Om miljömålen i Skåne

Hitta på sidan

Nationella och regionala miljömål

Riksdagen har beslutat om en samlad miljöpolitik för ett hållbart Sverige. Det övergripande målet för miljöpolitiken är att till nästa generation lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen i Sverige är lösta, utan att orsaka ökade miljö- och hälsoproblem utanför Sveriges gränser. 

Det övergripande målet för miljöpolitiken är att till nästa generation lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen i Sverige är lösta, utan att orsaka ökade miljö- och hälsoproblem utanför Sveriges gränser.

Utöver generationsmålet finns 16 nationella miljökvalitetsmål med preciseringar samt etappmål. 15 av miljökvalitetsmålen gäller i Skåne. Länsstyrelsen har en samordnande roll i det regionala arbetet med miljömålen. Vi arbetar tillsammans med kommuner, näringsliv, frivilliga organisationer och andra aktörer för att miljömålen ska få genomslag i länet och miljön ska bli bättre. Vi följer också upp hur miljöarbetet går.

Miljömålsillustrationerna som används på de olika miljömålssidorna, och som visas i bildspelet här, är gjorda av Tobias Flygar.

Miljömålsillustrationerna får användas av de aktörer som ingår i miljömålssystemet för att informera om Sveriges miljömål. 

Mer information om miljömålsillustrationerna och hur de får användas finns på webbplatsen Sveriges miljömål.

Illustration: Tobias Flygar
Illustration: Tobias Flygar
Illustration: Tobias Flygar
Illustration: Tobias Flygar
Illustration: Tobias Flygar
Illustration: Tobias Flygar
Illustration: Tobias Flygar
Illustration: Tobias Flygar
Illustration: Tobias Flygar
Illustration: Tobias Flygar
Illustration: Tobias Flygar
Illustration: Tobias Flygar
Illustration: Tobias Flygar
Illustration: Tobias Flygar
Illustration: Tobias Flygar
Illustration: Tobias Flygar
Previous slide
Next slide

Regionala klimatmål

För miljökvalitetsmålet Begränsad klimatpåverkan finns det även regionala mål. Mer information om dessa finns i rapporten Ett klimatneutralt och fossilbränslefritt Skåne. Klimat- och energistrategi för Skåne.

Miljömålsuppföljning: Når vi målen?

Varje år bedömer vi läget för miljömålen i Skåne: Kommer vi att nå miljömålen?  

Tidpunkt för bedömningarna

De målbedömningar som vi här benämner 2023 gjordes under hösten 2022. På samma sätt är bedömningarna som publiceras under sidan 2022 gjorda under hösten 2021, etc.

Fyra gråa cirklar, där en innehåller en pil som pekar snett uppåt, en har en pil som pekar snett nedåt, en en pil som pekar rakt åt höger, och en ingen pil alls. En röd fylld cirkel med vit text Nej, en grön fylld cirkel med vit text Ja, en gul fylld cirkel med vit text Nära.

Länsstyrelserna och Skogsstyrelsen följer upp

Länsstyrelserna och Skogsstyrelsen gör varje år en uppföljning av möjligheten att nå miljökvalitetsmålen inom sitt län, enligt anvisningar av Naturvårdsverket. Denna regionala uppföljning är i sin tur ett underlag för den kommande årliga nationella uppföljningen av miljökvalitetsmålen, som Naturvårdsverket redovisar till regeringen.

Sedan drygt tjugo år tillbaka ger vi även årligen ut rapporten Miljötillståndet i Skåne. Från år 2018 och framåt är den här webbplatsen vår version av Miljötillståndet i Skåne. De bedömningstexter du hittar här är en lätt bearbetning av vår rapportering till Naturvårdsverket.

De regionala miljömålsbedömningarna görs under hösten och rapporteras 30 november. Publicering här på webbplatsen sker i början av året efter. Det innebär att bedömningarna inte tar hänsyn till eventuella större förändringar som hunnit ske under tiden mellan formell rapportering och publicering här på www.skanesmiljomal.info.

Sverige är indelat i 21 län som alla har en länsstyrelse och en landshövding. Länsstyrelsen är en statlig samordnande myndighet, en servicemyndighet, en överklagandeinstans och med tillsynsansvar. 

Läs om länsstyrelserna på regeringens webbplats.

Skogsstyrelsen är en myndighet för frågor som rör skog.

Besök Skogsstyrelsens webbplats.

Åtgärder för att nå miljömålen

För att få en mer positiv utveckling för miljön och öka förutsättningarna för att nå miljömålen tar Länsstyrelsen tillsammans med andra aktörer fram åtgärdsprogram.

 

Tillsammans för ett hållbart Skåne

Det nuvarande åtgärdsprogrammet för miljömålen i Skåne heter Tillsammans för ett hållbart Skåne. Det övergripande syftet med åtgärdsprogrammet är att förbättra miljötillståndet i Skåne och därmed öka de regionala förutsättningarna att nå nationella och regionala miljömål samt den miljömässiga dimensionen av Agenda 2030. 

Åtgärderna i programmet är uppdelade i fyra prioriterade områden.

Framsida till rapporten Tillsammans för ett hållbart Skåne: Två barn i gula regnjackor. Även länk vidare till rapporten (pdf).
Print Friendly, PDF & EmailSkriv ut sidan som pdf