Illustration av miljömålet Grundvatten av god kvalitet. Ett glas står under en vattenkran, en droppe är på väg ner i glaset. Illustration av Tobias Flygar.

Grundvatten av god kvalitet

Bilden visar ordet NÄRA, som står för att man bedömer att miljökvalitetsmålet delvis är uppnått eller kommer delvis att kunna nås.
Trendpil som varken pekar upp eller ner. Det går inte att se en tydlig riktning för utvecklingen i miljön.

MÅL: Grundvattnet ska ge en säker och hållbar dricksvattenförsörjning samt bidra till en god livsmiljö för växter och djur i sjöar och vattendrag.

BEDÖMNING: Tillgången till grundvatten är generellt sett god i Skåne, men vattnets kvalitet påverkas negativt av en rad olika verksamheter och i vissa områden råder konkurrens om vattnet. Regeringens dricksvattensatsning under åren 2018–2021 har lett till ett förstärkt åtgärdsarbete för att skydda de allmänna dricksvattentillgångarna, få bättre koll på vattenanvändningen, förbättra vattenhushållningen och trygga dricksvattentillgången. Åtgärderna behöver fortsätta om målet ska nås till 2030.

Varje miljökvalitetsmål har preciseringar som förtydligar målet och används i det löpande uppföljningsarbetet av målet. För miljömålet Grundvatten av god kvalitet finns följande preciseringar:

 • Grundvattnets kvalitet Grundvattnet är med få undantag av sådan kvalitet att det inte begränsar användningen av grundvatten för allmän eller enskild dricksvattenförsörjning.
 • God kemisk grundvattenstatus Grundvattenförekomster som omfattas av förordningen (2004:660) om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön har god kemisk status.
 • Kvaliteten på utströmmande grundvatten Utströmmande grundvatten har sådan kvalitet att det bidrar till en god livsmiljö för växter och djur i källor, sjöar, våtmarker, vattendrag och hav.
 • God kvantitativ grundvattenstatus Grundvattenförekomster som omfattas av förordningen (2004:660) om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön har god kvantitativ status.
 • Grundvattennivåer Grundvattennivåerna är sådana att negativa konsekvenser för vattenförsörjning, markstabilitet eller djur- och växtliv i angränsande ekosystem inte uppkommer.
 • Bevarande av naturgrusavlagringar Naturgrusavlagringar av stor betydelse för drickvattenförsörjning, energilagring, natur- och kulturlandskapet är fortsatt bevarade.

Tillstånd och målbedömning för Grundvatten av god kvalitet i Skåne län

Målet bedöms vara nära att nå till 2030 med befintliga och beslutade styrmedel och åtgärder, om de senaste årens satsningar, inklusive de ekonomiska extramedlen, fortsätter. Gifter i grundvattnet är tillsammans med påverkad kvantitet de största hindren för att målet ska nås, och mer åtgärder behöver genomföras.

Det går inte att se någon tydlig riktning för utvecklingen i miljön ännu, eftersom många åtgärder siktar på minskade nya föroreningar av vatten och det tar tid för vattnet att nå ner till grundvattnet. Åtgärdsarbete pågår även enligt vattenförvaltningen, där målet är att god kemisk och kvantitativ status ska nås till 2027. 

Sammantaget innebär detta att vi vågar tro på en positiv trend i miljön på sikt och att målet kan vara nära att nås 2030, under förutsättning att vi får resurser att fortsätta arbeta i samma tempo som de senaste åren.

Sammantaget innebär detta att vi vågar tro på en positiv trend i miljön på sikt och att målet kan vara nära att nås 2030, under förutsättning att vi får resurser att fortsätta arbeta i samma tempo som de senaste åren.

Åtgärdsarbete behöver fortsätta

Det pågår mycket bra åtgärdsarbete som kommer att leda till bättre kvalitet och kvantitet, och på sikt kommer troligen målet att kunna uppnås om detta arbete fortsätter. Extrasatsningen under 2018–2021 har lett till ett förstärkt arbete med skydd av allmänna vattentäkter, tillsyn i vattenskyddsområden och tillsyn av vattenuttag. Satsningen behöver fortsätta om arbetet ska kunna bedrivas på samma nivå. Arbetet med att inrätta vattenskyddsområden behöver påskyndas ännu mer.

Det behövs fortsatt åtgärder för att minska påverkan från pågående verksamhet, till exempel läckage av bekämpningsmedel och klorid från vägsalt. Det krävs även fortsatt kartläggning och åtgärdsarbete i förorenade områden som läcker farliga ämnen (exempelvis PFAS) till grundvattnet.

Regeringen har under 2018-2021 satsat extra pengar för ett förstärkt arbete med skydd av allmänna vattentäkter, tillsyn i vattenskyddsområden och tillsyn på vattenuttag.

Läs mer om satsningen i miljömålsbedömningen för Grundvatten av god kvalitet 2021.

PFAS eller högfluorerade ämnen är ett samlingsnamn för en grupp organiska ämnen som alla består av en kolkedja där väteatomerna är helt eller delvis utbytta mot fluoratomer. Det är en stor och komplex grupp på mer än 4700 identifierade ämnen. Gemensamt för alla PFAS-ämnen är att de är mycket svåra att bryta ner och vissa PFAS kan ha skadliga effekter, både för människa och miljö. Alla PFAS-ämnen är syntetiskt framställda och finns inte naturligt i miljön.

Läs mer om PFAS på Kemikalieinspektionens webbplats.

Kvantitativ status

I Skåne har grundvattennivåerna i både små och stora magasin legat under de normala under 2020–2021. Skåne är ett tätbefolkat och jordbruksintensivt län och mycket grundvatten används för bevattning, dricksvattenproduktion och industriändamål vilket i vissa områden leder till konkurrens om vattnet.

Grundvattenanvändningen i områden med risk för överuttag behöver minska till exempel genom bättre bevattningsteknik, anläggning av bevattningsdammar, effektivare vattenanvändning i industriprocesser, återanvändning av avloppsvatten och minskat läckage i ledningsnätet, för att säkerställa en hållbar grundvattenanvändning. Dricksvattenstödet är ett viktigt led i detta arbete, men det kan behövas ytterligare incitament för att investera i teknik som sparar på vatten, framförallt inom jordbruket och industrin.

– Jag vill ta ytvatten eller grundvatten för att bevattna grödor. Får jag det?

Huvudregeln i miljöbalken säger att det behövs tillstånd för uttag av ytvatten eller grundvatten för bevattning. Uttag som uppenbart inte skadar allmänna eller enskilda intressen är undantagna från denna huvudregel.

Det är du som gör uttaget som ska kunna visa vilken påverkan uttaget har på omgivningen. 

Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet över vattenuttag oavsett om du har tillstånd för uttaget eller inte.

Läs mer om vattenuttag för bevattning på Länsstyrelsens webbplats.

Länk till riktlinjer för vattenuttag för bevattning m.m. i Skåne län (pdf).

Klimatförändringarna innebär en risk för grundvattnets kvalitet och kvantitet. Länsstyrelsen Skåne kommer därför inom ramen för tillståndsansökningarna om vattenuttag fortsätta att yrka på att tillstånden tidsbegränsas. En större vikt behöver läggas på vattenbalansberäkningar och inteckningsgrad vid tillståndsansökningarna.

Flera aktörer verkar och samverkar för att göra alla uttag av grundvatten tidsbegränsade, oavsett om det gäller bevattning inom jordbruk, industriella ändamål eller uttag för kommunal dricksvattenförsörjning. Länsstyrelsen i Skåne är en av aktörerna, med syfte att skapa en hållbar vattenanvändning när klimatet förändras.

Läs mer om hur vattendomar tidsbegränsas för framtidens klimat (fördjupning på SMHI:s webbplats).

Alla tillstånd till vattenuttag (tidigare kallade vattendomar) baseras på beräkningar av hur mycket vatten som finns och återskapas inom det område tillståndsansökan avser. Är skillnaden stor mellan beräkningar och faktiska förhållanden kan det leda till ett överuttag av vatten, vilket kan bli ohållbart över tid.

Vattenbalansberäkning: sammanställning av de olika processer som tillför vatten respektive bortför vatten från ett grundvattenmagasin (eller vattendrag).

Inteckningsgrad: förhållandet mellan den beräknade mängden vatten som bildas och den mängd som det finns tillstånd till att ta ut/leda bort över samma tidsperiod. Vissa vattenuttag är undantagna krav på tillstånd, och den volym vatten som det finns tillstånd till att ta ut utnyttjas inte fullt ut varje år. Ibland används därför även begreppet ”nyttjandegrad” för att beskriva hur stor andel av den volym vatten som bedöms bildas i ett område under t.ex. ett år som faktiskt tas bort från magasinet.

Grundvattenbildningen avgörs bland annat av nederbörd, vattenhalt i marken och jordart. Även tiden på året har stor betydelse för grundvattenbildningen. Under en sommarmånad brukar det mesta av nederbörden avdunsta eller tas upp av vegetationen, medan under hösten brukar normala nederbördsmängder räcka för att det ska ske grundvattenbildning.

Bevarande av naturgrusavlagringar

För att kunna bevara naturgrusförekomster som är viktiga för grundvattenbildningen och dricksvattenproduktionen, behövs ytterligare styrmedel för att begränsa användningen av naturgrus och på så sätt premiera annat material och teknik för att ta fram likvärdiga ersättningsprodukter.

Under åren 2015, 2016, 2017 respektive 2020 beviljades två nya tillstånd för naturgrustäkt i Skåne. Under åren 2018, 2019 och 2020 har inga nya tillstånd beviljats.

Diagram: Levererad mängd naturgrus, krossberg och morän (miljoner ton) från tillståndsgivna täkter i Skåne län åren 1993-2019
Det har varit en nedåtgående trend vad gäller uttag av naturgrus i Skåne sedan 1993 fram till 2013 då uttaget låg på 0,9 ton. Därefter har leveransen ökat något och utgjort 10-12 procent av den totala leveransen av ballast i länet. Under 2019 var andelen naturgrus 10,3 procent av den totala leveransen. Detta är den näst lägsta andelen under hela tidsperioden. Detta kan jämföras med ett genomsnitt på 9 procent i landet. Källa: www.sverigesmiljomal.se
Diagram: Användningsområden för Naturgrus i Skåne 2019 fördelat på betongtillverkning, vägbygge, fyllnadsmaterial och övrigt.
Under 2019 användes 1,15 miljoner ton naturgrus i Skåne. Den största användningen av naturgrus är vid tillverkning av betong samt inom områden där det är svårt eller omöjligt att ersätta med bergkross. Den totala användningen av ballastmaterial, och därmed också av naturgrus, kan variera relativt mycket mellan åren beroende på förekomsten av stora byggprojekt. Källa: www.sverigesmiljomal.se

Behov av utökad övervakning

I den senaste statusklassningen har 13 av de 205 bedömda grundvattenförekomsterna i Skåne bedömts ha otillfredsställande kemisk status och en förekomst otillfredsställande kvantitativ status. Vid otillräckligt underlag betraktas statusen som god. Tillförlitligheten har i de flesta fall klassats som låg eller medel, vilket innebär stora osäkerheter kopplade till statusklassningen. Grundvattenberoende ekosystem har för första gången ingått i statusklassningsarbetet, men kunskapsluckorna är fortfarande stora. Övervakningen av både grundvattennivåer och grundvattenkemi behöver utökas och resultaten rapporteras in till SGU.

Vid otillräckligt underlag betraktas statusen som god. Tillförlitligheten har i de flesta fall klassats som låg eller medel, vilket innebär stora osäkerheter kopplade till statusklassningen.

Sveriges geologiska undersökning, SGU, är myndigheten för frågor om berg, jord och grundvatten i Sverige. 

Läs mer om SGU på SGU:s webbplats.

Åtgärdsarbete för Grundvatten av god kvalitet i Skåne län

Under Åtgärdsarbete redovisas pågående eller genomförda åtgärder på regional nivå med fokus på det senaste året. Åtgärder som genomförts av statliga myndigheter eller till följd av statliga styrmedel har prioriterats i redogörelsen, eftersom uppföljningen används som underlag för nationell uppföljning. Redovisningen kan även omfatta förändrade eller nya styrmedel.

Åtgärder på regional nivå – myndigheter

Länsstyrelsen Skåne har till följd av de extra medlen i dricksvattensatsningen under 2018–2021 förstärkt arbetet med att skydda dricksvatten. Arbetet omfattar åtgärd 4 för länsstyrelserna i Vattenmyndigheternas åtgärdsprogram.

Länsstyrelsen Skåne har intensifierat arbetet med att inrätta vattenskyddsområden, genom samtal och information till kommuner. Länsstyrelsen har beslutat om 1 nytt vattenskyddsområde, 9 ansökningar om inrättande eller revidering av befintliga skyddsområden och skyddsföreskrifter handläggs, och arbete med ytterligare 5 områden pågår.

För att skydda vårt dricksvatten mot föroreningar finns möjlighet att bilda vattenskyddsområden. Både Länsstyrelsen och kommunen kan fatta beslut om att inrätta ett vattenskyddsområde.

Vattenskyddsområden har en geografisk avgränsning och kan vara indelade i olika zoner. Kopplat till vattenskyddsområdet finns olika föreskrifter till skydd för vattnet. Det kan innebära begränsningar av hur marken får användas och av hur till exempel kemikaliska produkter och avfall får hanteras. För en verksamhet eller åtgärd kan det gälla förbud, tillstånd eller anmälningsplikt. Vattenskyddsområden kan bildas för att skydda både grundvatten och ytvatten.

Läs mer om vattenskyddsområden på Länsstyrelsens webbplats.

Länsstyrelsen Skåne har genomfört egeninitierad tillsyn på tillståndsgivna grundvattenuttag främst omkring Kristianstadsslätten och Österlen, där det finns risk för vattenbrist, för att följa upp att tillstånden följs.

Länsstyrelsen Skåne har under 2021 beviljat stöd för bättre vattenhushållning från anslag 1:11 med nästan 7 miljoner kronor till 20 nya projekt som ska leda till bättre vattenhushållning och/eller tryggad dricksvattenförsörjning.

Bidrag till åtgärder för en tryggad tillgång till dricksvatten: Bidrag kan sökas hos länsstyrelsen. Bidraget ska avse åtgärder i fråga om vattenskyddsområden, vattenbesparing, framtagande av kunskaps- eller planeringsunderlag, investering i ny teknik eller andra åtgärder.

Läs mer om bidraget på Havs- och vattenmyndighetens webbplats.

Länsstyrelsen Skåne har tagit fram ett nytt länsprogram för regional miljöövervakning 2021–2026 som bland annat rör grundvattenkvalitet och grundvattennivåer.

Miljöövervakning

Länsstyrelsen är med och övervakar miljön i Sverige. Vi studerar bland annat regionala miljöfrågor som är viktiga i länet just nu.

Att undersöka och följa tillståndet i miljön över tid är en viktig del av Länsstyrelsens miljöarbete. Resultaten används bland annat för att följa upp arbetet med miljömålen, för att upptäcka nya hot mot miljön och för att fungera som referensmaterial för andra typer av miljöstudier.

Miljöövervakning kopplad till miljömålet Grundvatten av god kvalitet

Tillräckligt med grundvatten av god kvalitet är en förutsättning för såväl ett ekosystem i balans som god hälsa. Skåne är ett tätbefolkat län med många tätorter, vägar och miljöfarliga verksamheter samt mycket jordbruksmark och stora grundvattenuttag. Miljöövervakningen visar tydligt att det skånska grundvattnet påverkas negativt.

Regional övervakning av Grundvattenkvalitet

Länsgemensamt delprogram med start 2021. Kemiska analyser på grundvatten som kan användas som underlag för uppföljning av miljökvalitetsmålen för grundvatten samt som i möjligaste mån uppfyller vattenförvaltningens behov av kontrollerande övervakning och riskbaserad övervakning inom avgränsade grundvattenförekomster. I första hand kommer större allmänna vattentäkter och källor att övervakas. Där det saknas allmänna vattentäkter eller källor kan även enskilda brunnar och grundvattenrör vara aktuella för övervakning. Urvalet av provplatser kommer att arbetas fram under programperioden.

Regional övervakning av Grundvattennivåer

Länsgemensamt delprogram med start 2021. Miljöövervakningen av grundvattennivåer förväntas bidra till bättre underlag för att uppfylla vattenförvaltningens behov av kontrollerande och operativ övervakning, följa upp miljökvalitetsmålet Grundvatten av god kvalitet, följa trender kopplade till klimatförändringar, upptäcka problemområden så att insatser för att åtgärda dessa kan sättas in i tid samt bedöma om tillståndsansökningar för vattenuttag kan beviljas. I samarbete med SGU görs en årlig enkel datasammanställning av resultatet från regional och nationell nivåövervakning i respektive län. SGU arbetar med att ta fram ett modelleringsverktyg för att kunna göra veckovisa prognoser av grundvattennivåer.

Länk till VISS (VattenInformations System i Sverige) där miljöövervakningsdata tillgängliggörs.

Nationell miljöövervakning

Information om den nationella miljöövervakningen finns på Havs- och Vattenmyndighetens webbplats. Följande nationell övervakning berör Skåne:

 • Trend- och omdrevsstationer – grundvatten

Länk till mer information om den nationella miljöövervakningen av grundvatten på Havs- och vattenmyndighetens webbplats.

Sveriges Geologiska undersökning (SGU) har presenterat sina resultat från SkyTEM-undersökningar från ett antal områden vid Vombsänkan. Resultaten kan vara av intresse när det gäller konstgjord infiltration samt potentiella större grundvattenresurser.

Under oktober och november 2019 utförde SGU helikopterburna mätningar i Blekinge och Skåne. Mätningarna genererar information om utbredning av grundvattenförande jordlager och bergarter, och genomfördes i syfte att öka kunskapen om grundvattenförhållanden och områden som kan vara av intresse för vattenförsörjning. 

Läs mer om de helikopterburna mätningarna på SGU:s webbplats.

Miljösamverkan Skåne har tagit fram checklistor och rutiner för tillsyn inom vattenskyddsområden.

Läs om projektet Vatten i Skåne på Miljösamverkans Skånes webbplats.

Länsstyrelsen har fortsatt arbetat med att uppdatera den regionala vattenförsörjningsplanen.

Länsstyrelsen Skåne arbetar med att ta fram en regional materialförsörjningsplan för ett hållbart ballastuttag, där skydd av viktiga grundvattenförekomster ingår.

Länsstyrelsen Skåne har sammanställt resultaten från en enkät som skickades till samtliga verksamhetsutövare med tillstånd till miljöfarlig verksamhet i syfte att kartlägga deras vattenförbrukning och behov av åtgärder för att hantera/förebygga vattenbrist. 45 procent av de som har svarat på enkäten anger att de har genomfört eller planerar att genomföra vatteneffektiviserande åtgärder. En femtedel av verksamheterna har överskottsvatten att nyttja för andra främst för bevattning, kylning eller tekniskt vatten.

Miljöfarlig verksamhet regleras enligt lagen i miljöbalken. Om du ska starta och driva vissa miljöfarliga verksamheter krävs tillstånd eller anmälan.

Läs mer om miljöfarlig verksamhet på Länsstyrelsens webbplats.

Länsstyrelsen Skåne driver ett projekt om vattenåtervinning i miljöprövning för att utreda och klargöra vilka möjligheter som finns att lyfta frågan om vattenåtervinning inom prövningen av verksamheter som släpper ut stora mängder vatten.

Länsstyrelsen Skåne är restriktiv med att tillstyrka natursgrustäkter, både nya och befintliga.

Åtgärder på kommunal nivå och inom regioner

Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB (NSVA) har provtagit råvatten för bekämpningsmedel som inte ingår i svenska analyspaket, men som hittats i Danmark.

NSVA (Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp) är ett kommunägt bolag som levererar dricksvatten, renar avloppsvatten och tar hand om dagvatten i åtta kommuner i nordvästra Skåne.

Region Skåne har i samverkan med RISE ett uppdrag om vatteneffektivisering i skånska företag.

Ladda ner Beslutsstöd för en hållbar vattenanvändning från Utveckling Skånes webbplats (pdf).

RISE Research Institutes of Sweden AB (RISE) är ett svenskt helägt statligt forskningsinstitut, som samverkar med universitet, näringsliv och samhälle för innovationsutveckling och hållbar tillväxt. Läs mer på RISEs webbplats.

Det pågår mycket arbete i de skånska kommunerna med att skydda oskyddade vattentäkter samt revidera gamla vattenskyddsområden och föreskrifter, enligt svar på Länsstyrelsen Skånes skrivelse till kommunledningarna.

Diagram: Antal skånska grundvattentäkter med respektive utan vattenskyddsområden.
Allt fler av Skånes grundvattentäkter har skyddsområden. Men många äldre vattenskyddsområden har skyddsföreskrifter som inte ger tillräckligt starkt skydd. Vissa av dessa berör vattentäkter som inte är i drift. Många skyddsområden har också för liten geografisk utbredning, sett till dagens kunskapsläge, riskfaktorer och syftet med skyddet. Under åren 2018-2021 har länsstyrelserna fått extra resurser för att intensifiera arbetet med att inrätta vattenskyddsområden och att se över äldre skyddsområden. Källa: www.sverigesmiljomal.se

Följande åtgärder medfinansieras med stöd för bättre vattenhushållning:

 • Sydvatten AB genomför en informationskampanj för en hållbar vattenanvändning med framtagande av filmer för att öka kunskap om hur vatten blir dricksvatten.
 • VA Syd och Ystads kommun har pågående projekt om återanvändning av renat avloppsvatten för att ersätta dricksvatten.
 • Kristianstads kommun utökar sin övervakning av grundvattennivåer.
 • Trelleborgs och Hässleholms kommuner har pågående projekt om läcksökning i dricksvattenledningar.

VA = förkortning för vatten och avlopp.

Sydvatten AB är ett kommunägt företag som producerar dricksvatten till 17 kommuner i västra Skåne. 

VA SYD är en regional VA-organisation som verkar i sydvästra Skåne och som även har hand om avfallshanteringen i Burlövs kommun och Malmö stad.

Åtgärder inom näringslivet

Helios Innovations AB i samarbete med Befesa Scandust AB testar ny teknik för avsaltning av havsvatten med hjälp av restvärme från tunga industrier för att minska dricksvattenanvändningen. Projektet medfinansieras av stöd för bättre vattenhushållning.

Övriga åtgärder

Hushållningssällskapet Skåne testar ny teknik för behovsanpassad bevattning i jordbruket som ger bättre skörd trots mindre vattenåtgång. Projektet medfinansieras av stöd för bättre vattenhushållning.

Print Friendly, PDF & EmailSkriv ut sidan som pdf