Uppföljning av regionalt åtgärdsprogram för miljömålen 2016-2020

Länsstyrelsen Skåne genomförde under år 2021 en uppföljning av det tidigare regionala åtgärdsprogrammet för miljömålen, Skånska åtgärder för miljömålen 2016-2020. Uppföljningen omfattade genomförande av åtgärder hos länets kommuner, Länsstyrelsen Skåne, Region Skåne, Hållbar Utveckling Skåne, Trafikverket, Skogsstyrelsen och Förbundet Skånes kommuner med Energikontoret Skåne. Denna rapport redovisar en sammanställning av resultatet från denna uppföljning.

Metoden som användes vid uppföljningen har utvecklats av länsstyrelserna i samverkan och baseras på att aktörerna gör en uppskattning av genomförandegraden för åtgärdsarbetet i den egna organisationen enligt någon av klasserna i nedanstående diagram. Utöver en bedömning av genomförandegraden ska aktörerna också lämna en motivering till genomförandegraden samt redovisa vilka insatser som har genomförts.

Resultatet från uppföljningen visade att åtgärderna sammantaget bedömdes som helt genomförda eller kontinuerligt pågående till 33 procent. 56 procent av åtgärderna bedömdes som påbörjade, varav 24 procent bedömdes som genomförda till mer än hälften. 11 procent av åtgärderna bedömdes som ej genomförda. Det samlade resultatet från uppföljningen av åtgärdsprogrammet redovisas också i nedanstående diagram.

Tårtdiagram som visar andelen åtgärder som är genomförda, påbörjade och ej påbörjade.

Rapport: Uppföljning av regionalt åtgärdsprogram för miljömålen 2016-2020. Sammanställning av åtgärdsuppföljning år 2021. (pdf, i Länsstyrelsens publikationsarkiv)

Åtgärdsprogrammet Skånska åtgärder för miljömålen 2016-2020 (på Länsstyrelsens webbplats)