Nu är det år 2020 – vad händer nu?

Under många år har vi följt upp miljömålen med sikte på år 2020. Nu är det år 2020 – vad händer nu?

Under många år har vi följt upp miljömålen med sikte på år 2020. Nu är det år 2020 – vad händer nu?

Det korta svaret är:

Miljömålen gäller fortfarande, och vi kommer att fortsätta följa upp dem.

Men för dig som vill veta mer kommer här en längre och lite mer utförlig utläggning, med flera delar:

Miljömålen

Sveriges miljömål är ledstjärnan i svenskt miljöarbete.  Sedan de beslutades av riksdagen 1999 har våra nationella miljömål definierat vilken miljö den svenska politiken ska styra mot. Miljömålen med sina preciseringar beskriver vad som är en god miljö i Sverige. De är utgångspunkten för olika styrmedel och för hela samhällets arbete med miljöfrågor.

Årtalet 2020

När miljömålen beslutades 1999 bestämdes även att målen skulle nås inom en generation. Men generationer kan vara olika långa, och när man ska följa upp behöver man bli mer konkret. Efter en del diskussioner kom året 2020 att användas som målår.

Ett undantag har hela tiden funnits: målet Begränsad klimatpåverkan. Där har målåret satts till år 2050.

Den nuvarande bedömningen är, för Skånes del, att ett mål nås (Skyddande ozonskikt) och ett mål är nära att nås (Säker strålmiljö). Övriga mål nås inte. För flera av målen går utvecklingen i miljön åt fel håll, till exempel målen Begränsad klimatpåverkan och Ett rikt växt- och djurliv. Under de närmaste tio åren behöver alla öka takten i arbetet för att nå miljömålen och genomföra den omvälvande och brådskande samhällsomställning som behövs för att människans villkor inte ska försämras.

De globala hållbarhetsmålen (Agenda 2030)

Sedan miljömålen beslutades har det gjorts en del förändringar: ytterligare ett miljökvalitetsmål har tillkommit, delmålen har tagits bort, etappmål har lagts till efterhand, etc. I huvudsak finns den ursprungliga målstrukturen kvar, och målen är fortfarande relevanta – inte minst eftersom de i huvudsak inte är uppnådda.

För några år sedan beslutades på internationell nivå om globala hållbarhetsmål, som en del av den så kallade Agenda 2030. Här täcks alla delar av hållbarhet in: miljömässiga, sociala och ekonomiska. I Sverige har vi valt att se miljömålen som en fördjupning av miljödelen av Agenda 2030. När vi följer upp miljömålen följer vi alltså även upp den miljömässiga aspekten av Agenda 2030. Detta förstärker miljömålens roll och tydliggör att de är fortsatt relevanta. De globala hållbarhetsmålen har målår 2030, och därför kommer vi framöver att sikta på och följa upp miljömålen mot 2030 när vi passerat 2020.

Åtgärder för att nå miljömålen och Agenda 2030

Det räcker förstås inte att följa upp målen. För att vi ska kunna nå målen måste vi framför allt genomföra mängder med åtgärder – och i detta VI ingår kommuner, staten, företag, föreningar och många andra. Det är en stor omställning som krävs för att vi ska nå hållbarhet.

Länsstyrelsen Skåne arbetar för närvarande med att ta fram ett nytt åtgärdsprogram, som ska samla de viktigaste åtgärderna som behöver genomföras i Skåne, av skånska aktörer, för att bidra till att nå miljömålen och Agenda 2030.