Miljömålen: Sverige behöver göra mycket mer

Naturvårdsverket har idag redovisat den årliga nationella uppföljningen av miljömålen till regeringen. Uppföljningen baseras bland annat på länsstyrelsernas uppföljning från november 2023. Naturvårdsverkets sammanfattande budskap är att många myndigheter gör betydelsefulla åtgärder för att nå målen men att Sverige behöver göra mycket mer.

Svanar i Finjasjön en sommarkväll. Solnedgångsfärger och stilla vatten. Foto: Mostphotos.

Så här ser läget ut i Skåne

Inget av de miljömål som bedöms regionalt kommer att nås i Skåne med nuvarande resurser, styrmedel och åtgärder. För en tredjedel av målen går utvecklingen i miljön åt fel håll. Trendpilen för miljömålet Myllrande våtmarker har ändrats till positiv med minsta möjliga marginal.

Nya fynd av bekämpningsmedel i många skånska vattentäkter gör det svårt att uppnå miljömålet Grundvatten av god kvalitet. Därför har vi ändrat målbedömningen från ”nära” till ”nej”.

Svåra utmaningar kopplade till klimat och biologisk mångfald

Klimatutsläppen från transporter och industri har ökat efter pandemin, och utsläppsminskningarna går för långsamt för att nå klimatmålen. Klimatförändringarna medför ytterligare utmaningar för våtmarker, såsom sänkta grundvattennivåer, snabbare igenväxning och etablering av nya invasiva arter. Värdefull natur har splittrats i små områden utan kontakt med varandra, vilket försvårar ytterligare för hotade arter.

Utsläpp påverkar både miljö och hälsa

Halterna av partiklar PM2,5 och kvävedioxid överskrider WHO:s rekommendationer för luftkvalitet. Åtgärder för en friskare luft kan ge besparingar på samhällsnivå genom bättre hälsa.

Det försurande nedfallet minskar, men även skogsbruket bidrar till försurningen, och det går inte att ställa krav på nödvändig askåterföring och minskat uttag av grenar och toppar.

Halterna av övergödande ämnen minskar i sjöar och vattendrag, tack vare många års åtgärder, men tyvärr ser vi inte samma trend i havet. Fiskeuttag, utsläpp och fysisk påverkan måste styras av vad havsmiljön tål.

Länsstyrelsen Skånes sammanfattning av miljötillståndet i Skåne

Länsstyrelsen Skånes senaste miljömålsuppföljning, uppdelad på respektive miljömål och kompletterad med faktarutor och statistikLänk till annan webbplats.

Länsstyrelsen Skånes senaste miljömålsuppföljning, samlad i ett dokument (pdf)

Naturvårdsverkets nyhet om den nationella redovisningenLänk till annan webbplats.

Fördjupad utvärdering

Vart fjärde år görs en fördjupad utvärdering av möjligheterna att nå miljömålen på nationell nivå. Den senaste fördjupade utvärderingen gjordes 2023.

Fördjupad utvärdering av miljömålen 2023