Illustration av miljömålet Frisk luft. Moln på en himmel. Illustration av Tobias Flygar.

Frisk luft

Bilden visar ordet NEJ, som står för att man bedömer att miljökvalitetsmålet inte är uppnått och inte kommer kunna nås med befintliga och beslutade styrmedel och åtgärder.
Trendpil som varken pekar upp eller ner. Det går inte att se en tydlig riktning för utvecklingen i miljön.

MÅL: Luften ska vara så ren att människors hälsa samt djur, växter och kulturvärden inte skadas.

BEDÖMNING 2023: Flera av miljömålets preciseringar uppfylls och satsningar på klimatområdet bidrar till detta. Ett undantag är marknära ozon, vilket kräver riktade åtgärder för att förhindra dess uppkomst. Även om luftkvaliteten i Skåne är god nog för att uppfylla ett flertal av våra målsättningar så överskrider vi fortfarande WHO:s rekommendationer gällande halter av PM2,5 och kvävedioxid. Det finns därför fortsatta hälsorelaterade samhällsbesparingar att göra i vårt arbete för en friskare luft.

Varje miljökvalitetsmål har preciseringar som förtydligar målet och används i det löpande uppföljningsarbetet av målet. 

  • Bensen Halterna av luftföroreningar överskrider inte lågrisknivåer för cancer eller riktvärden för skydd mot sjukdomar eller påverkan på växter, djur, material och kulturföremål. Riktvärdena sätts med hänsyn till känsliga grupper och innebär att halten av bensen inte överstiger 1 mikrogram per kubikmeter luft beräknat som ett årsmedelvärde.
  • Bens(a)pyren Halterna av luftföroreningar överskrider inte lågrisknivåer för cancer eller riktvärden för skydd mot sjukdomar eller påverkan på växter, djur, material och kulturföremål. Riktvärdena sätts med hänsyn till känsliga grupper och innebär att halten av bens(a)pyren inte överstiger 0,0001 mikrogram per kubikmeter luft (0,1 nanogram per kubikmeter luft) beräknat som ett årsmedelvärde.
  • Butadien Halterna av luftföroreningar överskrider inte lågrisknivåer för cancer eller riktvärden för skydd mot sjukdomar eller påverkan på växter, djur, material och kulturföremål. Riktvärdena sätts med hänsyn till känsliga grupper och innebär att halten av butadien inte överstiger 0,2 mikrogram per kubikmeter luft beräknat som ett årsmedelvärde.
  • Formaldehyd Halterna av luftföroreningar överskrider inte lågrisknivåer för cancer eller riktvärden för skydd mot sjukdomar eller påverkan på växter, djur, material och kulturföremål. Riktvärdena sätts med hänsyn till känsliga grupper och innebär att halten av formaldehyd inte överstiger 10 mikrogram per kubikmeter luft beräknat som ett timmedelvärde.
  • Partiklar (PM2,5) Halterna av luftföroreningar överskrider inte lågrisknivåer för cancer eller riktvärden för skydd mot sjukdomar eller påverkan på växter, djur, material och kulturföremål. Riktvärdena sätts med hänsyn till känsliga grupper och innebär att halten av partiklar (PM2,5) inte överstiger 10 mikrogram per kubikmeter luft beräknat som ett årsmedelvärde eller 25 mikrogram per kubikmeter luft beräknat som ett dygnsmedelvärde.
  • Partiklar (PM10) Halterna av luftföroreningar inte överskrider lågrisknivåer för cancer eller riktvärden för skydd mot sjukdomar eller påverkan på växter, djur, material och kulturföremål. Riktvärdena sätts med hänsyn till känsliga grupper och innebär att halten av partiklar (PM10) inte överstiger 15 mikrogram per kubikmeter luft beräknat som ett årsmedelvärde eller 30 mikrogram per kubikmeter luft beräknat som ett dygnsmedelvärde.
  • Marknära ozon Halterna av luftföroreningar överskrider inte lågrisknivåer för cancer eller riktvärden för skydd mot sjukdomar eller påverkan på växter, djur, material och kulturföremål. Riktvärdena sätts med hänsyn till känsliga grupper och innebär att halten av marknära ozon inte överstiger 70 mikrogram per kubikmeter luft beräknat som ett åttatimmarsmedelvärde eller 80 mikrogram per kubikmeter luft räknat som ett timmedelvärde.
  • Ozonindex Halterna av luftföroreningar överskrider inte lågrisknivåer för cancer eller riktvärden för skydd mot sjukdomar eller påverkan på växter, djur, material och kulturföremål. Riktvärdena sätts med hänsyn till känsliga grupper och innebär att ozonindex inte överstiger 10 000 mikrogram per kubikmeter luft under en timme beräknat som ett AOT40-värde under perioden april–september.
  • Kvävedioxid Halterna av luftföroreningar inte överskrider lågrisknivåer för cancer eller riktvärden för skydd mot sjukdomar eller påverkan på växter, djur, material och kulturföremål. Riktvärdena sätts med hänsyn till känsliga grupper och innebär att halten av kvävedioxid inte överstiger 20 mikrogram per kubikmeter luft beräknat som ett årsmedelvärde eller 60 mikrogram per kubikmeter luft beräknat som ett timmedelvärde (98-percentil).
  • Korrosion Halterna av luftföroreningar överskrider inte lågrisknivåer för cancer eller riktvärden för skydd mot sjukdomar eller påverkan på växter, djur, material och kulturföremål. Riktvärdena sätts med hänsyn till känsliga grupper och innebär att korrosion på kalksten understiger 6,5 mikrometer per år.

Tillstånd och målbedömning för Frisk luft i Skåne län

Länsstyrelsen bedömer inte att målet kommer nås till 2030 med befintliga styrmedel och åtgärder. 

Majoriteten av målets preciseringar nås, men de största utmaningarna för Skånes möjligheter att nå miljömålet Frisk luft ligger fortsatt i marknära ozon och ozonindex, vars preciseringar fortsatt överskrids utan tecken på bättring. Det oförändrade läget återspeglas i den neutrala trendpilen.

Ett tidigt strävande efter uppfyllandet av riktlinjerna ger oss mer tid att att genomföra nödvändiga åtgärder och ju tidigare vi är i vårt genomförande desto större samhällskostnader och fler förtida dödsfall går att undvika.

Sambandet lite kvävedioxid mycket marknära ozon 

Halterna av kvävedioxid i luft används ibland som ett generellt mått på luftkvalitet, men denna förenkling gäller inte för marknära ozon. Ozon reagerar med kväveoxider och omvandlas då till syrgas, vilket förklarar varför halter av marknära ozon är högre på de platser där kväveoxider är lägre. 

Utan riktade åtgärder mot källorna till marknära ozon kommer preciseringarna för marknära ozon och ozonindex inte att kunna nås till 2030.

Utsläpp från andra länder påverkar Skåne

Utmärkande för södra Sverige är den relativt höga andelen av luftföroreningar vars ursprung kan spåras utanför Sverige. Detta understryker behovet av ett internationellt samarbete för en renare luft där exempelvis EU:s kommande uppdatering av luftkvalitetsdirektivet kan ha en stor påverkan på förekomsten av de föroreningar som Sverige saknar rådighet över.

Cirkeldiagram som visar varifrån partiklarna i luften kommer ifrån vid mätstationen Hallahus i Skåne
Små partiklar kan hålla sig svävande i luften under lång tid och transporteras väldigt långa sträckor. Med hjälp av spridningsmodellering kan vi bedöma var partiklarna kommer ifrån och vad de består av. Det gör det lättare att vidta rätt åtgärder för att begränsa effekterna på hälsa och klimat. Källa: Om luftmiljö och svensk luftövervakning 2023 - Tema: Partiklar, Naturvårdsverket.

Skärpta internationella riktlinjer på väg hit

Sedan preciseringarna av miljömålet Frisk luft beslutades så har kunskapen om luftföroreningarnas samhällskostnader ökat, vilket återspeglas i WHO:s globala riktlinjer från 2021. Det är därför intressant att förhålla sig till dessa redan nu, inte minst eftersom riktlinjerna kommer ligga till grund för en kommande uppdatering av EU:s luftkvalitetsdirektiv. 

Ett tidigt strävande efter uppfyllandet av riktlinjerna ger oss mer tid att att genomföra nödvändiga åtgärder och ju tidigare vi är i vårt genomförande desto större samhällskostnader och fler förtida dödsfall går att undvika.

Efter många års intensiv forskning och överväganden bland forskare världen över uppdaterade WHO riktlinjerna för luftkvalitet 2021. 

Forskningsresultat under de senaste decennierna har påvisat allvarliga hälsoeffekter av luftföroreningar där nästan alla organsystem i kroppen påverkas. Luftföroreningar rankas idag som den fjärde viktigaste riskfaktorn för sjukdomar och dödlighet globalt (efter högt blodtryck, rökning och kostfaktorer).

Negativa effekter av luftföroreningar kan ses vid mycket låga nivåer och det inte verkar finnas någon undre gräns. Ett huvudbudskap i de nya riktlinjerna är därför att varje minskning av halten av de viktigaste luftföroreningarna ger hälsovinster för befolkningen, även i områden med låga halter. 

Nya luftkvalitetsriktlinjer från WHO, Karolinska institutet

New WHO Global Air Quality Guidelines aim to save millions of lives from air pollution, WHO

Små partiklar över WHO:s riktlinjer

Årsmedelvärdet för lufthalter av PM2,5 låg under miljömålspreciseringen på 10 mikrogram per kubikmeter (µg/m³) för samtliga mätstationer under 2022, men halterna överstiger WHO:s riktvärde på 5 µg/m³.

Linjediagram: Halten av partiklar (PM2,5) i Skåne, årsmedelvärde i mikrogram per kubikmeter, åren 2013-2022. Malmö Dalaplan, Malmö Rådhuset, Burlöv, Regional bakgrund, Miljömålets precisering och WHO:s riktvärde.
Årsmedelvärdet för partiklar (PM2,5) åren 2013-2022 inom Skånes Luftvårdsförbunds samverkansområde. Vid samtliga mätstationer låg halterna under miljömålspreciseringen på 10 mikrogram per kubikmeter (µg/m³), men översteg WHO:s riktvärde på 5 µg/m³. Vid Malmö Dalaplan och Helsingborg Drottninggatan mäts halter i gaturum i tätort. Vid Malmö Rådhus och Burlövs församlingshem mäts bakgrundshalt i tätort. Vid de två näraliggande stationerna Vavihill (2013) och Hallahus (från och med 2018) mäts bakgrundshalt utanför tätort. Källa: https://datavardluft.smhi.se/portal/yearly-statistics

För PM2,5 finns även en precisering att dygnsmedelvärdet inte får överskrida 25 µg/m³ mer än tre dygn per år. Under 2022 förekom sådana överskridanden vid mer än tre dygn för samtliga av Skånes urbana mätplatser.

Stapeldiagram: Antal dygn per år då dygnsmedelvärdet av partikelhalter (PM2,5) i luft överskridit 25 mikrogram per kubikmeter under åren 2020, 2021 och 2022. Helsingborg Drottninggatan, Malmö Dalaplan, Malmö Rådhuset, Burlöv Församlingshemmet, Regional bakgrund och Miljömålets precisering.
Antal dygn per år då dygnsmedelvärdet av partikelhalter (PM2,5) i luft har överskridit gränsvärdet 25 mikrogram per kubikmeter åren 2020, 2021 och 2022. Enligt miljömålets precisering får denna halt överskridas högst tre dygn per år. Vid Helsingborg Drottninggatan och Malmö Dalaplan mäts halter i gaturum i tätort. Vid Malmö Rådhus och Burlövs församlingshem mäts bakgrundshalt i tätort. Vid Hallahus mäts bakgrundshalt utanför tätort. Källa: https://datavardluft.smhi.se/portal/yearly-statistics

Större partiklar under WHO:s riktlinjer

Det uppmätta årsmedelvärdet för lufthalterna av PM10 under 2022 låg under miljömålets precisering och WHO:s riktlinjer på samtliga av länets mätplatser, med undantag för Eriksgatan i Landskrona.

Linjediagram: Halten av partiklar (PM10) i Skåne, årsmedelvärde i mikrogram per kubikmeter, åren 2013-2022. Landskrona Eriksgatan, Malmö Dalaplan, Malmö Rådhuset, Helsingborg Drottninggatan, Lund Trollebergsvägen, Trelleborg Hamngatan, Regional bakgrund och Miljömålets precisering.
Årsmedelvärdet för partiklar (PM10) åren 2013-2022 inom Skånes Luftvårdsförbunds samverkansområde. Det uppmätta årsmedelvärdet för lufthalterna av PM10 under 2022 låg under miljömålets precisering och WHO:s riktlinjer på samtliga av länets mätplatser, med undantag för Eriksgatan i Landskrona. Vid Malmö Dalaplan, Helsingborg Drottninggatan, Landskrona Eriksgatan, Lund Trollebergsvägen och Trelleborg Hamngatan mäts halter i gaturum i tätort. Vid Malmö Rådhus mäts bakgrundshalt i tätort. Vid de två näraliggande stationerna Vavihill (fram till 2017) och Hallahus (från och med 2018) mäts bakgrundshalt utanför tätort. Källa: https://datavardluft.smhi.se/portal/yearly-statistics.

Fakta om partiklar i luft

I stadsluft mäts halten av partiklar som är mindre än 2,5 respektive 10 mikrometer (µm) i diameter, även kallade PM2,5 respektive PM10. När dessa partiklar andas in kan de nå ner i andningsorganen och orsaka negativa hälsoeffekter både på kort och lång sikt.

Korttidsexponering för relativt höga halter kan orsaka andningsbesvär, hjärt- och lungsjukdomar samt förtida dödsfall. Långtidsexponering för redan låga halter av partiklar orsakar bland annat hjärt- och kärlsjukdomar och lungcancer. Partiklar har särskilt stora negativa effekter på barns hälsa, såsom astma och försämrad lungutveckling.

Partiklar uppstår såväl naturligt (havsvågor och ökendamm) som på grund av mänsklig aktivitet (vedeldning, industriprocesser och dubbdäcksslitage). 

Partiklar i luft, Naturvårdsverket

Preciseringar för marknära ozon och ozonindex överskreds

Mätdata från 2022 visar att miljömålspreciseringarna för Marknära ozon, uttryckta som 70 µg/m³ som ett åttatimmarsmedelvärde samt 80 µg/m³ som ett timmedelvärde, överskreds vid samtliga av länets mätstationer. Exponering för marknära ozon är således ett utbrett problem i hela länet. 

Störst förekomst observerades vid de stationer där mätning av urbana och regionala bakgrundshalter utförs. Förklaringen till detta är förmodligen att dessa platser även har låga halter av kvävedioxid, vilket i sin tur fördröjer nedbrytningen av ozon.

Preciseringen för ozon och växtlighet (AOT40 under april-september 10 000 µg m-3 timmar) överskreds vid samtliga mätplatser i Skåne län under 2022.

Fakta om marknära ozon

Nära marken bildas ozon genom reaktioner mellan solljus och luftföroreningar som kväveoxider och flyktiga organiska ämnen. Ozon finns även naturligt i luften. Kväveoxider kommer främst från fordonstrafiken, produktion av energi och värme samt från vissa industriprocesser. Flyktiga organiska ämnen frigörs från växtlighet samt från till exempel lösningsmedel vid målning och ytbehandling, från spolarvätska, tändvätska eller vedeldning.

Exponering för ozon kan leda till effekter på lungfunktionen särskilt hos astmatiker samt en påverkan på dödligheten. Skogen och växande gröda kan skadas av ozon genom att bladens åldrande påskyndas, vilket årligen orsakar stora ekonomiska förluster för såväl jordbruket som skogsbruket.

Ozon bidrar till växthuseffekten dels indirekt genom att minska skogens upptag av koldioxid med cirka 10 procent, dels direkt eftersom ozon i sig är en klimatgas.

Marknära ozon i urban och regional bakgrund (årsmedelvärden), Naturvårdsverket

Exponering av marknära ozon, AOT40

Kvävedioxid över WHO:s riktvärde

Samtliga Skånes mätplatser visade att årsmedelvärdet för lufthalterna av kvävedioxid för 2022 låg under 20 μg/m³. Detta innebär att miljömålets precisering uppfylls, men på flera håll överskrids samtidigt WHO:s riktvärde satt vid 10 μg/m³. De högsta halterna hittas i stadsnära miljö.

För kvävedioxid finns även en precisering för lufthalterna uttryckt som 98-percentilt timmedelvärde på 60 μg/m³. Även här uppfyllde samtliga mätplatser målvärdet under 2022.

Diagram: Halten av Kvävedioxid (NO2)) i Skåne, årsmedelvärde i mikrogram per kubikmeter, åren 2013-2022, jämfört med miljömålets precisering och WHO:s riktlinjer för luftkvalitet.
Årsmedelvärdet för kvävedioxid (NO2) åren 2013-2022 inom Skånes Luftvårdsförbunds samverkansområde. Under år 2022 låg årsmedelvärdet för lufthalterna av kvävedioxid vid samtliga Skånes mätplatser under 20 μg/m³. Miljömålets precisering uppfylls, men på flera håll överskrids samtidigt WHO:s riktvärde satt vid 10 μg/m³. Vid Malmö Dalaplan, Helsingborg Drottninggatan, Helsingborg Stenbocksgatan, Landskrona Eriksgatan, Lund Trollebergsvägen, Trelleborg Hamngatan och Burlöv mäts halter i gaturum i tätort. Vid Malmö Rådhus, Landskrona Storgatan, Helsingborg norr och Staffanstorp mäts bakgrundshalt i tätort. Vid de två näraliggande stationerna Vavihill (fram till 2017) och Hallahus (från och med 2018) mäts bakgrundshalt utanför tätort. Källa: https://datavardluft.smhi.se/portal/yearly-statistics.

Fakta om kväveoxider i luft

Kväveoxider är giftiga och irriterar luftvägarna och slemhinnor. Kväveoxider är samlingsnamn för kväveoxid och kvävedioxid som bildas då luftens syre och kväve reagerar vid höga temperaturer. Eftersom det krävs höga temperaturer för att bilda kväveoxider, sker de största utsläppen vid förbränningsprocesser. Biltrafiken är den största källan i de flesta tätorter, men även energiproduktion, arbetsmaskiner och sjöfart ger betydande bidrag av kväveoxider. Tillsammans med organiska föreningar och solljus medverkar kväveoxider till bildandet av marknära ozon. Nedfall av kväveföroreningar, både kväveoxider och ammoniak, leder till försurning och övergödning av mark och vatten. 

Fakta om kväveoxider i luft, Naturvårdsverket

Om luftdata

Uppgifterna om halterna av olika ämnen i luft är hämtade från Skånes luftvårdsförbund och SMHI. Länkar till de olika källorna finns längst ner på sidan.

SMHI är nationell datavärd för luftkvalitetsdata. Detta innebär att SMHI lagrar, sammanställer och tillgängliggör vi svenska luftmiljödata från exempelvis kommuner, myndigheter och luftvårdsförbund.

Om halter i luft, nederbörd och mossa, SMHI

Skånes Luftvårdsförbund är en ideell förening som sedan bildandet år 1987 bedriver övervakning av luftkvaliteten i Skåne. Förbundets medlemmar representerar både privat och offentlig sektor i länet och består av representanter från industrin, kommunerna, Region Skåne, skogs- och lantbruksorganisationer med flera.

Skånes luftvårdsförbund

Bilar i stor vägkorsning inne i en stad.
Biltrafiken är den största källan till kväveoxider i de flesta tätorter. Foto: Roza Czulowska.

Miljökvalitetsnormer (MKN) är ett svenskt juridiskt styrmedel som infördes i och med tillkomsten av miljöbalken 1999. Miljökvalitetsnormer infördes för att komma till rätta med miljöpåverkan från diffusa utsläppskällor som till exempel trafik och jordbruk. 

Utgångspunkten när man fastställer en miljökvalitetsnorm är kunskap om vad människan och naturen tål utan hänsyn till ekonomiska eller tekniska förhållanden. Normen ska därför avspegla den lägsta godtagbara miljökvaliteten eller det önskade miljötillståndet, men tar vanligtvis inte sikte på hur mänsklig verksamhet ska utformas.

För nästan samtliga miljökvalitetsnormer för utomhusluft finns det en övre utvärderingströskel (ÖUT) och en nedre utvärderingströskel (NUT). Dessa är nivåer som anger omfattningen av kontrollen för en miljökvalitetsnorm, till exempel om kontrollen ska ske genom mätning, modellberäkning eller objektiv skattning.

Tillsynsvägledning: Miljökvalitets­normer för utomhusluft. Gränsvärden, målvärden och utvärderingströsklar, Naturvårdsverket

Miljöövervakning

Länsstyrelsen är med och övervakar miljön i Sverige. Vi studerar bland annat regionala miljöfrågor som är viktiga i länet just nu.

Att undersöka och följa tillståndet i miljön över tid är en viktig del av Länsstyrelsens miljöarbete. Resultaten används bland annat för att följa upp arbetet med miljömålen, för att upptäcka nya hot mot miljön och för att fungera som referensmaterial för andra typer av miljöstudier.

Miljöövervakning kopplad till Frisk luft, Länsstyrelsen Skåne

Exempel på miljöövervakning: Krondroppsnätet
Nedfall av luftföroreningar och markvattenkvalitet i skog

Nedfallsmätningar genomförs över öppet fält samt under krontaken i brukade skogsytor (krondropp). Utöver nedfallsmätningarna utförs även markvattenkemiska mätningar och mätningar av lufthalter på lokalerna.

Krondroppsnätets övervakning omfattar ett sextiotal provytor i brukad skog och på öppet fält över hela landet.

Syftet är att beskriva tillstånd, utveckling, samt effekter av bland annat försurning, övergödning och marknära ozon.

Nedfall av luftföroreningar och markvattenkvalitet i skog, Regional miljöövervakning, Länsstyrelserna

Krondroppsnätet, IVL

Åtgärdsarbete för Frisk luft i Skåne län

Under Åtgärdsarbete redovisas pågående eller genomförda åtgärder på regional nivå med fokus på det senaste året. Åtgärder som genomförts av statliga myndigheter eller till följd av statliga styrmedel har prioriterats i redogörelsen, eftersom uppföljningen används som underlag för nationell uppföljning. Redovisningen kan även omfatta förändrade eller nya styrmedel.

Många förbättringar av luftkvaliteten idag sker tack vare åtgärder kopplade till klimatområdet. Synergin mellan dessa miljöområden är tydlig då förbränning av fossila bränslen inte bara leder till utsläpp av växthusgaser utan även ett flertal luftföroreningar. Fler exempel på åtgärder som bidrar till att uppnå målet Frisk luft återfinns under uppföljningen för miljömålet Begränsad klimatpåverkan.

Klimatklivet ger effekter även för luftkvalitet

192 ansökningar om 4,7 miljarder kronor inkom till Länsstyrelsen Skåne det senaste året (perioden sedan den förra årliga uppföljningen, dvs november 2022 till oktober 2023). De investeringar som färdigställdes i Skåne under 2022 väntas årligen leda till 87 353 ton minskade utsläpp av koldioxidekvivalenter.

Minskade utsläpp av klimatpåverkande gaser väntas till viss del även bidra till minskade utsläpp av luftföroreningar.

Det huvudsakliga syftet med satsningen Klimatklivet är att minska utsläppen som påverkar klimatet. Varje investerad krona ska ge största möjliga klimatnytta.

Resultat för Klimatklivet, Naturvårdsverkets

Har du en idé som kan bidra till att minska samhällets klimatpåverkan? Då kan du söka en rad olika ekonomiska stöd.

Klimatinvesteringsstöd, Länsstyrelsen Skåne

Järnvägens flaskhalsar byggs bort

Trafikverket färdigställer ett antal kapacitetshöjande åtgärder för järnvägen i Skåne. Under 2023 färdigställdes fyrspårsutbyggnad Malmö-Lund och dubbelspår mellan Ängelholms station och Maria station i norra Helsingborg. 

Sträckorna har varit stora flaskhalsar i sveriges tågsystem och när de nu byggts ut till fyrspår respektive dubbelpår ökar kapaciteten och störningarna på sträckorna minskar, vilket bidrar till att fler kan resa hållbart och utsläppen av olika luftföroreningar minskar.

Nya ställen att ladda och tanka

I Skåne har 11 laddstationer och 1 vätgastankstation beviljats stöd inom programmet regionala elektrifieringspiloter, och det finns ett fortsatt stort intresse med över 30 nya ansökningar 2023.

Programmet Regionala elektrifieringspiloter för tunga transporter är en satsning som ska påskynda elektrifieringen av godstransporter i Sverige.

Regionala elektrifieringspiloter för tunga transporter, Energimyndigheten

Beteendeförändring och driftjustering sparade energi

Genomförandet av regeringsuppdraget för kommuner och regioner gällande energibesparing har följts upp. Totalt minskade energianvändningen med i genomsnitt 5-15 procent genom beteendeförändringar och driftoptimering/justering. Arbete pågår med att kartlägga fortsatt behov av stöd och att utforma ett strukturerat erfarenhetsutbyte.

Print Friendly, PDF & EmailSkriv ut sidan som pdf