Hastighetskontroller saknas i Skånes vattenvägar

Motorvägar för vattnet, vatten som har bråttom till havet och ett torrare landskap. Ja, så ser det ut på många håll idag. Det leder till problem både när det regnar för lite och för mycket. Här förklarar vi några delar av problemen med vårt förhållande till vatten i dagens samhälle och vad vi kan göra.

För 200 år sedan kröp en skånsk regndroppe genom en vattenlabyrint av hinder och depåstopp på sin väg mot havet. Om man tittar på den skånska rekognosceringskartan från 1810-talet framträder ett landskap med mängder av blöta landområden, öppna vattenspeglar och stora och små vattendrag som slingrar sig fram genom landskapet.

Här kan du hitta skånska rekognoseringskartan från 1810-talet.

Så ser det inte längre ut i Skåne. Idag är landskapet mycket torrare och regndroppen åker med hög hastighet genom kulvertar, diken och uträtade vattendrag, en motorväg med få svängar och rödljus. När den går i mål i havet har de partiklar och molekyler den burit med sig knappt påverkats eller förbrukats av mikroorganismer och växter. Näringsämnen, bekämpningsmedel, jordpartiklar med mera, levereras snabbt och pålitligt till havet vars invånare får hantera problem med övergödning, giftiga ämnen och grumligare vatten.

Många vattenberoende organismer på land är idag försvunna eller har minskat kraftigt i Skåne. De fuktkrävande växterna är färre och storkar, grodor, fisk och sötvattenmusslor är exempel på djur som drabbats hårt. De som är kvar är ofta inträngda i avgränsade områden, vattenkorridorer som saknar naturliga översvämningsområden och som är dåliga på att sakta ner och behålla vatten vid höga flöden.

Idag mer än någonsin hade såväl havet, sötvattenmiljöerna och samhället behövt ett långsammare flöde och en bättre lagringsförmåga i vattensystemen. Detta är en gemensam nyckel till flera vattenrelaterade miljö- och samhällsproblem. Det gäller inte bara försvunna vattenmiljöer på land, övergödning och gifters påverkan på havet, det är också viktigt för att kunna minska översvämningar i tätbefolkade områden och för att ha tillgång till vatten i torrare perioder.

Skånes naturliga och skapade vattensystem behöver utjämningsmagasin – dagvattendammar, våtmarker, översilningsmarker, svagt sluttande kanter vid vattendragen, med andra ord områden där vattnet kan få svämma över utan att det gör någon skada. Översvämningsområdena fungerar som magasin som tar hand om och behåller vatten. Magasinen minskar risken för översvämning på oönskade platser och för utsköljning av förorenande och gödande ämnen och partiklar, men de är också en försäkring mot uttorkning.

Skåne behöver fler och väl skötta våtmarker. Våtmarkerna bidrar till biologisk mångfald, sänker vattnets hastighet och är, om de sköts på rätt sätt, viktiga fällor för att fånga upp förorenande och gödande ämnen.

Läs mer