Illustration av miljömålet Giftfri miljö. En person sträcker sig efter ett äpple i ett träd. Illustration av Tobias Flygar.

Giftfri miljö

Bilden visar ordet NEJ, som står för att man bedömer att miljökvalitetsmålet inte är uppnått och inte kommer kunna nås med befintliga och beslutade styrmedel och åtgärder.
Tom cirkel, utan trendpil. Tillräckliga underlag för bedömning av utvecklingen i miljön saknas.

MÅL: Förekomsten av ämnen i miljön som har skapats i eller utvunnits av samhället ska inte hota människors hälsa eller den biologiska mångfalden. Halterna av naturfrämmande ämnen är nära noll och deras påverkan på människors hälsa och ekosystemen är försumbar. Halterna av naturligt förekommande ämnen är nära bakgrundsnivåerna.

BEDÖMNING: Skåne är ett län med intensivt jordbruk, stor andel livsmedelsindustri och kemisk industri och bitvis hög befolkningstäthet. Detta gör att tillsyn över jordbruk och industri samt strategiska insatser gentemot allmänhetens beteendemönster är viktiga åtgärder för att uppnå en Giftfri miljö. Infriandet av en Giftfri miljö kräver dock internationella och nationella överenskommelser samt innovationer, samt ett ambitiöst miljöarbete från alla aktörer i hela produktions- och konsumtionskedjan.

Varje miljökvalitetsmål har preciseringar som förtydligar målet och används i det löpande uppföljningsarbetet av målet. För miljömålet Giftfri miljö finns följande preciseringar:

  • Den sammanlagda exponeringen för kemiska ämnen Den sammanlagda exponeringen för kemiska ämnen via alla exponeringsvägar inte är skadlig för människor eller den biologiska mångfalden.
  • Användningen av särskilt farliga ämnen Användningen av särskilt farliga ämnen har så långt som möjligt upphört.
  • Oavsiktligt bildade ämnen med farliga egenskaper Spridningen av oavsiktligt bildade ämnen med farliga egenskaper är mycket liten och uppgifter om bildning, källor, utsläpp samt spridning av de mest betydande av dessa ämnen och deras nedbrytningsprodukter är tillgängliga.
  • Förorenade områden Förorenade områden är åtgärdade i så stor utsträckning att de inte utgör något hot mot människors hälsa eller miljön
  • Kunskap om kemiska ämnens miljö- och hälsoegenskaper Kunskap om kemiska ämnens miljö- och hälsoegenskaper är tillgänglig och tillräcklig för riskbedömning.
  • Information om farliga ämnen i material och produkter Information om miljö- och hälsofarliga ämnen i material, kemiska produkter och varor är tillgänglig.

Tillstånd och målbedömning för Giftfri miljö i Skåne län

Miljökvalitetsmålet kommer inte kunna nås med befintliga och beslutade styrmedel och åtgärder, men det finns för närvarande många åtgärder på plats som kommer att leda till en förbättring. Giftfri miljö är ett mål vars infriande kräver internationella överenskommelser och lång återhämtningstid. Befintligt underlag behöver sammanställas och kompletteras såväl nationellt som regionalt för att utvecklingen i miljön ska kunna bedömas.

De viktigaste åtgärderna för att nå målet är att reducera utsläpp från industrier, implementera integrerat växtskydd, öka antalet vattenskyddsområden med tillräckliga skyddsföreskrifter, minska slamspridningen, öka arealen ekologiskt odlad mark och efterbehandla fler förorenade områden.

Lagstiftningen behöver också skärpas ytterligare om utfasningsarbetet ska komma igång i tillräcklig utsträckning för att miljömålet ska kunna nås.

Den sammanlagda exponeringen för kemiska ämnen

Kunskapen om de kemiska ämnena har ökat men är fortfarande otillräcklig. Målet om att minska den sammanlagda exponeringen för kemiska ämnen är helt beroende av fortsatta miljötekniska innovationer och en ökad ambitionsnivå i samhället med avseende på ändrade konsumtionsvanor samt minskade utsläpp från industrin, minskad förekomst av långväga transporter och minskat användande av fordon med dieseldrivna motorer.

Diagram: Antal och andel allergiframkallande konsumenttillgängliga produkter under perioden 1995-2019
Sedan 1995 har antalet allergimärkta konsumenttillgängliga produkter ökat från ca 310 till mer än 3 500 år 2019, dvs 10-faldigt. Andelen av de konsumenttillgängliga produkterna som är allergimärkta i förhållande till det totala antalet konsumenttillgängliga kemiska produkterhar också ökat sett över hela perioden. År 2019 var 16,2 procent av det totala antalet konsumenttillgängliga kemiska produkterna märkta som allergiframkallande. Den stora ökningen från 2014 kan till en betydande del förklaras av riktade inspektionsinsatser samt övergången till den nya förordningen om klassificering och märkning (CLP), vilket har medfört att många produkter som redan tidigare borde varit märkta som allergiframkallande nu har blivit det.
Källa: http://www.sverigesmiljomal.se/miljomalen/giftfri-miljo/allergiframkallande-kemiska-produkter/

Användningen av särskilt farliga ämnen

Tack vare skarpare lagstiftning kan användningen av särskilt farliga ämnen förväntas minska framöver. Nya farliga ämnen kan i framtiden identifieras till följd av nytt dataunderlag som resulterar i nya bedömningar, men processen är långsam. 

Regionalt pågår mycket arbete beträffande utfasning av farliga ämnen samt hantering av kemiska produkter, men det arbetet behöver intensifieras inom tillsynen av miljöfarlig verksamhet. 

Lagstiftningen behöver också skärpas ytterligare om utfasningsarbetet ska komma igång i tillräcklig utsträckning för att miljömålet ska kunna nås. Även verksamhetsutövare behöver i högre utsträckning ta initiativ till ytterligare utfasning. 

Farliga ämnen är vanligt förekommande i växtskyddsmedel, och tillämpning av integrerat växtskydd är en viktig del av att minska användningen av särskilt farliga ämnen.

Integrerat växtskydd handlar om en hållbar användning av kemiska växtskyddsmedel. Genom att kombinera olika typer av åtgärder bekämpar du ogräs, svampsjukdomar och skadeinsekter.

Integrerat växtskydd (på Jordbruksverkets webbplats).

Diagram: Förekomsten av växtskyddsmedel i ett skånskt vattendrag i jordbrukslandskap under åren 2002-2020, visat som toxicitetsindex med år 2002 som jämförelsevärde.
Växtskyddsmedel i vatten är en lämplig indikator för förekomsten av farliga ämnen i miljön. Baserat på mätningar i avrinningsområden i jordbruksmark har man tagit fram ett toxicitetsindex som visar trenden för de sammanlagda förekomsterna av växtskyddsmedelsrester i förhållande till riktvärden för substanserna (index för år 2002 är satt till 100). En närmare beskrivning av metoden finns på sverigesmiljomal.se Under perioden 2002–2020 har indexet varierat mellan åren utan någon tydlig trend, det vill säga risken för att vattenlevande organismer ska påverkas av växtskyddsmedel har inte minskat sedan 2002 i Skånes län.

Oavsiktligt bildade ämnen med farliga egenskaper

Det saknas regionalt underlag för att bedöma preciseringen om Oavsiktligt bildade ämnen med farliga egenskaper.

Förorenade områden

Enligt preciseringen ska förorenade områden vara åtgärdade i så stor utsträckning att de inte utgör något hot mot människors hälsa eller miljön. För att uppnå detta behöver saneringstakten öka. 

Enligt nya miljödomar är verksamhetsutövarens ansvar mindre än i tidigare praxis, och bidragsmedel kan därför komma att krävas i större omfattning än tidigare. Det statliga bidraget behöver därför öka. Även resurserna för regionalt och lokalt tillsynsarbete behöver stärkas för att öka antalet privatfinansierade saneringar.

Diagram: Antal pågående och avslutade efterbehandlingsåtgärder inom förorenade områden i Skåne 2012-2022.
I Skåne har länsstyrelsen identifierat drygt 6 790 förorenade områden. Av dessa har 85 objekt bedömts tillhöra riskklass 1 (mycket stor risk) och 923 objekt riskklass 2 (stor risk). Diagrammet visar antalet avslutade och pågående efterbehandlingar av förorenade områden i Skåne under åren 2012-2022. Den nuvarande takten i åtgärdsarbetet behöver öka i förhållande till antalet områden med mycket stor eller stor risk. Källa: https://www.sverigesmiljomal.se/miljomalen/giftfri-miljo/fororenade-omraden/skane-lan/

Kunskap och information om miljö- och hälsofarliga ämnen

Det genomförs i dagsläget många insatser för att öka informationsflödet och höja kunskapsnivån beträffande miljö- och hälsofarliga ämnen, exempelvis omfattande arbete med behörighetsutbildningar för hantering och användning av växtskyddsmedel och information om kemikalier i skolmiljöer. Trots det är bedömningen att den generella kunskapen om miljö- och hälsofarliga ämnen fortfarande är alltför låg, sett till hela kemikaliekedjan från kemiska produkter till kemiska ämnen i varor. 

Det saknas också än så länge regionalt underlag för att bedöma denna precisering i sin helhet.

För att få använda växtskyddsmedel i klass 1L-2L behöver du ha behörighet. Genom en grundkurs på fyra dagar får du det användningstillstånd och den behörighet som krävs. Behörigheten gäller i fem år och förnyas genom att delta i en vidareutbildning.

Yrkesmässig användning av växtskydd, behörighetsutbildningar och sprutjournaler (på Länsstyrelsens webbplats)

Information om farliga ämnen i material och produkter

Det har genomförts många informationsinsatser om miljö- och hälsofarliga ämnen, exempelvis om kemikalier i skolmiljöer och konsumenters rättigheter att ta del av information om farliga ämnen i varor som inhandlas. Trots det är bedömningen att informationsflödet fortfarande är alltför lågt, inte minst då kunskapsnivån hos de aktörer som borde kunna förmedla uppgifter om farliga ämnen i material och produkter är alltför låg. 

Det saknas också än så länge regionalt underlag för att bedöma denna precisering i sin helhet.

Åtgärdsarbete för Giftfri miljö i Skåne län

Under Åtgärdsarbete redovisas pågående eller genomförda åtgärder på regional nivå med fokus på det senaste året. Åtgärder som genomförts av statliga myndigheter eller till följd av statliga styrmedel har prioriterats i redogörelsen, eftersom uppföljningen används som underlag för nationell uppföljning. Redovisningen kan även omfatta förändrade eller nya styrmedel.

Kemikaliefrågan ligger i fokus i Skåne och ett flertal projekt och punktinsatser genomförs för att reducera risker från kemikalier.

Flera större bolag har i samband med tillståndsprövning enligt miljöbalken självmant föreslagit strängare krav på sina egna utsläpp.

Åtgärder på regional nivå – myndigheter

Länsstyrelsen Skånes tillsyn över kemisk industri har under 2022 haft ett fortsatt fokus på hantering av förorenat släckvatten som kan uppkomma vid storskalig brand, vilket förväntas ge lägre risk för förorening vid berörda industrier.

Länsstyrelsen Skåne har under 2022 haft ett fortsatt tillsynsfokus på recipientkontroll och utsläpp till vatten, vilket på sikt förväntas ge bättre inblick i hur utsläppskontroll och recipientkontroll fungerar i länet, och som en följdeffekt kan en bättre bild av status i länets vattenrecipienter upprättas.

Genomskinliga flaskor i olika storlekar i en kylbox.
Vattenprovtagning. Foto: Roza Czulowska

Länsstyrelsen Skånes tillsyn över lantbruk har under 2022 bland annat haft fokus på integrerat växtskydd och läckage av växtskyddsmedel, vilket förväntas leda till minskad användning av bekämpningsmedel samt att mindre mängder bekämpningsmedel når vattenmiljöer.

Länsstyrelsen Skånes checklistor för tillsyn över förvaring och hantering av kemikalier samt utfasning av farliga kemiska ämnen har under året uppdaterats och spritts till andra tillsynsmyndigheter i länet, vilket förväntas ge resultat i form av ökad tillsyn inom dessa områden.

Vid prövning av tillstånd enligt miljöbalken arbetar Länsstyrelsen Skåne för att farliga kemiska ämnen inte ska tillåtas förekomma inom ramen för nya tillstånd, om de inte är absolut nödvändiga.

Länsstyrelsen Skåne har tillsammans med Trelleborgs kommun särskilt drivit på arbetet med sanering av det kraftigt förorenade före detta gasverksområdet i Trelleborg. Målet är att marken ska bli tillräckligt ren för att kunna bebyggas med bostäder.

Miljöfarlig verksamhet är all användning av mark, byggnader eller anläggningar som kan medföra störningar för människors hälsa eller miljön. Regler för miljöfarlig verksamhet finns i miljöbalken.

Miljöfarlig verksamhet (på Länsstyrelsens webbplats)

Länsstyrelsen hanterar ansökningar om tillstånd för miljöfarlig verksamhet. Det är sedan miljöprövningsdelegationen som fattar beslut i ärendena. På Länsstyrelsens webbplats kan du läsa mer om hur prövning av miljöfarlig verksamhet går till.

Prövning av miljöfarlig verksamhet (på Länsstyrelsens webbplats).

Åtgärder på kommunal nivå och inom regioner

Malmö stad har antagit en handlingsplan för strategiskt arbete för åren 2022–2030 och håller på att arbeta fram en kemikaliepolicy. I handlingsplanen finns flera åtgärder rörande kemikalier, till exempel en sida med kemikaliesmarta tips, användning av kemikalier i kommunen, upphandling och inköp, vägledning till verksamhetsutövare om utfasning, samt tillsyn och kontroll.

Malmö stads webbsida med kemikaliesmarta tips

Helsingborgs stad har under 2022 arbetat med att ställa krav på kemikalieinnehåll i samband med upphandling och inköp, med särskilt fokus på inköp som påverkar barn och unga samt på inköp gällande ogräsbekämpning. Staden har i sin tillsyn bland annat haft fokus på kosmetiska produkter, förebyggande av avfall samt integrerat växtskydd och läckage av växtskyddsmedel. Under 2022 arrangerades också en stadsmässa med föreläsningar och studiebesök relaterade till miljömålet Giftfri miljö.

Dokumentation från Helsingborgs stadsmässa H22

Kristianstad kommun har under 2022 antagit en kemikalieplan där målområden och åtgärder identifierats. Målen och åtgärderna omfattar upphandling och inköp, användning av kemikalier i kommunen, tillsyn och kontroll samt barns exponering för kemikalier. Det sistnämnda har också varit ett särskilt fokus i kommunens tillsyn över förskolor.

Kristianstads kommuns kemikalieplan

Trelleborgs kommun har under 2022 arbetat vidare med åtgärder enligt de lokala miljömål som antagits för tidsperioden 2021–2030. Åtgärderna handlar bland annat om upphandling och inköp, användning av kemikalier i kommunen, tillsyn och kontroll samt barns exponering för kemikalier.

Ystads kommun har under 2022 arbetat med att implementera en ny kemikalieplan, med fokusområden inom kemikaliehantering och tillsyn, upphandling och inköp, innemiljö, utemiljö, samt kunskap och information.

Sandleksaker i olika färger på ett träbord i en sandlåda.
Flera kommuner har tagit fram kemikalieplaner eller kemikaliepolicies eller arbetar på andra sätt med att minska barns exponering för farliga kemikalier. Foto: Roza Czulowska

Åtgärder inom näringslivet

Flera större bolag har i samband med tillståndsprövning enligt miljöbalken självmant föreslagit strängare krav på sina egna utsläpp, baserat på att teknikutveckling och bättre reningsmetoder medför större möjligheter att sänka utsläppen.

Print Friendly, PDF & EmailSkriv ut sidan som pdf