Illustration av miljömålet Giftfri miljö. En person sträcker sig efter ett äpple i ett träd. Illustration av Tobias Flygar.

Giftfri miljö

Bilden visar ordet NEJ, som står för att man bedömer att miljökvalitetsmålet inte är uppnått och inte kommer kunna nås med befintliga och beslutade styrmedel och åtgärder.
Tom cirkel, utan trendpil. Tillräckliga underlag för bedömning av utvecklingen i miljön saknas.

MÅL: Förekomsten av ämnen i miljön som har skapats i eller utvunnits av samhället ska inte hota människors hälsa eller den biologiska mångfalden. Halterna av naturfrämmande ämnen är nära noll och deras påverkan på människors hälsa och ekosystemen är försumbar. Halterna av naturligt förekommande ämnen är nära bakgrundsnivåerna.

BEDÖMNING 2023: Skåne är ett län med intensivt jordbruk, stor andel livsmedelsindustri och kemisk industri och bitvis hög befolkningstäthet. Detta gör att tillsyn över jordbruk och industri samt strategiska insatser gentemot allmänhetens beteendemönster är viktiga åtgärder för att uppnå en Giftfri miljö. Infriandet av en Giftfri miljö kräver dock internationella och nationella överenskommelser, innovationer, och ett ambitiöst miljöarbete från alla aktörer i hela produktions- och konsumtionskedjan.

Varje miljökvalitetsmål har preciseringar som förtydligar målet och används i det löpande uppföljningsarbetet av målet. 

 • Den sammanlagda exponeringen för kemiska ämnen Den sammanlagda exponeringen för kemiska ämnen via alla exponeringsvägar inte är skadlig för människor eller den biologiska mångfalden.
 • Användningen av särskilt farliga ämnen Användningen av särskilt farliga ämnen har så långt som möjligt upphört.
 • Oavsiktligt bildade ämnen med farliga egenskaper Spridningen av oavsiktligt bildade ämnen med farliga egenskaper är mycket liten och uppgifter om bildning, källor, utsläpp samt spridning av de mest betydande av dessa ämnen och deras nedbrytningsprodukter är tillgängliga.
 • Förorenade områden Förorenade områden är åtgärdade i så stor utsträckning att de inte utgör något hot mot människors hälsa eller miljön
 • Kunskap om kemiska ämnens miljö- och hälsoegenskaper Kunskap om kemiska ämnens miljö- och hälsoegenskaper är tillgänglig och tillräcklig för riskbedömning.
 • Information om farliga ämnen i material och produkter Information om miljö- och hälsofarliga ämnen i material, kemiska produkter och varor är tillgänglig.

Tillstånd och målbedömning för Giftfri miljö i Skåne län

Miljökvalitetsmålet kommer inte kunna nås med befintliga och beslutade styrmedel och åtgärder, men det finns för närvarande många åtgärder på plats som kommer att leda till en förbättring.

Giftfri miljö är ett mål vars infriande kräver internationella överenskommelser och lång återhämtningstid. Befintliga underlag behöver sammanställas och kompletteras såväl nationellt som regionalt för att utvecklingen i miljön ska kunna bedömas. 

I dagsläget uppfyller ingen av Skånes vattenförekomster god kemisk status enligt miljökvalitetsnormerna, vilket främst beror på kvicksilver och polybromerade difenyletrar. Båda dessa föroreningar utgör globala problem. Utöver detta finns det ett flertal vattenförekomster i Skåne som inte bedöms uppnå god status avseende miljögifter på grund av lokala utsläppskällor.

I dagsläget uppfyller ingen av Skånes vattenförekomster god kemisk status enligt miljökvalitetsnormerna.

Mindre ekologiskt – mer bekämpningsmedel

I Skåne minskar för närvarande antalet lantbrukare som söker stöd för ekologisk produktion, och försäljningen av bekämpningsmedel ökar. Dessutom ökar andelen höstsådda grödor, vilket leder till besprutning mot ogräs under hösten, vilket i sin tur ökar risken för utlakning av bekämpningsmedel. 

I analyser av grundvatten som genomförts sedan 2021 noteras bekämpningsmedel och deras metaboliter i förhöjda halter, vilket indikerar att utvecklingen rör sig åt fel håll.

Diagram: Förekomsten av växtskyddsmedel i ett skånskt vattendrag i jordbrukslandskap under åren 2002-2021, visat som toxicitetsindex med år 2002 som jämförelsevärde.
Växtskyddsmedel i vatten är en lämplig indikator för förekomsten av farliga ämnen i miljön. Baserat på mätningar i avrinningsområden i jordbruksmark har man tagit fram ett toxicitetsindex som visar trenden för de sammanlagda förekomsterna av växtskyddsmedelsrester i ytvatten i förhållande till riktvärden för substanserna (index för år 2002 är satt till 100). Under perioden 2002–2021 har indexet varierat mellan åren utan någon tydlig trend, det vill säga risken för att vattenlevande organismer påverkas av växtskyddsmedel har sedan 2002 inte minskat i Skånes län.
Källa: http://www.sverigesmiljomal.se/miljomalen/giftfri-miljo/vaxtskyddsmedel-i-ytvatten/skane-lan/
Linjediagram: Antalet jordbruksföretag i Skåne som ställt om till ekologiskt jordbruk åren 2009-2022.
Antalet jordbruksföretag i Skåne som ställt om till ekologiskt jordbruk ökade fram till år 2019. Efter det har antalet minskat. Det gäller för både betesmark och åkermark.
Källa: Jordbruksverkets statistikdatabas/Ekologisk produktion/Ekologiskt brukad jordbruksmark/Ekologisk areal, andel ekologisk areal och antal företag med ekologiskt brukad jordbruksmark efter län och ägoslag. År 2005-2022
Stapeldiagram: Antal hektar med höstsådd av grödor i Skåne åren 2018-2023
I Skåne har arealen där man sår grödor på hösten ökat sedan 2018. Trenden verkar vara ökande för framför allt höstvete.
Källa: Jordbruksverkets statistikdatabas/Arealer/Preliminära arealer/Preliminära grödarealer efter län och gröda. År 2018-2023

Fortsatt höga nivåer av bekämpningsmedel i skånska åar

Inom ramen för den regionala miljöövervakningen har man undersökt halten av bekämpningsmedel och deras nedbrytningsprodukter i 13 skånska åar. Resultatet från år 2022 visar att halterna de senaste 20 åren varit mer eller mindre oförändrade, vilket inte är hållbart för vattenmiljön. 

Det är nödvändigt med en minskad användning av bekämpningsmedel för att få ned halterna av dessa och deras  nedbrytningsprodukter som är skadliga för växt- och djurlivet i åarna.

Rapporten Bekämpningsmedel i skånska vattendrag, Länsstyrelsen Skåne

Lång lista över behövda åtgärder

De viktigaste åtgärderna är att

 • reducera utsläpp från industrier
 • lantbrukarna fortsätter att arbeta enligt principerna för ett integrerat växtskydd
 • öka antalet vattenskyddsområden
 • se till att alla vattenskyddsområden har tillräckliga skyddsföreskrifter
 • minska slamspridningen
 • öka andelen ekologiskt odlad mark
 • efterbehandla fler förorenade områden.
Skylt med information om vattenskyddsområde.
Foto: Björn Olsson

Lagstiftningen behöver skärpas ytterligare

Tack vare skarpare lagstiftning kan användningen av särskilt farliga ämnen förväntas minska framöver. Nya farliga ämnen kan i framtiden identifieras till följd av nytt dataunderlag som resulterar i nya bedömningar, men processen är långsam. 

Regionalt pågår mycket arbete beträffande utfasning av farliga ämnen samt hantering av kemiska produkter, och det arbetet behöver aktivt upprätthållas inom tillsynen av miljöfarlig verksamhet. Lagstiftningen behöver också skärpas ytterligare om utfasningsarbetet ska komma igång i tillräcklig utsträckning för att miljömålet ska kunna nås. Även verksamhetsutövare behöver i högre utsträckning ta initiativ till ytterligare utfasning. 

Farliga ämnen är vanligt förekommande i bekämpningsmedel, och tillämpning av integrerat växtskydd är en viktig del av att minska användningen av särskilt farliga ämnen.

Miljöfarlig verksamhet är all användning av mark, byggnader eller anläggningar som kan medföra störningar för människors hälsa eller miljön. Regler för miljöfarlig verksamhet finns i miljöbalken.

Miljöfarlig verksamhet, Länsstyrelsen Skåne

Integrerat växtskydd handlar om en hållbar användning av kemiska växtskyddsmedel. Genom att kombinera olika typer av åtgärder bekämpar du ogräs, svampsjukdomar och skadeinsekter.

Integrerat växtskydd, Jordbruksverket

Saneringen av förorenade områden behöver mer statliga pengar

Enligt preciseringen ska förorenade områden vara åtgärdade i så stor utsträckning att de inte utgör något hot mot människors hälsa eller miljön. För att uppnå detta behöver saneringstakten öka. 

Enligt nya miljödomar är verksamhetsutövarens ansvar mindre än i tidigare praxis, och bidragsmedel kan därför komma att krävas i större omfattning än tidigare. Det statliga bidraget behöver därför öka. Även resurserna för regionalt och lokalt tillsynsarbete behöver stärkas för att öka antalet privatfinansierade saneringar.

Diagram: Antal pågående och avslutade efterbehandlingsåtgärder inom förorenade områden i Skåne 2012-2023
I Skåne har länsstyrelsen identifierat drygt 6 790 förorenade områden. Av dessa har 83 objekt bedömts tillhöra riskklass 1 (mycket stor risk) och 926 objekt riskklass 2 (stor risk). Diagrammet visar antalet avslutade och pågående efterbehandlingar av förorenade områden i Skåne under åren 2012-2023. Den nuvarande takten i åtgärdsarbetet behöver öka i förhållande till antalet områden med mycket stor eller stor risk.
Källa: www.sverigesmiljomal.se/miljomalen/giftfri-miljo/fororenade-omraden/skane-lan/

Förorenade områden är platser som riskerar att skada eller skapa olägenhet för miljön eller människors hälsa. Länsstyrelsen samordnar länets arbete med förorenade områden, bedriver tillsyn och ger stöd till kommunerna.

Förorenade områden, Länsstyrelsen Skåne

Karta över förorenade områden i Skåne
Ögonblicksbild av regional karta över förorenade områden i Skåne. Klicka på kartan för att komma till karttjänsten.

Vi vet fortfarande för lite

Kunskapen om de kemiska ämnena har ökat men är fortfarande otillräcklig. Målet om att minska den sammanlagda exponeringen för kemiska ämnen är beroende av fortsatta miljötekniska innovationer, en ökad ambitionsnivå i samhället med ändrade konsumtionsvanor och minskade utsläpp från industrin, minskad förekomst av långväga transporter och minskat användande av fordon med dieseldrivna motorer.

Diagram: Antal och andel allergiframkallande konsumenttillgängliga produkter under perioden 1995-2020
Sedan 1995 har antalet allergimärkta konsumenttillgängliga produkter ökat från ca 310 till mer än 4 500 år 2020. Andelen av de konsumenttillgängliga produkterna som är allergimärkta i förhållande till det totala antalet konsumenttillgängliga kemiska produkter har också ökat sett över hela perioden. År 2020 var 19,1 procent av det totala antalet konsumenttillgängliga kemiska produkterna märkta som allergiframkallande.
Den stora ökningen från 2014 kan till en betydande del förklaras av riktade inspektionsinsatser samt övergången till den nya förordningen om klassificering och märkning (CLP), vilket har medfört att många produkter som redan tidigare borde varit märkta som allergiframkallande nu har blivit det.
Källa: http://www.sverigesmiljomal.se/miljomalen/giftfri-miljo/allergiframkallande-kemiska-produkter/

Trots insatser är kunskapsnivån för låg 

Det genomförs i dagsläget många insatser för att öka informationsflödet och höja kunskapsnivån beträffande miljö- och hälsofarliga ämnen, exempelvis omfattande arbete med behörighetsutbildningar för hantering och användning av bekämpningsmedel och information om kemikalier i skolmiljöer. 

Trots det är bedömningen att den generella kunskapen om miljö- och hälsofarliga ämnen fortfarande är alltför låg, sett till hela kemikaliekedjan från kemiska produkter till kemiska ämnen i varor. Det saknas också än så länge regionalt underlag för att bedöma denna precisering i sin helhet.

För dålig efterfrågan på information

Det sker mycket beträffande information om miljö- och hälsofarliga ämnen, exempelvis information om kemikalier i skolmiljöer och tidigare insatser gällande konsumenters rättigheter att ta del av information om farliga ämnen i varor som inhandlas. 

Trots det är både tillgång till och efterfrågan på information fortfarande alltför liten, och kunskapsnivån hos de aktörer som borde kunna förmedla uppgifter om farliga ämnen i material och produkter, främst importörer och distibutörer, är alltför låg. Det saknas också än så länge regionalt underlag för att bedöma denna precisering i sin helhet.

Miljöövervakning

Länsstyrelsen är med och övervakar miljön i Sverige. Vi studerar bland annat regionala miljöfrågor som är viktiga i länet just nu.

Att undersöka och följa tillståndet i miljön över tid är en viktig del av Länsstyrelsens miljöarbete. Resultaten används bland annat för att följa upp arbetet med miljömålen, för att upptäcka nya hot mot miljön och för att fungera som referensmaterial för andra typer av miljöstudier.

Miljöövervakning kopplad till Giftfri miljö, Länsstyrelsen Skåne

Exempel på miljöövervakning:
Screening av miljögifter

En förutsättning för att kunna följa utvecklingen mot en giftfri miljö är att identifiera nya ämnen som kan vara skadliga för människa och miljö. Detta kan göras inom screeningprogrammet.

En variant av screening är att göra breda undersökningar av många olika miljöföroreningar i utvalda områden, för att få en uppfattning om den totala föroreningssituationen i området och vilka ämnen som kan behöva studeras ytterligare. 

En annan variant är att studera något specifikt ämne eller en grupp av ämnen för att undersöka spridning och förekomst i miljön.

Screening av miljögifter, Regional miljöövervakning, Länsstyrelserna

Åtgärdsarbete för Giftfri miljö i Skåne län

Under Åtgärdsarbete redovisas pågående eller genomförda åtgärder på regional nivå med fokus på det senaste året. Åtgärder som genomförts av statliga myndigheter eller till följd av statliga styrmedel har prioriterats i redogörelsen, eftersom uppföljningen används som underlag för nationell uppföljning. Redovisningen kan även omfatta förändrade eller nya styrmedel.

Kemikaliefrågan ligger i fokus i Skåne och ett flertal projekt och punktinsatser genomförs för att reducera risker från kemikalier.

Behörighet och säkrare spridning av bekämpningsmedel

Genom behörighetsutbildningarna för användning av bekämpningsmedel har Länsstyrelsen Skåne nått 789 personer under 2022-2023. Effekten av det är att lantbrukare i länet hålls uppdaterade om hur de ska agera för att användningen av bekämpningsmedel i länet inte ska förorena vattendragen mer än nödvändigt.

Det tidigare tillsynsprojektet för integrerat växtskydd har följts upp, och resultatet visar att 98 procent av lantbrukarna som kontrollerades uppfyllde kraven för säker spridning av bekämpningsmedel.

För att få använda växtskyddsmedel i klass 1L-2L behöver du ha behörighet. Genom en grundkurs på fyra dagar får du det användningstillstånd och den behörighet som krävs. Behörigheten gäller i fem år och förnyas genom att delta i en vidareutbildning.

Yrkesmässig användning av växtskydd, behörighetsutbildningar och sprutjournaler, Länsstyrelsen Skåne

… men bekämpningsmedel finns i alla provtagna vattendrag

Länsstyrelsen Skåne har under 2022-2023 genomfört uppföljande provtagningar och analyser av förekomsten av bekämpningsmedel i tretton skånska vattendrag. Resultatet visar att bekämpningsmedel förekommer i alla dessa vattendrag. Halterna varierar dock mycket över tiden.

Provtagning ger bättre inblick

Länsstyrelsen Skånes miljötillsyn har under 2023 haft ett fortsatt fokus på recipientkontroll och utsläpp till vatten, vilket på sikt förväntas ge bättre inblick i hur dessa kontroller fungerar i länet. Som en följdeffekt kan vi få en bättre bild av statusen i länets vattenrecipienter.

Genomskinliga flaskor i olika storlekar i en kylbox.
Vattenprovtagning. Foto: Roza Czulowska

Tillståndsprövning verktyg för mindre farliga ämnen

Vid prövning av tillstånd enligt miljöbalken arbetar Länsstyrelsen Skåne för att farliga kemiska ämnen inte ska tillåtas förekomma inom ramen för nya tillstånd, om de inte är absolut nödvändiga. Länsstyrelsen Skåne arbetar också aktivt för att vid tillståndsprövningen föreskriva villkor om att fasa ut farliga ämnen.

Flera större bolag har i samband med tillståndsprövning enligt miljöbalken självmant föreslagit strängare krav på sina egna utsläpp, baserat på att teknikutveckling och bättre reningsmetoder medför större möjligheter att sänka utsläppen.

Sanering i Trelleborg

Länsstyrelsen Skåne har tillsammans med Trelleborgs kommun särskilt drivit på arbetet med sanering av det kraftigt förorenade före detta gasverksområdet i Trelleborg, och har under det senaste året avslutat saneringen. Målet var att marken ska bli tillräckligt ren för att kunna bebyggas med bostäder, och det målet anses nu vara uppnått.

Nya uppdrag om PFAS och förorenade sediment

Länsstyrelsen Skåne har under det senaste året startat upp arbetet med två regeringsuppdrag som syftar till att kartlägga och inventera områden som är förorenade med per- och polyfluorerade alkylsubstanser (PFAS) och förorenade sediment. För PFAS-uppdraget är Länsstyrelsen Skåne samordnare för länsstyrelsernas gemensamma arbete. Arbetet ska i förlängningen leda till åtgärder i form av sanering och till kunskap om hantering av förorenade områden.

Nyhet 23 oktober 2023: Skåne satsar stort på kartläggning av förorenade områden

Länsstyrelsen Skåne är först i landet med att genomföra provtagningar efter föroreningar av botten i hav, sjöar och vattendrag. De så kallade sedimentprovtagningarna är en fortsättning av arbetet att kartlägga förorenade områden i Skåne. Arbetet påbörjas under hösten 2023 och kommer att fortsätta fram till 2025.

Det är medel från Naturvårdsverket som möjliggör arbetet. Totalt har Länsstyrelsen Skåne sökt och fått över 5 miljoner kronor för att inventera PFAS-förorenade områden och förorenade sedimentområden i Skåne.

– Tidigare har man genomfört kartläggningar av förorenade områden i stor skala i marken men det är första gången som vi i större skala ska genomföra riktade provtagningar som bekräftar PFAS och föroreningar i sediment, säger Magnus Lund, miljöhandläggare på Enheten för förorenade områden och avfallstransporter på Länsstyrelsen Skåne.

Hela nyheten ”Skåne satsar stort på kartläggning av förorenade områden”, Länsstyrelsen Skåne.

Helsingborg: konstgräsplaner, bekämpningsmedel och vattenskyddsområden

Helsingborgs stad har under 2023 reviderat sina riktlinjer för konstgräsplaner för att minska spridningen av mikroplaster, samt fokuserat sin miljötillsyn på att minska läckage av bekämpningsmedel från växthusverksamheter. Staden har också riktat särskilt fokus i sin tillsyn över kemikaliehantering gentemot verksamheter som ligger inom vattenskyddsområden.

Söderåsen: kemikalieanvändning och bekämpningsmedel

Inom Söderåsens Miljöförbund (som representerar Klippans kommun, Perstorps kommun, Svalövs kommun och Örkelljunga kommun) fokuseras tillsynen på minskad kemikalieanvändning samt på försäljning av bekämpningsmedel.

Hörn av fotbollsplan i konstgräs.
Fotbollsplan, konstgräs. Foto: Mostphotos.
Print Friendly, PDF & EmailSkriv ut sidan som pdf