Åtgärdsuppföljning

Ett åtgärdsprogram blir meningsfullt först när åtgärderna genomförs. Vi följer upp för att se vad som händer. Hitta på sidan Åtgärdsuppföljning via åtgärdswebben Åtgärdsuppföljningen görs huvudsakligen via webbplatsen Åtgärdswebben, www.atgardswebben.se. På åtgärdswebben lägger länsstyrelserna in åtgärder från olika åtgärdsprogram med koppling till miljömålen. Kommuner, regioner och andra aktörer i åtgärdsprogrammen kan sedan få inloggning och själv […]

Regional strategi för mindre plast i hav och natur

En korg med kretsloppssymbol runtom.

Plastens negativa effekter på miljön är en av dagens stora miljöutmaningar. Problemet är mångfasetterat och spänner över i stort sett alla verksamhetsområden i samhället. Syftet med strategin är att ge en övergripande bild över problemet och att visa vilka insatser skånska aktörer bör fokusera på för att minska mängden plast i hav och natur. Den […]

Hållbar livsmedelsförsörjning

Frukt och spannmålsax i en låda

Livsmedel påverkar alla delar av en hållbar utveckling och en omställning av livsmedelssystemet är nödvändig för att nå globala hållbarhetsmål, miljömålen och folkhälsomålen. Ett hållbart livsmedelssystem möjliggör en tryggad livsmedelsförsörjning utan att kompromissa med de miljömässiga, ekonomiska och sociala grunderna. Insatser behövs i hela livsmedelskedjan från produktion av livsmedel till konsumtion. Områdets koppling till globala […]

Hållbar mark- och vattenanvändning

Träd och vatten

En hållbar mark- och vattenanvändning ska bidra till att, med hänsyn till den enskilda människans frihet, främja en samhällsutveckling med jämlika och goda sociala levnadsförhållanden och en god och långsiktigt hållbar livsmiljö för människorna i dagens samhälle och för kommande generationer. För att nå en hållbar utveckling i Skåne är det avgörande att säkerställa ekosystemens […]

Hållbara städer och samhällen

Byggnader, cykel, växtlighet.

Hållbara städer är inkluderande och tillgängliga stadsmiljöer som erbjuder alla människor en attraktiv och grön livsmiljö. Närhet gör att det är enkelt att leva sitt vardagsliv och ta sig fram med hållbara transporter, som till exempel gång och cykel. Helhetssyn i planeringen tillsammans med smarta lösningar bidrar till städer där människor kan leva klimatsmart, hälsosamt […]

Hållbar konsumtion och produktion

En korg med kretsloppssymbol runtom.

Hållbar konsumtion och produktion handlar om att förändra sambandet mellan ekonomisk tillväxt och negativ miljöpåverkan, att öka resurseffektiviteten, minska resursutarmningen och avfallsmängderna liksom spridningen av farliga ämnen. Allt detta ska ske samtidigt som samhället behöver verka för en social utveckling, så att alla kan leva ett gott liv.  Naturresurser och ekosystemtjänster är en förutsättning för ekonomisk och social utveckling, […]