​Lomma toppar rankning av kommunernas miljöarbete

Cirkeldiagram som visar totalt genomförande av de skånska kommunernas åtgärder i det regionala åtgärdsprogrammet för miljömålen, Skånska åtgärder för miljömålen 2016-2020. Fördelning: Genomförd helt eller i huvudsak 24 %, Genomförd till hälften eller mer 19 %, Påbörjad 38 %, Ej påbörjad 16 %, Ej relevant 3 %.
Mer än 75 procent av de skånska åtgärderna är klara eller påbörjade.

Lomma kommun toppar listan i den nya kommunrankning över hur många åtgärder för miljömålen de skånska kommunerna har genomfört. Tillsammans har de skånska kommunerna genomfört 75 procent av åtgärderna, helt eller delvis.

– Länets kommuner har realiserat och påbörjat många åtgärder, som alla är viktiga för att Skåne ska nå miljömålen. De skånska miljömålen är högt satta och svåra att nå. Men tittar vi på åtgärderna som tar oss mot målen är Skåne är faktiskt på god väg att klara programmet Skånska åtgärder för miljömålen 2016-2020, berättar Tommy Persson, miljöstrateg på Länsstyrelsen Skåne som ansvarar för uppföljningen av miljömålen.

Kommunerna har gjort en självskattning över i vilken omfattning de har genomfört sammanlagt 56 åtgärder där de är utpekade som huvudaktör. Denna ligger till grund för Länsstyrelsen Skånes rankning som alltså toppas av Lomma kommun.

– Den absolut största framgångsfaktorn är att bestämma sig för vad det är man vill göra och fram för allt varför man vill göra det. Sedan handlar det om att hålla i. Många miljömålsfrågor tar ju lång tid att förändra, säger Katarina Pelin, kommundirektör i Lomma kommun.

Inom miljöarbetet fokuserar Lomma kommun mycket på hållbara transporter, bland annat genom att anlägga cykelstråk och avsätta kommunala medel för att få tåg på Lommabanan igen. Robert Wenglén, kommunstyrelsens ordförande i Lomma kommun, berättar att kommunen också arbetar intensivt med kusterosionsproblemtiken. I Lommas miljöarbete är det också fokus på skydd av natur- och kulturmiljöer i flera av kommunens naturreservat.

–Våra nya marina naturreservat Flädierev och Strandhusens revlar kom på plats 2019. Där handlar det i huvudsak om att skydda och utveckla ålgräset som har väldigt stor betydelse för havets kvalitet, inte minst för torskens fortplantning, säger Robert Wenglén.

Här kan du ta del av hela kommunrankningen.

Pressmeddelande sydvästra Skåne

Pressmeddelande nordvästra Skåne

Pressmeddelande nordöstra Skåne

Pressmeddelande sydöstra Skåne

Rapporten Skånska åtgärder för miljömålen 2016-2020