprogrammet har fem områdestillhörigheter och 25 åtgärder valts ut. Områdestillhörigheterna innefattar Kompetensutveckling och rådgivning, Investeringar inom jordbruk, trädgård och rennäring, Miljöinvesteringar, Jordbruks- och affärsutveckling samt Service, infrastruktur och attraktiv landsbygd. Under respektive åtgärdsrubrik följer övergripande prioriteringar, regionala prioriteringar eller prioriteringar men detta skiljer sig för samtliga åtgärder och därmed har åtgärdstexten uteslutits från dokumentet och det hänvisas till programmet för ytterligare information om främst regionala prioriteringar.

Regional handlingsplan för landsbygdsprogrammet och havs- och fiskeriprogrammet (på Länsstyrelsen Skånes webbplats)

Marin strategi för Nordsjön och Östersjön: Åtgärdsprogram för havsmiljön 2022–2027

Kortversionen av den marina strategin för Nordsjön och Östersjön innefattar åtgärder från det första åtgärdsprogrammet 2015 som fortsätter, åtgärder som först beslutades 2015 och som modifierats 2021 samt åtgärder som tillkommit vid åtgärdsprogrammets uppdatering 2021. Åtgärderna återfinns i en tabell med en kort beskrivning av respektive åtgärd. I huvudrapportens bilaga 3 samt på Havs- och vattenmyndighetens webbplats finns samtliga åtgärdsfaktablad. I åtgärdsfaktabladen finns mer utförlig information om åtgärderna såsom bakgrund, motivering, geografisk omfattning, miljökvalitetsnorm, genomförande och lagstiftning/regelverk.

Marin strategi för Nordsjön och Östersjön, Åtgärdsprogram för havsmiljön 2022-2027 (på Havs- och vattenmyndighetens webbplats)

Print Friendly, PDF & EmailSkriv ut sidan som pdf