Hållbara städer och samhällen

Hållbara städer är inkluderande och tillgängliga stadsmiljöer som erbjuder alla människor en attraktiv och grön livsmiljö. Närhet gör att det är enkelt att leva sitt vardagsliv och ta sig fram med hållbara transporter, som till exempel gång och cykel. Helhetssyn i planeringen tillsammans med smarta lösningar bidrar till städer där människor kan leva klimatsmart, hälsosamt och tryggt.

Byggnader, cykel, växtlighet.

Åtgärder för hållbara städer och samhällen

NrÅtgärdHuvudaktörMedaktör
HS1Regional dialog om hållbara städer

Dialogmöte genomförs tillsammans med Rådet för hållbara städer för att stärka kommunernas förutsättningar i omställningen till en långsiktigt hållbar stads- och samhällsutveckling. Lärande exempel, ny kunskap och verktyg, som har tagits fram av myndigheter och experter inom Rådets regeringsuppdrag, sprids för att bidra till gemensam kunskapsutveckling, inspiration och omställningskraft hos olika samhällsaktörer. Dialogen behöver utgå ifrån regionala utmaningar och förutsättningar att nå social, hälso- och miljömässig hållbarhet.
Länsstyrelsen
Boverket (kansliet för Rådet för hållbara städer)
Kommuner
Region Skåne
Universitet och högskolor
Bygg- och fastighetsföretag
Idéburna organisationer
HS2Utvecklad tvärsektoriell planering för sociala, hälsomässiga och miljömässiga aspekter

Formerna för tvärsektoriell planering utvecklas för att ta utgångspunkt i, analysera och väga in sociala, hälsomässiga och miljömässiga aspekter, framförallt i kommunernas tidiga planeringsskeden och i arbetet med kommunens översiktliga planering. Kommunernas arbete bör inledningsvis fokusera på hur den egna organisationen och samverkanskulturen ger förutsättningar i planeringsprocessen för bred intern och extern samverkan samt för att ta tillvara intern och extern kompetens kring sociala, hälsomässiga och miljömässiga aspekter.
Kommuner
Idéburna organisationer
Länsstyrelsen
Sveriges Kommuner och Regioner
HS3Miljö- och hållbarhetskrav i riktlinjer för markanvisning av ny bebyggelse

Miljö- och sociala hållbarhetsaspekter bör lyftas in i kommunernas riktlinjer för markanvisning. Detta för att miljöaspekter och social hållbarhet ska uppmärksammas och beskrivas i samband med att kommunen fördelar mark till byggherrar.
Kommuner
Bygg- och fastighetsföretag
HS4God gestaltad livsmiljö av allmänna platser

Vid förändringar av platser som är allmänt tillgängliga, oavsett huvudmannaskap, ska kommunen i samverkan med andra aktörer säkerställa att miljön görs tillgängliga för alla. Det gäller allt från ytor för lek och spel, platser för möten, gröna områden såväl som där människor rör sig till fots eller cykel. För att åstadkomma detta krävs samstämmighet kring gestaltningsarbetet och i förvaltningsskedet.
Kommuner
Hyresgästföreningen
Idéburna organisationer
Bygg- och fastighetsföretag
SLU
HS5Det kulturella, historiska och arkitektoniska arvet bevaras, används och utvecklas

Det kulturella, historiska och arkitektoniska arvet i form av värdefulla byggnader och bebyggelsemiljöer samt platser och landskap bevaras, används och utvecklas. Översiktsplaner ska redovisa och ge vägledning till hur kommunen avser att bevara, använda och utveckla sådana miljöer.
Kommuner
Länsstyrelsen
fastighetsägare
Statens fastighetsverk
SLU
Skånes Hembygdsförbund
HS6Minskade störningar av trafikbuller i befintliga boendemiljöer

Befintliga bullerutsatta boendemiljöer där inomhusvärden inte lever upp till Folkhälsomyndighetens riktvärden uppmärksammas och åtgärdas. Insatser genomförs vid behov för att förbättra ljudmiljön utomhus i anslutning till bostäder och grönområden med syfte att skapa goda livsmiljöer och ökad livskvalitet. Minskning av trafikrelaterat buller medför ofta även lägre emissioner av luftföroreningar och därmed en förbättrad luftmiljö.
Kommuner
Trafikverket
Vägföreningar
Arbets- och miljömedicin
Universitet och högskolor
Länsstyrelsen
Folkhälsomyndigheten
HS7Resurseffektivt och cirkulärt byggande

Vid upphandling av ny- eller ombyggnadsprojekt och renovering ställs stegvis allt högre krav på förnybara, cirkulära och giftfria byggmaterial, delningstjänster och återbruk när det bedöms som fördelaktigt ur ett livscykelperspektiv.

Befintliga byggnaders potential som materialbank för återbruk av byggmaterial uppmärksammas. Inventering av material inför rivning eller ombyggnad genomförs som ett underlag för återbruk och högkvalitativ materialåtervinning. Återbruk och produkter med hög materialåtervinning som kan ersätta användning av jungfruliga material med höga klimatutsläpp i byggskedet bör prioriteras, tillsammans med att nyttja den fulla livslängden på inbyggda produkter samt att skapa cirkulära flöden för byggprodukter med kort livslängd som byts ut i samband med anpassning av lokaler till nya hyresgäster. Den potentialen för resurseffektivisering och minskad klimatpåverkan som finns i att omvandla befintliga byggnader istället för att bygga nytt behöver också beaktas.

Erfarenheter från arbetet med Lokal färdplan för en klimatneutral bygg- och anläggningssektor i Malmö 2030 (LFM30) och Interreg-projektet Circular Builders sprids till fler kommuner genom etablering av ett skånskt nätverk för hållbart byggande.
Kommuner
Region Skåne
Statliga myndigheter
Fastighetsföretag
Sustainable Business Hub
Byggföretag
Anläggningsföretag
Materialleverantörer
Konsulter
Branschorganisationer
Forskningsinstitut
Universitet och högskolor
Energibolag
Avfallsbolag
Centrum för cirkulärt byggande (CCBuild).
HS8Hållbar och cirkulär hantering av massor från byggande

Förutsättningar skapas för en mer cirkulär hantering av massor från byggnads- och infrastrukturprojekt där överskottsmassor med lämpliga geotekniska och markkemiska egenskaper kan användas för mer lågkvalificerade ändamål. Detta minskar användningen av jungfruligt täktmaterial för annat än högkvalificerade ändamål i en region där tillgången till ballast är begränsad och behöver säkerställas för framtida generationer.
För att hanteringen ska ske på ett klimatsmart sätt behöver användandet av massor ske i samband med, eller i närheten av dess uppkomst. Markytor för hantering och lagring av massor i lämpliga lägen nära exploateringsområden, liksom ytor för etablering av masslogistikcentraler, behöver avsättas i närheten av större byggnads- och infrastrukturprojekt.
Kommuner
Trafikverket
Byggföretag
Fastighetsföretag
Länsstyrelsen
Region Skåne
HS9Bostadstillsyn för hälsosamma boendemiljöer

Den förebyggande tillsynen för mer hälsosamma boendemiljöer prioriteras, framförallt i socioekonomiskt svagare områden. Analyser av större byggnadsbestånd i kommunen genomförs för att lokalisera bostadsområden med ökad risk för undermåliga inomhusmiljöer som ett underlag för prioritering av tillsynsinsatser.
Insatserna kan dels handla om informationsåtgärder som förbättrar boendes kunskaper om såväl förutsättningar för en god boendemiljö som gällande regelverk, dels om att hitta enkla sätt för de drabbade boende att genomföra en anmälan vid upplevda brister, samt bedriva uppsökande tillsyn för en förbättrad efterlevnad av regler för att uppnå hälsosammare boendemiljöer för alla.
Kommuner
Länsstyrelsen
Fastighetsägare
HS10Integrering av biologisk mångfald och ekosystemtjänster i urbana miljöer

A) Kommunernas planering, byggande och förvaltning fortsätter utvecklas för att bättre ta tillvara och integrera biologisk mångfald och ekosystemtjänster i urbana miljöer. Boverkets metod för hur ekosystemtjänster kan integreras i utvecklingen av urbana miljöer och den kommande vägledningen för grönplaner från Boverket och Naturvårdsverket ger bra underlag för hur arbetet kan genomföras.

B) Planeringsunderlag tas fram för de viktigaste ekosystemtjänsterna som rör urban och tätortsnära miljö, samt även regionalt för hälsa, rekreation och vattenrelaterade frågor (grundvattenbildning, vattenreglering som ger översvämningsskydd och hållbar tillgång till ytvatten).

C) Regionala offentliga aktörer i Skåne bör i samverkan med genomförandeorganisationer, främst kommunerna, initiera och driva projekt som syftar till att bidra till urban grön infrastruktur, av tillräckligt god kvalitet och kvantitet så att de urbana och tätortsnära ekosystemen ges goda förutsättningar att tillhandahålla de ekosystemtjänster vi alla är beroende av för en god livskvalitet och klimatanpassning samt att den biologiska mångfalden som finns i urbana miljöer bevaras och stärks.
Kommuner
Länsstyrelsen
Region Skåne
Universitet och högskolor
Boverket
Naturvårdsverket
Idéburna organisationer
Markägare
Entreprenörer
HS11Skydd av tätortsnära natur

Vikten av att skydda den tätortsnära naturen är stor för friluftslivet, folkhälsan och bevarandet av den biologiska mångfalden i Skåne. I takt med att länets tätorter expanderar ökar behovet av långsiktiga skydd.

Länsstyrelserna i Skåne, Stockholm och Västra Götaland har i regleringsbrevet 2021 fått i uppdrag att fortsätta genomförandet av sina respektive program för skydd av tätortsnära natur. En genomförandeplan för åren 2021-2025 tas fram och genomförs till 2025.

Planen ska omfatta skydd, huvudsakligen i form av naturreservat, av de mest skyddsvärda områdena och genomföras i samverkan mellan kommuner, markägare och Länsstyrelsen.
Länsstyrelsen
Kommuner
Markägare
HS12Friluftslivet tydliggörs i samhällsplaneringen

För att säkerställa att det finns tillgång till vardagsnära natur för friluftsliv, rekreation och naturupplevelser behöver friluftslivet tydliggöras inom kommunens översiktsplanering. Strategiska planeringsunderlag som kartering av viktiga områden för friluftsliv och kommunala friluftsplaner är viktiga för att friluftslivet ska synliggöras i samhällsplaneringen.
Kommuner
Länsstyrelsen
Region Skåne
HS13Utvecklad lokal energiplanering för trygg elförsörjning och energiomställning

Förutsättningarna för etablering av energiproduktion, distribution och tillförsel ska framgå av kommunernas översiktsplaner och energiplaner. Energiplanerna ska vara aktuella och kunna utgöra ett underlag för elnätägares nätutvecklingsplaner samt andra relevanta initiativ som pågår regionalt och nationellt på området.

Nya kommunala energiplaner utvecklas med fördel i samverkan med lokala och regionala energibolag, betydande systemanvändare samt andra väsentliga aktörer.
Kommuner
Länsstyrelsen
Region Skåne
Energibolag
Företag
Elbilsladdoperatörer
Aggregatorer
Fastighetsföretag

Områdets koppling till globala hållbarhetsmål och nationella miljömål

Åtgärderna inom hållbara städer och samhälen bidrar särskilt till att uppnå globala hållbarhetsmålen 

3. Hälsa och välbefinnande

7. Hållbar energi för alla

11. Hållbara städer och samhällen

13. Bekämpa klimatförändringarna

Logotyper för de globala mål som rör Hållbara städer och samhällen

Åtgärderna stödjer särskilt generationsmålet och miljömålen

1. Begränsad klimatpåverkan

2. Frisk luft

4. Giftfri miljö

15. God bebyggd miljö

16. Ett rikt växt- och djurliv

Illustrationer för de miljökvalitetsmål som rör Hållbara städer och samhällen. Illustration: Tobias Flygar.

Nationella underlag

Här hittar du nationella planeringsunderlag och vägledningar som är relevanta för det regionala arbetet inom hållbara städer och samhällen. Kunskapsunderlagen redovisas i sin helhet på webbplatsen www.planeringskatalogen.se.

De underlag som inte återfinns i Planeringskatalogen är direktlänkade.

Regeringen

Boverket

 • Politik för gestaltad livsmiljö (2018) (Boverkets webbplats)
 • Gör grönskan till en naturlig del av staden (2021)
 • Ekosystemtjänster i den byggda miljön – vägledning & metod (2020)
 • Rumsliga förutsättningar för ekosystemtjänster i den byggda miljön (2019)
 • Parkering – ett effektivt verktyg för hållbar stadsutveckling (2019)
 • Vägledning ekosystemtjänster
 • Plats för trygghet (2010)
 • Buller vid detaljplanering
 • Buller och goda livsmiljöer
 • Industribuller
 • Hälsa, säkerhet och risker

Rådet för hållbara städer

Naturvårdsverket

 • Vägledningar om buller i samhället
 • Vägledning om industri- och annat verksamhetsbuller

Trafikverket

 • Buller och vibrationer – för dig i branschen

Folkhälsomyndigheten

Länsstyrelserna

 • Vägledning för lokalt arbete med miljömål och Agenda 2030

Nationella planeringsunderlag och vägledningar redovisas i bilaga 1 i rapporten Tillsammans för ett hållbart Skåne. 

Här finns rapporten Tillsammans för ett hållbart Skåne (Länsstyrelsen Skånes webbplats; pdf).

Planeringskatalogen: Alla planeringsunderlag, samlade och sökbara

Planeringskatalogen är Länsstyrelsernas tjänst som förmedlar Länsstyrelsernas och andra statliga myndigheters planeringsunderlag på ett ställe.

Planeringsunderlag kan både bestå av geodata, publikationer av olika slag samt webbsidor. Planeringskatalogen uppdateras löpande för att du som ska planera vårt samhälle alltid ska ha tillgång till den mest aktuella informationen.

Du kan söka planeringsunderlag nationellt, avgränsat efter län eller kommun samt inom ett flertal ämnesområden. Det underlag du hittar utgör det planeringsunderlag som de statliga myndigheterna vill förmedla till den fysiska planeringen. Du slipper alltså besöka flera myndigheters webbsidor för att få fram relevant information.

Länk till planeringskatalogen.

Print Friendly, PDF & EmailSkriv ut sidan som pdf