Begränsad klimatpåverkan 2024

Illustration av miljömålet Begränsad klimatpåverkan. Solstrålar som strålar ut från en sol i ena hörnet. Illustration av Tobias Flygar.

Begränsad klimatpåverkan MÅL: Halten av växthusgaser i atmosfären ska i enlighet med FN:s ramkonvention för klimatförändringar stabiliseras på en nivå som innebär att människans påverkan på klimatsystemet inte blir farlig. Målet ska uppnås på ett sådant sätt och i en sådan takt att den biologiska mångfalden bevaras, livsmedelsproduktionen säkerställs och andra mål för hållbar utveckling […]

Frisk luft 2024

Illustration av miljömålet Frisk luft. Moln på en himmel. Illustration av Tobias Flygar.

Frisk luft MÅL: Luften ska vara så ren att människors hälsa samt djur, växter och kulturvärden inte skadas. BEDÖMNING 2023: Flera av miljömålets preciseringar uppfylls och satsningar på klimatområdet bidrar till detta. Ett undantag är marknära ozon, vilket kräver riktade åtgärder för att förhindra dess uppkomst. Även om luftkvaliteten i Skåne är god nog för att […]

Restprodukter blir till biokol och klimatpositiv fjärrvärme

Grön fotbollsplan omgiven av mark täckt med snö

Av Skånefrös restprodukter tillverkas biokol och klimatpositiv fjärrvärme. Intresset från omgivningen har varit stort, och utsädesföretaget i sydöstra Skåne har nu utökat biokolsproduktionen. Sedan tre generationer bakåt i tiden producerar företaget Skånefrö spannmålsutsäde och frön. Ett stort engagemang i miljö- och klimatfrågor, liksom en vilja att utnyttja restprodukter från produktionen mer effektivt, låg bakom beslutet […]

Begränsad klimatpåverkan 2023

Illustration av miljömålet Begränsad klimatpåverkan. Solstrålar som strålar ut från en sol i ena hörnet. Illustration av Tobias Flygar.

Begränsad klimatpåverkan MÅL: Halten av växthusgaser i atmosfären ska i enlighet med FN:s ramkonvention för klimatförändringar stabiliseras på en nivå som innebär att människans påverkan på klimatsystemet inte blir farlig. Målet ska uppnås på ett sådant sätt och i en sådan takt att den biologiska mångfalden bevaras, livsmedelsproduktionen säkerställs och andra mål för hållbar utveckling […]

Olja ersattes av halm – bättre för klimatet både ute och inne

Halmbalar på rad

På lantbruket Östergård Kyckling byttes oljepannan ut mot en biobränslepanna. Utöver klimatnyttan, har även inneklimatet för djuren blivit bättre. När lantbrukets verksamhet skulle utökas så ökade uppvärmningsbehovet. Istället för att öka användningen av oljepannan på gården, som tidigare främst använts vid behov, sökte Markus Reslow stöd från Klimatklivet för att investera i en större biobränslepanna. […]

Biogaslastbilar en lyckad investering

Biogaslastbil som lastar flytgödsel på bondgård

Åkeriföretaget KDT i Kristianstad fick stöd från Klimatklivet för att köpa in två biogaslastbilar. I ett par år har nu dessa lastbilar rullat längs Skånes vägar, och företagets VD är både nöjd och stolt över investeringen. Att bidra i omställningen till ett fossilfritt samhälle var det främsta motivet bakom beslutet att investera i biogaslastbilar. Stödet […]

Innovativ anläggning möjliggör ökad materialåtervinning av plast

Två framhållna händer som håller plastgranulat.

Majoriteten av plastförpackningarna som samlas in från hushållen går till förbränning istället för att materialåtervinnas. Detta ville Omni Polymers se en ändring på, och sökte stöd från Klimatklivet för att bygga en innovativ återvinningsanläggning för plast. Trots att all hushållsplast samlas in i en och samma behållare är det skillnad på plast och plast, och […]

Klimatfönster på gammal deponi minskar både utsläpp och skötselbehov

Gräsbevuxen markyta med två ytor som inte är bevuxna.

Genom att skapa så kallade ”klimatfönster” på Rögle deponi har Lunds kommun minskat utsläppen av växthusgasen metan från området. Åtgärden har varit ett kostnadseffektivt sätt att få ner utsläppen, och klimatfönstren har även lett till ett minskat skötselbehov av området. Gamla deponier kan läcka metangas till atmosfären. Eftersom metan är en kraftig växthusgas, är detta […]

Laddpark möjliggör åkeriföretagets gröna omställning

Stor asfaltsyta med stora parkeringsrutor och laddstolpar

Genom att etablera en laddpark kunde åkeriföretaget satsa på eldrivna lastbilar. Förhoppningen är att projektet banar väg för fortsatt elektrifiering av Skånes fordonsflotta. Företaget Logifa fick tillsammans med åkeriet Falkenklev Logistik stöd från Klimatklivet för att etablera en laddpark för elbilar och ellastbilar. Laddparken ligger i anslutning till åkeriföretagets central, och här kan både företaget […]