Förord 2019: SKÅNE – ETT LÄN MED STORA VARIATIONER

Pytteliten grön skånekarta Ett län med 33 kommuner och 1,3 miljoner invånare vilka utgör 13 % av Sveriges befolkning.

Pytteliten grön skånekarta Ett län som med sina 10 698 kvadratkilometer är Sveriges tionde största till ytan och som med en befolkningstäthet på 123 invånare per kvadratkilometer har den näst största befolkningstätheten av Sveriges län.

Pytteliten grön skånekarta Ett segregerat län där 90 % av befolkningen bor i tätort och där 1 miljon bor på en tredjedel av länets totala yta i sydvästra Skåne.

Pytteliten grön skånekarta Ett län med mångfald av människor med ursprung från drygt 190 olika länder och där invånarna pratar cirka 180 olika språk.

Pytteliten grön skånekarta Ett län med drygt 60 000 egna företagare, vilket utgör drygt 10 % av samtliga förvärvsarbetare.

Pytteliten grön skånekarta Ett län med cirka 5 % öppet arbetslösa (riket 4 %) och en bruttoregionprodukt (BRP) per sysselsatt om 821 000 kr (riket 896 000 kr)

Pytteliten grön skånekarta Ett län med mindre än 1 % allemansrättsligt tillgänglig mark.

Pytteliten grön skånekarta Ett län med ca 6 000 000 övernattningar (gästnätter) på hotell, stygbyar, vandrarhem, camping och privata stugor och lägenheter (9 % av riket).

Pytteliten grön skånekarta Ett län som till 44 % består av jordbruksmark och där åkermarken tillhör klass 10 jordbruksmark, det vill säga den mest bördiga jorden i Europa.

Pytteliten grön skånekarta Ett län som till 37 % består av skogsmark, såväl mellaneuropeisk ek- och bokskog, västatlantisk ädellövsskog som sydboreal gran- och tallskog.

Pytteliten grön skånekarta Ett län med tre av landets åtta klimatzoner (zon I-III).

Pytteliten grön skånekarta Ett län som hyser flest hotade arter i Sverige.

Pytteliten grön skånekarta Ett län som präglas av landsänkning och ökade risker för havsnivåhöjning.

Pytteliten grön skånekarta Ett län som tillhör såväl Västerhavet, Öresund som Östersjön, med 3 078 öar varav nio är bebodda och 40 är bebyggda.

Pytteliten grön skånekarta Ett län som bidrar till mer än 50 % av värdet av den svenska livsmedelsproduktionen och mer än 80 % av värdet av den svenska dryckesproduktionen i Sverige.

Pytteliten grön skånekarta Ett län där 900 000 invånare får sitt kommunala vatten från ett annat län.

Pytteliten grön skånekarta Ett län med bostadsbrist och kraftfull expansion i sydväst respektive utflyttning och glesbygd i nordost.

Pytteliten grön skånekarta Ett län med få berg och grusåsar lämpliga för täktverksamhet.

Pytteliten grön skånekarta Ett län med stor besöksnäring.

Pytteliten grön skånekarta Ett län som gått från att sysselsätta mer än 30 % av invånarna inom tillverkande industri till att skapa sysselsättning inom IT, musik, film, kommunikation och handel.

Pytteliten grön skånekarta Ett län där 70 % av befolkningen har tillgång till fast bredband.

Källor: Regionfakta, SCB, m.fl.