Illustration av miljömålet Grundvatten av god kvalitet. Ett glas står under en vattenkran, en droppe är på väg ner i glaset. Illustration av Tobias Flygar.

Grundvatten av god kvalitet

Bilden visar ordet NEJ, som står för att man bedömer att miljökvalitetsmålet inte är uppnått och inte kommer kunna nås med befintliga och beslutade styrmedel och åtgärder.
Trendpil som varken pekar upp eller ner. Det går inte att se en tydlig riktning för utvecklingen i miljön.

MÅL: Grundvattnet ska ge en säker och hållbar dricksvattenförsörjning samt bidra till en god livsmiljö för växter och djur i sjöar och vattendrag.

BEDÖMNING: Tillgången till grundvatten är generellt sett god i Skåne men vattnets kvalitet påverkas negativt av en rad olika verksamheter och på sina håll råder konkurrens om vattnet. Grundvattnet behöver beaktas mer och ges större tyngd inom samhällsplanering, tillsyn, tillståndsgivning och vattenförvaltning.

Målet är inte möjligt att nå till 2020 med befintliga och beslutade styrmedel och åtgärder. Gifter i grundvattnet är tillsammans med påverkad kvantitet de största hindren för att målet ska nås. Det går inte att se någon tydlig riktning för utvecklingen i miljön, men de förändringar som skett genom förbud av vissa bekämpningsmedel bör med tiden ha betydelse för vattenkvaliteten. De senaste årens vattenanalyser visar dock att idag tillåtna medel inte bryts ned tillräckligt, utan hittas i grundvattnet.

Det pågår mycket bra åtgärdsarbete som kommer leda till bättre kvalitet, och på sikt kommer troligen målet att kunna uppnås om detta arbete fortsätter. Bland annat ser vi en minskning av mängden sålt bekämpningsmedel. Det innebär att användningen minskar och att man i högre grad använder sig av annan teknik, exempelvis integrerat växtskydd. En god satsning på utbildning av bekämpningsmedelsanvändarna, som pågår, kommer också att ge positivt resultat på sikt.

Integrerat växtskydd handlar om en hållbar användning av kemiska växtskyddsmedel. Genom att kombinera olika typer av åtgärder bekämpar du ogräs, svampsjukdomar och skadeinsekter. Läs mer om integrerat växtskydd.

Skydd av resurserna, och dammar som komplement

Grundvattenanvändningen behöver i större utsträckning kompletteras med bevattningsdammar, dagvattendammar och liknande för att spara på grundvattenresurserna för framtida dricksvattenförsörjning. Det gäller inte bara jordbruket utan all bevattning.

För att trygga tillräcklig kvantitet och god kvalitet av grundvatten krävs också skydd av de områden som håller dessa resurser. Länsstyrelsen och dricksvattenaktörerna har ett regionalt samarbete med syfte att säkerställa att de vattenförekomster som för framtiden i första hand är rimliga att använda för dricksvatten tydligare beaktas exempelvis i planarbete. För dagens allmänna vattentäkter behöver bättre vattenskyddsområden med föreskrifter tas fram och arbetet behöver intensifieras.

Föraningar om framtiden och extra pengar till dricksvattenfrågan

De låga grundvattennivåerna 2016, 2017 och 2018 ger en föraning om en framtid där vattenbrist och torka kommer bli allt vanligare. Regeringen satsar därför extra medel på att restaurera och anlägga våtmarker, fördjupa kartläggningen av våra grundvattenresurser samt utveckla länsstyrelsernas arbete med skydd av dricksvatten.

De senaste årens omfattande vattenbrist har resulterat i att regeringen tillsatt extra pengar till länsstyrelsen för att möjliggöra extra insatser under en period av fyra år med start 2018. Pengarna kopplas i stort till dricksvattenfrågan. Länsstyrelsen Skåne har planerat projektet efter vattenmyndigheternas åtgärdsprogram, åtgärd 4. Pengarna möjliggör att fler kan anställas och att arbetet i högre grad än tidigare kan fokuseras på att hjälpa kommunerna inrätta nya vattenskyddsområden eller revidera befintliga med låg skyddsnivå. Tillsynen inom vattenskyddsområden ökas och det finns resurser för att ta fram vägledning till de kommuner som själva utövar tillsyn inom vattenskyddsområden. Vidare innebär det möjlighet att genom tillsyn följa upp alla de vattenuttag som pågår i länet så att alla tillståndspliktiga vattenuttag har tillstånd. Detta arbete ingår naturligt i verksamheten, men kan nu intensifieras. Arbetet är viktigt då de flesta vattenuttag i Skåne, både såväl kommunala vattentäkter, industrier och som jordbruksbevattning, görs ur grundvattenresurser.

Det tillförs också pengar till restaurering av våtmarker genom 1:11 Åtgärder för havs- och vattenmiljö. Det kommer ge positiva effekter på grundvattenbildning, men ger också möjlighet att i större utsträckning bidra till bevattningsdammar som i sin tur sparar grundvatten som annars används för bevattning.

Grundvattnets kvalitet

Under 2016 påbörjade Länsstyrelsen en uppföljning av rapporten Grundvattenkvalitet i Skåne från 2012. Ett urval av brunnar provtogs under 2016–2017 och analyserades för omkring 250 ämnen som ingår i gruppen bekämpningsmedel. Syftet var att se om grundvattenkvalitén förbättrats och om det är möjligt att dra några slutsatser om de förbättringsåtgärder som hittills gjorts, exempelvis att användningen av vissa kemiska preparat har förbjudits samt att tillstånd för spridning av bekämpningsmedel i vattenskyddsområden numera föregås av en modellering med verktyget MACRO-DB.

Bekämpningsmedelsubstanser inklusive nedbrytningsprodukter hittades i 33 av de 41 undersökta vattentäkterna och 20 av de 21 undersökta vattenförekomsterna. 17 täkter hade fynd av idag tillåtna substanser eller såna som nyligen förbjudits och 25 täkter hade fynd av substanser förbjudna innan år 2000.

Det ska poängteras att vi inte provtagit alla brunnar från den första studien utan främst valt ut dem där det tidigare gjorts fynd. Det går inte att se någon trend i dagsläget men det är oroande att vi gör fynd av ämnen som är tillåtna att använda idag. Tanken med idag godkända ämnen är att de inte ska kunna nå grundvattnet. Resultaten från 2016 finns i rapporten Bekämpningsmedel i skånska grundvatten 2016.

Inför kommande statusklassning har en påverkansanalys för Skånes grundvatten färdigställts. Resultaten av analysen finns i VISS Vatteninformationssystem Sverige.

Grundvattennivåer

Skåne har tidigare år inte haft lika stora problem med vattentillgången som en del andra län. Under 2018 har dock grundvattennivån i de små vattenmagasinen varit mycket under det normala. Skåne är jordbruksintensivt och mycket grundvatten används för bevattning. På sina håll råder en konkurrenssituation om vattnet. Eftersom grundvattentillgången ändras i takt med klimatförändringen har vi inom ramen för tillståndsansökningarna drivit igenom att tillstånden tidsbegränsas, vilket innebär att möjligheten till vattenuttag kommer att prövas på nytt utifrån eventuella nya förhållanden efter tillståndstidens slut.

Länsstyrelsen följer upp grundvattennivån i Skåne inom ramen för miljöövervakningen. Delar av den regionala övervakningen ingår även i den nationella nivåövervakningen, som ett led i att förtäta nationella nivådata. Grundvattennivån i de stora magasinen sjunker under sommarmånaderna på grund av stora vattenuttag i samband med livsmedelsproduktion. Vattennivån återhämtar sig under vinterhalvåret om grundvattenbildningen är normal. Nivåövervakningen har dock inte pågått så länge att det går att utläsa någon långsiktig trend av mätdata.

På grundvatten.nu kan du hitta info om aktuella grundvattennivåer. Klicka på bilden för att komma till webbplatsen.
På grundvatten.nu kan du hitta info om aktuella grundvattennivåer.

Länsstyrelsens prioriteringar

Med de ökade resurser som tilldelats Länsstyrelsen ges möjlighet att arbeta förebyggande och med egeninitierad tillsynsverksamhet och omprövningar av verksamheter i betydligt större utsträckning än tidigare. Särskilt är tillsynen inom vattenskyddsområden och på tillståndspliktiga vattenuttag prioriterad.

Länsstyrelsen kommer att prioritera miljöövervakningen avseende bekämpningsmedel och miljögifter eftersom det bidrar till ökad kunskap som är nödvändig för att kunna avgöra grundvattnets status samt prioritera och följa upp åtgärder som görs för att miljömålet ska kunna uppfyllas. Vidare kommer vattenskyddsarbetet och tillsynen att trappas upp.

Print Friendly, PDF & EmailSkriv ut sidan som pdf