Plaststrategin flyttar in på skanesmiljomal.info

Webbplatsen tankomplast.se läggs ner, men plaststrategin kan fortfarande nås på samma adress.

När Länsstyrelsen under 2018 startade nätverket ”Tänk om plast” var det med ambitionen att samla de skånska aktörer som hade börjat arbeta med frågan om att minska mängden plast i hav och natur.

I samverkan med nätverket utarbetades ”Regional strategi för att minska mängden plast i hav och natur”, även kallad Skånsk plaststrategi eller bara Plaststrategin. Syftet med rapporten är att förenkla för aktörer att strukturera arbetet och prioritera bland åtgärder som kan bidra till att minska problemet med spridning av plast. Strategin har fyra åtgärdsområden: ”Nedskräpning”, ”Återvinning”, ”Dagvatten” samt ”Effektivare inköp och smartare användning”. Därtill finns ett tvärgående åtgärdsområde för ökat samarbete och samverkan.

Plaststrategin nämns i en av åtgärderna under Hållbar konsumtion och produktion i åtgärdsprogrammet Tillsammans för ett hållbart Skåne:

HK16Minskad miljöpåverkan från plast

Plastens miljöpåverkan beaktas i framtagande av strategier och planer samt vid upphandling och inköp. Naturvårdsverkets stöd samt den regionala strategin för att minska mängden plast i hav och natur (se www.tankomplast.se) används som kunskapsunderlag och som vägledning för genomförande av åtgärder för att minska de negativa effekter som plastanvändning kan medföra i form av nedskräpning, miljögifter och klimatutsläpp.

Läs mer i Regional strategi för att minska mängden plast i hav och natur.
Huvudaktörer:

Kommuner
Länsstyrelsen
Region Skåne
Medaktörer:
Statliga myndigheter
Livsmedelsföretag
Detaljhandeln
Städföretag
Byggföretag
Plastproducenter
Produktindustrin
Universitet och högskola
VA-huvudmän
Avfallsbolag
Idéburna organisationer
Åtgärd 16 under det prioriterade området Hållbar konsumtion och produktion i åtgärdsprogrammet Tillsammans för ett hållbart Skåne 2022-2025.

Tidigare fanns all information kopplad till nätverket och plaststrategin samlade på webbplatsen www.tankomplast.se. Eftersom projektet som nätverket var kopplat till sedan länge är slutfört har vi nu valt att flytta plaststrategin hit till webbplatsen www.skanesmiljomal.info.

Adressen www.tankomplast.se fungerar fortfarande och leder direkt in till den webbsida där plaststrategin kan laddas ner.