Film om Sveriges mest hotade fisk

Havsnejonöga är Sveriges mest hotade fisk. Tillståndet för arten ger en indikation på läget i våra hav och vattendrag. Nu finns en ny film med information om arten och hur den lever i våra vatten.

Kortversion av filmen om havsnejonöga.

– Filmen om havsnejonöga, Sveriges mest hotade fisk, kan användas av skolor, vattenråd, politiker och allmänhet för att på ett enkelt och informativt sätt sprida information om arten, säger Michael Diemer, nationell koordinator för arbetet med åtgärdsprogram för hotade arter på Havs- och vattenmyndigheten. För att ha kvar havsnejonöga i våra vatten behöver vi alla hjälpas åt med informationsspridning och åtgärder.

Kunskap om artens betydelse i ekosystemet

På uppdrag av länsstyrelserna i Skåne, Västra Götaland, Halland har naturfotograf Johan Hammar tagit fram en film som på ett enkelt sätt informerar om arten och den besvärliga situationen.

Vi vill med denna film sprida information om att arten finns och att den är starkt hotad. Ju mer vi pratar om arten, desto fler förstår att det krävs åtgärder för att den ska finnas kvar. Med hjälp av den här filmen vill vi sprida kunskap om havsnejonögats behov och betydelse i ekosystemet.

– Åtgärder för att bevara havsnejonöga gör att vi förbättrar förutsättningarna för många andra arter i samma miljöer. För att lyckas få tillbaka arten behöver vi arbeta med att ge arten tillgång till fler lekplatser och uppväxtområden i våra vattendrag samt se till att det finns tillräckligt med bytesfisk i olika storleksklasser i havet, berättar Elisabeth Thysell vid Länsstyrelsen Halland.

Så behåller vi havsnejonöga i våra vatten

Havsnejonöga är en uråldrig art som har levt på jorden i över 500 miljoner år. Den kan bli över en meter lång och väga över 2 kg. Den ska även framöver kunna ses leka vid våra vattendrag i Skåne, Halland och Västra Götaland kring midsommar.

Länsstyrelserna inventerar årligen Havsnejonöga. Arten är klassad som Starkt hotad på SLU Artdatabankens rödlista och just nu finns det bara några få kvar i Sverige, under 100 lekmogna vuxna individer. För bara 15 år sedan uppskattades antalet till mellan 1500 och 1800 st.

För att arten ska kunna öka i antal behöver vi arbeta tillsammans för att sköta havet så vi har kvar stor och liten fisk, se till att ha fria vandringsvägar i våra vattendrag och uppväxtmiljöer för larverna och att vattnet är rent och opåverkat av försurning eller miljögifter.

Använd gärna filmen

Filmen är fri att använda, visa och sprida i syfte att informera och sprida kunskap om havsnejonöga. Hjälp oss gärna att sprida filmen och information om havsnejonöga! 

Du kan ladda ner både den längre filmen (drygt fem minuter) och kortversionen (en minut) från Länsstyrelsens nyhetssida om filmen. Där finns även kontaktuppgifter om du vill veta mer.

Havsnejonögat visar hur våra vatten mår (nyhetsartikel på Länsstyrelsen Skånes webb)

Mer om hotade arter i våra sjöar och vattendrag

Levande sjöar och vattendrag är ett av våra svenska miljömål. Målet säger att sjöar och vattendrag ska vara ekologiskt hållbara och deras variationsrika livsmiljöer ska bevaras. Naturlig produktionsförmåga, biologisk mångfald, kulturmiljövärden samt landskapets ekologiska och vattenhushållande funktion ska bevaras, samtidigt som förutsättningar för friluftsliv värnas.

I nuläget nås inte målet. Bland annat är bevarandestatusen inte gynnsam för ål, havsnejonöga, flodkräfta och flera bottenlevande arter. 

Beskrivning av tillstånd, utveckling och åtgärdsarbete för miljömålet Levande sjöar och vattendrag