Hållbar livsmedelsförsörjning

Livsmedel påverkar alla delar av en hållbar utveckling och en omställning av livsmedelssystemet är nödvändig för att nå globala hållbarhetsmål, miljömålen och folkhälsomålen. Ett hållbart livsmedelssystem möjliggör en tryggad livsmedelsförsörjning utan att kompromissa med de miljömässiga, ekonomiska och sociala grunderna. Insatser behövs i hela livsmedelskedjan från produktion av livsmedel till konsumtion.

Frukt och spannmålsax i en låda

Åtgärder för hållbar livsmedelsförsörjning

NrÅtgärdHuvudaktörMedaktör
HL1Rådgivning och kompetensutveckling kring hållbara och robusta produktionssystem

Kompetensutvecklingsinsatser för lantbrukare genomförs som omfattar områdena optimal och minimal växtskydds- och näringsanvändning, jordhälsa, ekologisk produktion, regenerativt lantbruk, minskad klimatpåverkan och ökad klimatanpassning.
Ytterligare områden som ingår, och som är viktiga för pollinerare och andra nyttodjur i jordbruket, är betesmarker, trädgårdar, ängar och småbiotoper intill jordbruksmark. Medaktörer medverkar med sin specialkompetens inom de olika områdena.
LänsstyrelsenJordbruksverket
SLU
Hushållningssällskapet
Skånesemin
Regionmuseet
HL2Riktad rådgivning till ängs- och betesmarker

Värdefulla naturliga ängs- och betesmarker identifieras och brukare av dessa erbjuds rådgivning så att fortsatt och återupptagen hävd sker på ett sådant sätt att den biologiska mångfalden och kulturmiljön gynnas.
LänsstyrelsenMarkägare
HL3Strategi för småbiotoper i odlingslandskapet

En strategi för hur mängden småbiotoper ska bevaras i odlingslandskapet och öka i slättbygden tas fram och implementeras för att kartlägga och förbättra situationen för dessa livsmiljöer i jordbrukslandskapet. Goda exempel används för att sprida engagemanget till brukare och allmänheten.
LänsstyrelsenLunds universitet
SLU
LRF Skåne
Kommuner
Markägare
HL4Gynna vilda pollinatörer i hela landskapet

Pollinering är en av våra viktigaste ekosystemtjänster som bidrar till produktion av livsmedel och till fungerande ekosystem. Vilda pollinatörer i det skånska landskapet, såsom vildbin, blomflugor, fjärilar och skalbaggar är trängda genom att deras livsmiljöer av främst blomrika ängar och hagar blivit färre. Åtgärder behövs för att öka blomrikedomen och förutsättningar för boplatser behöver skapas.

Målet med åtgärderna är att uppnå största möjliga anpassning av markanvändningen i landskapet för att gynna de vilda pollinatörerna till nytta för livsmedelsproduktionen och för att skapa motståndskraftiga ekosystem.
Länsstyrelsen
Kommuner
Region Skåne
Trafikverket
Fortifikationsverket
Skogsstyrelsen
Markägare
Idéburna organisationer
HL5Stöd till teknikutveckling för ökad resurseffektivitet i livsmedelsproduktionen

Innovationer och investeringar i ny teknik främjas för ökad resurshushållning och minskad negativ miljöpåverkan i livsmedelsproduktionen, både inom primärproduktionen och den industriella livsmedelsproduktionen.
Länsstyrelsen
Region Skåne
Lunds universitet
Företag på landsbygden
Jordbruksverket
Krinova
Livsmedelsakademin
IUC Syd
SLU
LRF Skåne
RISE
HL6Stöd för bredbandsutbyggnad och ökad digitalisering inom livsmedelsproduktionen

Tillgång till snabbt bredband i hela Skåne och en ökad grad av digitalisering i livsmedelsproduktionens processer främjas. Särskilda satsningar för bredbandsutbyggnad på landsbygden, där primärproduktionen sker, är särskilt viktig.
Bredbandsföretag
Region Skåne
Kommuner
Lunds universitet
Post- och Telestyrelsen
Länsstyrelsen
SLU
Livsmedelsproducerande företag
HL7Minskade läckage av växtskyddsmedel från växthus

Vattenflödena i växthus kartläggs för att upptäcka riskområden och riskmoment för läckage av växtskyddsmedel. Åtgärdsplaner tas fram och åtgärder genomförs så att negativa effekter på vattenekosystem och pollinatörer undviks. Detta uppnås bland annat genom att tillämpa och sprida den nya generella informationen som finns gällande läckage från växthus och de åtgärder som kan göras för att minska denna risk. Informationen kan spridas genom tillsyn, behörighetsutbildningar och rådgivning genom t.ex. Greppa Näringen.

Verksamhetsutövare kan tillämpa den nya kunskapen när de genomför sin egenkontroll av sin verksamhet. Uppföljning görs genom tillsyn av kommunerna.
Verksamhetsutövare
Kommuner
Länsstyrelsen
HL8Åtgärder för vattenhushållning och klimatanpassning i landskapet

Naturliga och naturlika svämområden och våtmarker som fungerar som utjämnande magasin vid höga flöden bevaras och återskapas för att minska risken för erosion, översvämningsskador och uttorkning. Om bevattningsdammar anläggs ges de utformningen av våtmarker och ges även värden för biologisk mångfald och näringsrening och anpassas till landskapsbilden, samtidigt som de hushåller med vatten genom att ersätta motsvarande uttag av grundvatten för bevattning. Bevattningsvåtmarkerna placeras så att de inte hindrar återställningen av naturliga svämområden.
Länsstyrelsen
Kommuner
Vattenråd
Skogsstyrelsen
Markägare
LRF Skåne
Hushållningssällskapet
SLU
HL9Främja kolinlagring i jordbruksmark

Främja odlingsmetoder som ökar kolinlagringen i jordbruksmarken och samtidigt minskar förlusterna av kol till atmosfären. Stimulera till ökad anslutning till stödformer för odling av fånggröda och vårbearbetning, i syfte att öka kolinlagringen och minska kväveutlakningen.
Främja spridning av resultat från forsknings- och utvecklingsprojekt angående biokol och dess positiva inverkan på kolinlagring exempelvis vid arrangemang av kurser och seminarier. Medaktörer medverkar med sin specialkompetens inom de olika områdena.
Lantbruksföretag
Länsstyrelsen
Jordbruksverket
Rådgivningsföretag
Svensk Kolinlagring
SLU
LRF Skåne
HL10Samverkan för att minska matsvinn

Genom innovation och samverkan lokalt och regionalt (mellan forskning, företag, entreprenörer, kommuner, idéburna organisationer med flera) minskas matsvinnet i alla led i livsmedelskedjan. Samverkan som även främjar inkludering och jämlik hälsa uppmuntras. En regional plattform för erfarenhetsutbyte och ökad kunskap kring arbete för minskat matsvinn utreds.
Region Skåne
Kommuner
Livsmedelsföretag
Idéburna organisationer
Länsstyrelsen
Hållbar Utveckling Skåne
Universitet och högskolor
Krinova
Livsmedelsakademin
IUC Syd
Packbridge
LRF Skåne
RISE
HL11Inköp av miljöbra mat

Offentlig sektor köper i högre utsträckning in mat som gynnar hållbar matproduktion och bidrar till minskade klimatutsläpp. Närproducerade, ekologiska och säsongsanpassade råvaror prioriteras. Andelen vegetabilier och naturbeteskött ökas. Kartläggning av möjligheter för att underlätta t.ex. upphandling av närproducerat kan behövas.
Kommuner
Region Skåne
Länsstyrelsen
Statliga myndigheter
Livsmedelsföretag
SLU
HL12Uppströmsarbete för minskade gifter i slam

Aktivt uppströmsarbete bedrivs av VA-huvudmännen i samarbete med tillsynsmyndigheter för att minska mängderna av oönskade ämnen i det avloppsslam som produceras vid kommunala avloppsreningsverk. Uppströmsarbete uppmärksammas vid behov i tillsynen samt vid prövning av både reningsverk och miljöfarliga verksamheter som avser släppa sitt vatten till kommunala reningsverk.
VA-huvudmän
Länsstyrelsen
Kommuner
Verksamhetsutövare
Lantbruksföretag
HL13Kunskapsuppbyggnad om fosforutvinning från rötslam

Kunskapsutvecklingen följs kring alternativ till slamspridning, såsom förbränning, i syfte att omhänderta fosfor från rötslam för återföring till jordbruksmark och vid tillräcklig kunskap genomförs åtgärder.
Kommuner
Företag
Länsstyrelsen
VA-huvudmän
Universitet och högskolor
HL14Stöd till affärsutveckling av företag på landsbygden

Stimulera och möjliggöra för landsbygdsföretagare att främst via kompetensutveckling och rådgivning ge förutsättningar för företagsutveckling och affärsmässighet i förhållande till egna uppsatta mål för företaget och samhällets förväntningar. Särskilt fokus bör läggas på företagens möjligheter att agera inom cirkulära affärsmodeller.
Kompetenscenter företagsledning (KCF-Alnarp)
Länsstyrelsen
Krinova
Företag på landsbygden
Jordbruksverket
Region Skåne
Rådgivningsföretag
FoU-aktörer
SLU
Kommuner
Idéburna organisationer
HL15Samverkan för hållbar landsbygdsutveckling genom Leader-metoden

Samverkan mellan lokal och regional nivå fortsätter att utvecklas för att stärka miljö- och hållbarhetsperspektivet i de lokala utvecklingsstrategierna för Skånes Leaderområden för programperioden 2023-2027. Samordning av mål och insatser i de lokala utvecklingsstrategierna med relevanta regionala mål, planer och program av betydelse för en hållbar utveckling skapar förutsättningar för ökad samverkan och synergier i miljö- och hållbarhetsarbetet på lokal och regional nivå.
Lokala aktionsgruppen för respektive Leaderområde
LAG (ideella-, offentliga- och privata organisationer)
Leaderkontoren
Kommuner
Region Skåne
Länsstyrelsen
Landsbygdsnätverket
Jordbruksverket

Områdets koppling till globala hållbarhetsmål och nationella miljömål

Åtgärderna inom hållbar livsmedelsförsörjning bidrar särskilt till att uppnå globala hållbarhetsmålen 

2. Ingen hunger

3. Hälsa och välbefinnande

6. Rent vatten och sanitet

13. Bekämpa klimatförändringarna

14. Hav och marina resurser

Logotyper för de globala mål som rör Hållbar livsmedelsförsörjning

Åtgärderna stödjer särskilt generationsmålet och miljömålen 

1. Begränsad klimatpåverkan

4. Giftfri miljö

7. Ingen övergödning

9. Grundvatten av god kvalitet

10. Hav i balans samt levande kust och skärgård

11. Myllrande våtmarker

13. Ett rikt odlingslandskap

16. Ett rikt växt- och djurliv

Illustrationer för de miljökvalitetsmål som rör Hållbar livsmedelsförsörjning. Illustration: Tobias Flygar.

Nationella underlag

Här hittar du nationella planeringsunderlag och vägledningar som är relevanta för det regionala arbetet inom hållbar livsmedelsförsörjning. Kunskapsunderlagen redovisas i sin helhet på webbplatsen www.planeringskatalogen.se.

De underlag som inte återfinns i Planeringskatalogen är direktlänkade.

Regeringen

Jordbruksverket

  • Databasen TUVA – Ängs- och betesmarksinventeringar

Nationella planeringsunderlag och vägledningar redovisas i bilaga 1 i rapporten Tillsammans för ett hållbart Skåne. 

Här finns rapporten Tillsammans för ett hållbart Skåne (Länsstyrelsen Skånes webbplats; pdf).

Planeringskatalogen: Alla planeringsunderlag, samlade och sökbara

Planeringskatalogen är Länsstyrelsernas tjänst som förmedlar Länsstyrelsernas och andra statliga myndigheters planeringsunderlag på ett ställe.

Planeringsunderlag kan både bestå av geodata, publikationer av olika slag samt webbsidor. Planeringskatalogen uppdateras löpande för att du som ska planera vårt samhälle alltid ska ha tillgång till den mest aktuella informationen.

Du kan söka planeringsunderlag nationellt, avgränsat efter län eller kommun samt inom ett flertal ämnesområden. Det underlag du hittar utgör det planeringsunderlag som de statliga myndigheterna vill förmedla till den fysiska planeringen. Du slipper alltså besöka flera myndigheters webbsidor för att få fram relevant information.

Länk till planeringskatalogen.

Print Friendly, PDF & EmailSkriv ut sidan som pdf