Miljötillståndet i Skåne är fortsatt allvarligt

Trots att flera miljöåtgärder genomförs med positivt resultat visar analysen att miljötillståndet i Skåne är fortsatt allvarligt och att målen inte nås.

 

Varje år bedömer Länsstyrelsen Skåne läget för miljömålen i Skåne. Trots att flera miljöåtgärder genomförs med positivt resultat visar analysen att miljötillståndet i Skåne är fortsatt allvarligt och att målen inte nås.

På www.skanesmiljomal.info finns Länsstyrelsen Skånes aktuella bedömningar för de miljömål som berör Skåne.

Länsstyrelsen Skåne gör en regional bedömning av 12 av de 15 miljökvalitetsmålen, resterande tre bedöms på nationell nivå.

Inget av de 12 miljökvalitetsmålen som bedöms på regional nivå i Skåne bedöms kunna nås.

Varför nås inte målen?

Under de senaste åren har flera budgetminskningar påverkat planerade naturvårdsinsatser negativt. Till exempel har arbetet med skötsel och restaurering av skyddade områden kraftigt bromsats upp till följd av stora budgetneddragningar 2019. De försämrade ekonomiska resurserna leder till förseningar i arbetet. En mer jämn medelstilldelning skulle underlätta den långsiktiga planeringen av naturvårdande insatser och sannolikt även ge ett högre förtroende för stödformerna.

Skåne har även ett ökande problem med invasiva arter, vilket är ett stort potentiellt hot mot den inhemska floran och faunan. En annan stor utmaning är det sviktande beståndet av torsk i Östersjön som innebär både ett försämrat ekosystem och försämrat yrkesfiske.

Många positiva miljöinsatser

Samtidigt har flera framgångsrika åtgärder genomförts i Skåne, och fler kommer att genomföras, exempelvis:

  • Tre nya marina Natura 2000-områden har beslutats för tumlare.
  • Inom Länsstyrelsen Skånes arbete med åtgärdsprogram för hotade arter har bland annat sex rikkärr skötts och cirka 60 särskilt skyddsvärda träd röjts fram.
  • Under 2019 har Naturreservatet Torups bokskog bildats. Det är ett tätortsnära reservat med fokus på rekreation, friluftsliv och naturvärden.
  • LIFE Connects är ett nytt vattenrestaureringsprojekt som har beviljats ca 100 miljoner kronor. Projektet gör det nu möjligt att återskapa Rönneåns forsar och låta vandringsfiske få tillbaka sina ursprungliga vandringsvägar och lekplatser.
  • Flera kommuner skyddar sitt dricksvatten genom särskilda skyddsområden med regler som minskar risken för förorening av vattnet. Vi har ovanligt många ärenden om detta hos länsstyrelsen och ännu flera är på gång.
  • Eslövs kommun har avslutat en sanering av kvicksilver- och DDT-föroreningar i mark och sediment i och intill Kävlingeån med gott resultat. Saneringen genomfördes i ett område efter den nedlagda bekämpningsmedelsfabriken i Getinge och har inneburit att riskerna för Kävlingeåns vattenmiljö har minskat.

 

Exemplen på miljöinsatser som görs runt om i Skåne är många, men för att miljömålen ska kunna nås både på regional och nationell nivå behöver hela samhället öka takten i miljöarbetet de närmaste åren.