Illustration av miljömålet Grundvatten av god kvalitet. Ett glas står under en vattenkran, en droppe är på väg ner i glaset. Illustration av Tobias Flygar.

Grundvatten av god kvalitet

Bilden visar ordet NEJ, som står för att man bedömer att miljökvalitetsmålet inte är uppnått och inte kommer kunna nås med befintliga och beslutade styrmedel och åtgärder.
Trendpil som varken pekar upp eller ner. Det går inte att se en tydlig riktning för utvecklingen i miljön.

MÅL: Grundvattnet ska ge en säker och hållbar dricksvattenförsörjning samt bidra till en god livsmiljö för växter och djur i sjöar och vattendrag.

BEDÖMNING: Tillgången till grundvatten är generellt sett god i Skåne men vattnets kvalitet påverkas negativt av en rad olika verksamheter och på sina håll råder konkurrens om vattnet. Grundvattnet behöver beaktas och ges större tyngd inom samhällsplanering, tillsyn, tillståndsgivning och vattenförvaltning.

Varje miljökvalitetsmål har preciseringar som förtydligar målet och används i det löpande uppföljningsarbetet av målet. För miljömålet Grundvatten av god kvalitet finns följande preciseringar:

 • Grundvattnets kvalitet Grundvattnet är med få undantag av sådan kvalitet att det inte begränsar användningen av grundvatten för allmän eller enskild dricksvattenförsörjning.
 • God kemisk grundvattenstatus Grundvattenförekomster som omfattas av förordningen (2004:660) om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön har god kemisk status.
 • Kvaliteten på utströmmande grundvatten Utströmmande grundvatten har sådan kvalitet att det bidrar till en god livsmiljö för växter och djur i källor, sjöar, våtmarker, vattendrag och hav.
 • God kvantitativ grundvattenstatus Grundvattenförekomster som omfattas av förordningen (2004:660) om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön har god kvantitativ status.
 • Grundvattennivåer Grundvattennivåerna är sådana att negativa konsekvenser för vattenförsörjning, markstabilitet eller djur- och växtliv i angränsande ekosystem inte uppkommer.
 • Bevarande av naturgrusavlagringar Naturgrusavlagringar av stor betydelse för drickvattenförsörjning, energilagring, natur- och kulturlandskapet är fortsatt bevarade.

Tillstånd och målbedömning för Grundvatten av god kvalitet i Skåne län

Målet är inte möjligt att nå till 2020 med befintliga och beslutade styrmedel och åtgärder. Gifter i grundvattnet är tillsammans med påverkad kvantitet de största hindren för att målet ska nås. Det går inte att se någon tydlig riktning för utvecklingen i miljön, men de förändringar som skett genom förbud av vissa bekämpningsmedel bör med tiden ha betydelse för vattenkvaliteten. De senaste årens vattenanalyser visar dock att idag tillåtna medel inte bryts ned tillräckligt, utan hittas i grundvattnet. Det pågår mycket bra åtgärdsarbete som kommer leda till bättre kvalitet, och på sikt kommer troligen målet att kunna uppnås om detta arbete fortsätter.

 

Låga grundvattennivåer

Från sommaren 2018 fram till vintern 2018/19 var grundvattennivåerna i de små magasinen under, till mycket under, de normala i Skåne. Grundvattennivåerna var fortsatt relativt låga under 2019, speciellt i stora magasin. Skåne är ett jordbruksintensivt län och mycket grundvatten används för bevattning. På sina håll råder en konkurrenssituation om vattnet. Grundvattenanvändningen behöver i större utsträckning kompletteras med bevattningsdammar, dagvattendammar och liknande för att spara på grundvattenresurserna för framtida dricksvattenförsörjning. Det gäller inte bara jordbruket utan all bevattning.

Tidsbegränsade vattenuttag

Eftersom grundvattentillgången ändras i takt med klimatförändringen har Länsstyrelsen Skåne inom ramen för tillståndsansökningarna tidigare drivit igenom att tillstånden tidsbegränsas och fortsätter med detta, vilket innebär att möjligheten till vattenuttag kommer att prövas på nytt utifrån eventuella nya förhållanden efter tillståndstidens slut. En större vikt behöver även läggas på vattenbalansberäkningar och inteckningsgrad vid tillståndsansökningarna.

Stor osäkerhet i statusklassningar

Av de 205 bedömda grundvattenförekomsterna i Skåne i den senaste statusklassningen har den kemiska statusen bedömts som otillfredsställande för 13 förekomster och den kvantitativa statusen har bedömts otillfredsställande för en förekomst. Tillförlitligheten har klassats som låg eller medel, endast i ett fall som hög. Vid otillräckligt underlag betraktas statusen som god. Detta innebär att det finns stora osäkerheter kopplade till statusklassningen. Övervakningen av både grundvattennivåer och grundvattenkemi behöver därför utökas. Det är viktigt att analyser utförs och att resultat rapporteras in till Sveriges geologiska undersökning för att kunna användas som underlag.

Grundvattnet behöver skyddas och övervakas
För att trygga tillräcklig kvantitet och god kvalitet av grundvatten krävs också skydd av de områden som håller dessa resurser. Länsstyrelsen och dricksvattenaktörerna har ett regionalt samarbete med syfte att säkerställa att de vattenförekomster som för framtiden i första hand är rimliga att använda för dricksvatten tydligare beaktas exempelvis i planarbete. Den nya regionala vattenförsörjningsplanen som är under framtagande kommer att bidra till detta arbete. Inrättandet av nya vattenskyddsområden och revidering av befintliga områden och föreskrifter behöver påskyndas.

Det finns omkring 150 vattenskyddsområden i Skåne varav ca 80 procent av dessa inrättades före miljöbalken trädde i kraft. Under åren 2018-2021 får länsstyrelserna extra resurser för att intensifiera arbetet med att både inrätta nya vattenskyddsområden och att se över äldre skyddsområden.

Med de ökade resurser som tilldelats Länsstyrelsen Skåne ges möjlighet att arbeta förebyggande och med egeninitierad tillsynsverksamhet i betydligt större utsträckning än tidigare. Särskilt är tillsynen inom vattenskyddsområden och på tillståndspliktiga vattenuttag prioriterad. Länsstyrelsen Skåne kommer att prioritera miljöövervakningen avseende bekämpningsmedel och miljögifter eftersom det bidrar till ökad kunskap som är nödvändig för att kunna avgöra grundvattnets status samt prioritera och följa upp åtgärder som görs för att miljömålet ska kunna uppfyllas. Vidare kommer vattenskyddsarbetet att fortsätta trappas upp.

Miljöövervakning kopplad till grundvatten inom länsprogrammet för miljöövervakning (mer om miljöövervakning)

Grundvattenövervakning Delprogrammet behövs för att förbättra basdata i och med att det saknas tillräcklig kunskap om många grundvattenförekomster samt för att se förändringar över tid av grundvattenkvaliteten. En utvärdering gjord på hittills insamlade data visar att det på många håll finns stora kvalitetsproblem i grundvatten. I en tredjedel av proven hittades bekämpningsmedel och ungefär 40 % av proven hade onaturligt höga nitrathalter. Däremot är det svårt att säga om halterna av olika ämne ökar eller minskar och provtagningen kommer därför följas upp under den här programperioden. Grundvattennivåer i områden med risk för överuttag Delprogrammet är det första regionala övervakningsnätet av grundvattennivåer i länet. Det bidrar till att öka kunskapen kring förändringar och tillstånd gällande grundvattennivåerna på olika platser samt förbättra underlaget för att kunna bedöma den kvantitativa statusen av grundvattenförekomster. Grundvatten påverkat av tätort och jordbruk Provtagning och analys av grundvatten för översiktlig bild av storskalig påverkan från tätort och jordbruk på grundvattenkvaliteten. Fokus ligger på tätortspåverkan.

Åtgärdsarbete för Grundvatten av god kvalitet i Skåne län

Under Åtgärdsarbete redovisas pågående eller genomförda åtgärder på regional nivå med fokus på det senaste året. Åtgärder som genomförts av statliga myndigheter eller till följd av statliga styrmedel har prioriterats i redogörelsen, eftersom uppföljningen används som underlag för nationell uppföljning. Redovisningen kan även omfatta förändrade eller nya styrmedel.

Åtgärder på regional nivå – myndigheter

 • Länsstyrelsen Skåne har förstärkt arbetet med att skydda dricksvatten till följd av extra pengar till länsstyrelserna under 2018–2021. Arbetet är planerat att omfatta åtgärd 4 för länsstyrelserna i Vattenmyndighetens åtgärdsprogram (se de fyra nästkommande punkterna nedan) och Länsstyrelsen Skåne har fått cirka 5 miljoner kronor per år.
  • Arbetet med att inrätta vattenskyddsområden har intensifierats, bland annat genom besök och information till kommuner samt uppdaterade handläggningsrutiner. Länsstyrelsen Skåne har hittills under året fått in tre ansökningar om revidering av befintliga skyddsområden och skyddsföreskrifter.
  • Tillsyn av vattenskyddsområden har förstärkts. En prioriteringslista för tillsynen som Länsstyrelsen Skåne ansvarar för har tagits fram där områden med risk för vattenbrist och/eller förekomster av gifter i grundvatten prioriteras högt. Under 2018–2019 har 25 vattenskyddsområden besökts. Tillsynsvägledning till kommunerna utövas kontinuerligt per telefon och e-post.
  • Det pågår en uppdatering av den regionala vattenförsörjningsplanen för Skåne län från 2012, vilket är en åtgärd för att synliggöra viktiga vattenresurser så att skyddet av dessa kan beaktas i den fysiska planeringen.
  • Tillsyn av tillståndspliktiga grundvattenuttag utan tillstånd har förstärkts. Metoder för denna tillsyn har utvecklats. Områden med risk för vattenbrist, speciellt grundvattenförekomster som riskerar att inte uppnå god kvantitativ status, är prioriterade.
  • Inom ramen för miljöövervakningen följer Länsstyrelsen Skåne upp grundvattennivåer och grundvattenkemi. Den regionala nivåövervakningen fungerar som komplement till den nationella övervakningen.
 • Med syfte att bidra till åtgärder som förbättrar vattenhushållning och tillgången till dricksvatten beslutade Havs- och Vattenmyndigheten under sommaren att lämna bidrag till länsstyrelserna från anslag 1:11. Länsstyrelsen Skåne tilldelades ca 4,9 miljoner kronor. Bidrag kan ges för exempelvis åtgärder i fråga om vattenskyddsområden och vattenbesparing, 17 ansökningar inkom med ett totalt sökt belopp av ca 8 miljoner kronor.
 • Genom anslag 1:3 och anslag 1:11 tillförs pengar till nyanläggning och restaurering av våtmarker, vilka bidrar till positiva effekter på grundvattenbildning, som ger möjlighet att i större utsträckning bidra till våtmarker som kan användas för bevattning. Detta i sin tur sparar grundvatten som annars används för bevattning.
 • På uppdrag av Länsstyrelsen Skåne har Sveriges geologiska undersökning (SGU) utfört en översiktlig kartläggning av grundvattentillgångar i södra Vombsänkan. En projektrapport inkom under sommaren där tre områden av fortsatt intresse för undersökningar pekades ut. Sveriges geologiska undersökning kartlade grundvattentillgångar i Skåne med SkyTEM-metoden och mätningar utfördes i oktober och november 2019 över områden som pekades ut i rapporten tillsammans med större delar av södra Skåne, Listerlandet och en mindre del av Kristianstadsslätten.
Fotot visar en helikopter med en sexkantig mätutrustning hängande under. Klicka på bilden för att läsa nyhetstext.
Sveriges geologiska undersökning kartlade grundvattentillgångar i Skåne med SkyTEM-metoden och mätningar utfördes i oktober och november 2019 över områden som pekades ut i rapporten tillsammans med större delar av södra Skåne, Listerlandet och en mindre del av Kristianstadsslätten. Fotot visar en helikopter med en sexkantig mätutrustning hängande under. Klicka på bilden för att läsa nyhetstext.

För att skydda vårt dricksvatten mot föroreningar finns möjlighet att bilda vattenskyddsområden. Både Länsstyrelsen och kommunen kan fatta beslut om att inrätta ett vattenskyddsområde. Kopplat till vattenskyddsområdet finns olika föreskrifter till skydd för vattnet, till exempel begränsningar av hur marken får användas och av hur till exempel kemikaliska produkter och avfall får hanteras. För en verksamhet eller åtgärd kan det gälla förbud, tillstånd eller anmälningsplikt. Vattenskyddsområden kan bildas för att skydda både grundvatten och ytvatten.

Läs mer om vattenskyddsområden.

Bevattningsuttag: Huvudregeln är att det behövs tillstånd för uttag av ytvatten eller grundvatten för bevattning. Uttag som uppenbart inte skadar allmänna eller enskilda intressen är undantagna från denna huvudregel. Det är du som gör uttaget som ska kunna visa vilken påverkan uttaget har på omgivningen. Alla som tar ytvatten för bevattning måste känna till Länsstyrelsen Skånes riktlinjer för bevattning. Särskilt gäller detta om man inte har tillstånd till sitt bevattningsuttag. Den som tar vatten från våra vattendrag måste själv hålla reda på aktuella flöden där uttaget görs och själv ta ansvar för att uttaget håller sig inom policyns eller tillståndets ramar.

Läs mer om vattenuttag för bevattning.

Åtgärder på kommunal nivå

 • Kommuner och kommunala VA-bolag har ansökt om stöd för att utföra åtgärder för att förbättra vattenhushållning och trygga tillgången till dricksvatten (enligt beskrivning ovan).
 • Arbete pågår med att säkra tillgången till dricksvatten runt om i länet, exempelvis i Simrishamns kommun och Båstads kommun. Dricksvattenaktörer har haft informationskampanjer för att spara vatten.
 • I flertalet kommuner pågår bland annat arbete med att säkerställa skydd för dricksvattentäkter och med VA-planer (åtgärd 5 och 7 i Vattenmyndighetens åtgärdsprogram). Det pågår aktivt arbete för skydd av viktiga dricksvattentäkter i 11 av Skånes 33 kommuner. Av de övriga kommunerna ingår 17 st i Sydvatten och får en stor del av sitt vatten från sjön Bolmen, för vilken Länsstyrelsen i Kronobergs län är i slutfasen av att fastställa skyddsområde utifrån Sydvattens ansökan.

Övriga åtgärder

 • Kunskapsspridning mellan myndigheter, kommuner och näringsliv som positivt kan bidra till målet är exempelvis:
  • Samordningsmöte om vattenförsörjning, anordnat av Länsstyrelsen Skåne.
  • Vattendagen 2019 i Kristianstad.
  • Kommunförbundet Skånes vattendag.
  • Möten i grundvattenrådet för Kristianstadsslätten och i Sydvästskånes grundvattenkommitté.
  • Workshop om klimatanpassning för kommunal dricksvattenförsörjning, anordnat av Länsstyrelsen Skåne tillsammans med Livsmedelsverket.
Print Friendly, PDF & EmailSkriv ut sidan som pdf