Miljömålsillustration för generationsmålet. Barn med vatten. Illustration: Tobias Flygar.

Generationsmålet

MÅL: Det övergripande målet för miljöpolitiken är att till nästa generation lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta, utan att orsaka ökade miljö- och hälsoproblem utanför Sveriges gränser.

BEDÖMNING: Det görs omfattande insatser för att nå generationsmålet och många skånska aktörer arbetar aktivt enskilt och i samverkan. Ändrade konsumtions- och produktionsmönster är viktigt för att minska den miljöpåverkan vi har i andra länder.

Ekosystem, biologisk mångfald och natur- och kulturmiljö

Ett pilotprojekt för att få in ekosystemtjänsterna i ärendehandläggningen pågår sedan 2016 och utgör starten för att på sikt ta hänsyn till ekosystemtjänsterna i alla relevanta beslut och ställningstaganden som Länsstyrelsen gör.

Arbetet med att ta fram regionala handlingsplaner för grön infrastruktur ger ett nödvändigt underlag för att generationsmålet ska kunna uppnås och att kunna göra rätt insatser på rätt plats i landskapet, både när det gäller kunskap om landskapets värden och för att kunna prioritera vilka åtgärder som ska genomföras.

Kommunförbundet Skåne arbetar med kunskaps- och erfarenhetsutbyte kring ekosystemtjänster och kust- och havsplanering genom bidrag från Region Skånes miljövårdsfond.

Länsstyrelsen har hållit kurser och enskilda rådgivningar om hur den biologiska mångfalden kan ökas i slättbygd, till exempel åtgärder som förbättrar förutsättningarna för rapphöns. Flera kurser har också genomförts om skötsel av ängar och naturbetesmarker, och av träden i dessa. Även kurser och studiecirklar om natur- och kulturmiljön på en specifik plats har hållits, så att lantbrukare och andra boende får ny kunskap om landskapet på sin ort.

Människors hälsa

Länsstyrelsen och Region Skåne har tillsammans förtätat den nationella miljöhälsoenkäten och tagit fram en regional rapport. Två konferenser kring miljöhälsa kopplat till miljöhälsoenkäten genomfördes i januari 2018. Ett regionalt samarbete kring miljöhälsa finns med Regionen, Länsstyrelsen och Arbets- och miljömedicinska kliniken.

Länsstyrelsen beviljades medel ur den Europeiska Socialfonden för att under 2017-2020 ansvara för ett utvecklingsarbete med en nationell utbildningsplattform för samhälls- och hälsokommunikation till nyanlända personer. Utvecklingsarbetet genomförs som en del av plattformen Partnerskap Skåne och MILSA (Länsstyrelsens forskningsbaserade plattform för migration och hälsa), vilket ligger nära länsstyrelsernas uppdrag att stödja kommuner med samhällsorientering till nyanlända.

Mycket arbete pågår för att för att främja människors möjligheter till utevistelse och tillgänglighet till närliggande natur. Flera skånska kommuner arbetar med att iordningställa tätortsnära naturområden med leder och rastplatser och ett tiotal kommunala reservatsbildningar pågår som alla är tätortsnära natur.

Under våren 2017 gjorde Länsstyrelsen en reklamfilm som visades på biografer på temat ”Hitta din plats – i Skåne finns 300 naturreservat och 3 nationalparker” för att locka ut människor i naturen. Länets naturum arbetar fortlöpande med att få människor att upptäcka naturen och våga sig ut i den.

Logga för Hitta din plats

Resurseffektiva kretslopp fria från farliga ämnen och hushållning med naturresurser

Miljösamverkan Skåne arbetade under 2017 med projektet Kommunala kemikalieplaner. Målet är att fler skånska kommuner ska anta kemikalieplaner eller inom befintliga dokument utöka sitt strategiska arbete kring kemikalier. Projektet levererade en modell för hur ett strategiskt kemikaliearbete i kommunen kan bedrivas. Det färdiga förslaget redovisades vid Giftkonferensen i Eslöv i november 2017.

Miljösamverkan Skåne arbetar 2017-2018 med Kemikaliesmart förskola och skola. Projektet kommer att ta fram en webbplats, riktad till pedagoger och andra inom pedagogisk verksamhet, som guidar till en kemikaliesmart verksamhet. Webbplatsen ska främst rymma goda exempel, tips och råd, kunskapsunderlag och dokumentation.

Miljösamverkan Skåne driver 2018-2019 projektet Avfallsförebyggande genom information och tillsyn som ska öka kunskapen om förebyggande av avfall hos tillsynsmyndigheter och verksamhetsutövare och minska mängden avfall från verksamheter där kommunen har ett tillsynsansvar.

Länsstyrelsen har under året deltagit i ett regionalt nätverk för avfallsförebyggande arbete tillsammans med Hållbar utveckling Skåne (HUT Skåne), kommuner, avfallsbolag, Lunds universitet, företag och konsulter.

Länsstyrelsen tillsammans med Hållbar Utveckling Skåne genomför under 2017-2018 projektet Översta steget där man arbetar med Avfall Sveriges metod för förebyggande av avfall i fyra skånska kommuner.

Region Skåne håller i en samverkansgrupp för Giftfri miljö som anordnade ett frukostseminarium om substitution.

Förnybar energi ökar och effektiv energianvändning

Arbetet med energieffektivisering pågår bland annat genom projektet Incitament för energieffektivisering, där små och medelstora företag som omfattas av miljötillsyn får hjälp att komma igång med energiarbetet. Länsstyrelsen arbetar också med flera företagsnätverk för energieffektivisering.

I en förstudie kring energieffektiva fastigheter undersökte Länsstyrelsen potentialen för energi effektivisering i kommunala fastigheter. Förhoppningen är att detta ska leda vidare till ett större projekt.

Länsstyrelsen, Region Skåne och Kommunförbundet Skåne samarbetar i Klimatsamverkan Skåne (KSS). Totalt har nu 21 skånska kommuner anslutit sig till uppropet 100% fossilbränslefritt Skåne 2020. Tio av dessa kommuner arbetar intensivt i projekten Fossilfria kommuner i norra respektive södra Skåne och ska minska användningen av fossil energi till en minimal nivå i sina verksamheter. Ytterligare sex kommuner deltar i liknande arbete i ett inspirationsnätverk för fossilbränslefritt.

2016-2019 driver Länsstyrelsen projektet Uthålliga kommuner i Skåne 2020 för att öka kunskapen bland kommuner och andra aktörer om hur vi kan integrera klimat- och energifrågorna i den fysiska planeringen.

Under 2017 pågick arbetet med att ta fram en ny skånsk klimat- och energistrategi. Uppdraget är Länsstyrelsens, men strategin tas fram inom Klimatsamverkan Skåne för att få en bredare förankring hos viktiga skånska aktörer. Under början av 2018 har förslaget varit ute på remiss, och beslut om den nya strategin väntas före sommaren 2018.

På flera håll i Skåne har det under 2017 ordnats hållbarhetsveckor och -festivaler. Länsstyrelsen medverkade i hållbarhetsveckan i Lund i maj 2017, genom seminarium för kommuner, frukostsamtal för företag och ett informationstält för allmänheten.

Konsumtionsmönster

Länsstyrelsen har medverkat i utvecklingen av Konsumentverkets Hallå konsument.

I september 2017 ordnade Klimatsamverkan Skånes konsumtionsgrupp tillsammans med Hållbar utveckling Skåne ett seminarium om att divestera inom kommun, företag och organisationer.

I förslaget till ny skånsk klimat- och energistrategi finns ett mål för utsläpp av växthusgaser från konsumtion.

Våren 2017 hölls en workshop om konsumtionsfrågor i nätverket för kommunernas miljöstrateger.

I samband med hållbarhetsveckan i Lund hölls ett panelsamtal om konstgräs.

Under året har Region Skåne arbetat med att ta fram en skånsk livsmedelsstrategi.

Nätverket ”Tänk om plast…” är öppet för alla aktörer och intressenter: företag, kommuner, föreningar och privata initiativtagare. Målet för 2018 är att ta fram en skånsk plaststrategi som bestämmer inriktningen för det framtida arbetet och pekar ut viktiga insatsområden. Som ansluten till nätverket har du möjlighet att bidra till strategin eller ge synpunkter på den. Läs mer på www.tankomplast.se
Print Friendly, PDF & EmailSkriv ut sidan som pdf