God bebyggd miljö. Illustration: Tobias Flygar. Illustration av Tobias Flygar.

God bebyggd miljö

Bilden visar ordet NEJ, som står för att man bedömer att miljökvalitetsmålet inte är uppnått och inte kommer kunna nås med befintliga och beslutade styrmedel och åtgärder.
Trendpil som pekar uppåt. Utvecklingen i miljön är positiv.

MÅL: Städer, tätorter och annan bebyggd miljö ska utgöra en god och hälsosam livsmiljö samt medverka till en god regional och global miljö. Natur- och kulturvärden ska tas till vara och utvecklas. Byggnader och anläggningar ska lokaliseras och utformas på ett miljöanpassat sätt och så att en långsiktigt god hushållning med mark, vatten och andra resurser främjas.

BEDÖMNING: Skåne är ett landskap med många unika kvaliteter. Utmaningen är att göra goda avvägningar i den fysiska planeringen så att värdena i den byggda miljön samt i landskapet bibehålls, den goda åkermarken bevaras och samhället i stort ställs om för att möta ett förändrat klimat.

Medvetenheten om och ansvarstagandet för att hantera olika miljöutmaningar i samband med den fysiska planeringen har ökat. Dock är bedömningen att målet inte är möjligt att nå till 2020 utifrån idag beslutade styrmedel och åtgärder.

Skånes kommuner med flera samhällsbyggnadsaktörer behöver utveckla samordningen och öka samverkan. Ytterligare personella och monetära resurser måste tillföras. Det krävs även livsstilsförändringar hos den enskilde medborgaren.

Skånes bebyggelsestruktur

Skåne har en unik flerkärnig ortsstruktur med en hög tätortstäthet, åtta regionala kärnor och 250 mindre tätorter, vilket skapar ett annat resmönster än i andra storstadsregioner. Befintliga orter behöver stärkas och bindas samman för att kunna säkerställa en långsiktigt god hushållning med mark och vatten.

Transporter: trängsel, genomfartstrafik och utsläpp

Skåne har en omfattande genomfartstrafik och trafiken förväntas öka kraftigt. Trafikverkets kapacitetsutredning för transportsystemet i Sverige visar på allvarliga brister och trängsel i Skåne, främst för tågtrafiken. Fossilbränsleberoendet i länet är högt. Utsläppen av växthusgaser är fortfarande en stor utmaning, trots en redan relativt stor minskning i förhållande till Sverige som helhet. Resvaneundersökningar visar att kvinnor använder kollektiva färdmedel i högre utsträckning än män. Utbudet av kollektiva resor ser också olika ut inom länet.

Skåne arbetar metodiskt för att åstadkomma långsiktigt hållbara transporter, bland annat genom en länsövergripande mobilitetsplan och cykelstrategi. Särskild hänsyn behöver också tas till mäns och kvinnors olika resvanor.

Kommunernas planering

Skånes kommuner arbetar mycket aktivt med fysisk planering. Kommunens översiktsplaner spelar en viktig roll i att pröva lokaliseringen och behovet av olika markanvändningar.

Under drygt tre år (2016-2019) lägger Länsstyrelsen genom projektet ”Uthålliga kommuner i Skåne 2020” extra fokus på frågor som rör klimat och energi i den fysiska planeringen. Målet med projektet är att öka kunskapen bland länets kommuner och berörda aktörer om hur klimat- och energifrågor kan integreras i den fysiska planeringen, för att på sikt bidra till att Sverige uppnår de globala och nationella klimatmålen, regeringens ambition om en transportsnål samhällsstruktur samt visionen om noll nettoutsläpp till 2050. Projektet delfinansieras av Energimyndigheten och drivs i samarbete med Region Skåne, Kommunförbundet Skåne och Energikontoret Skåne.

De flesta kommunala översiktsplanerna i Skåne är antagna eller har aktualitetsförklarats relativt nyligen. Under mandatperioden 2014-2018 antogs åtta översiktsplaner i länet. I översiktsplaneringen görs ett viktigt arbete med avvägningen mellan olika markanvändningar och intressen. Flertalet av Skånes kommuner planerar för en hållbar bebyggelsestruktur genom att samla den nytillkommande bebyggelsen till befintliga tätorter och i goda kollektivtrafiklägen. Ett fortsatt aktivt arbete i denna riktning är en förutsättning för att nå preciseringen.

Större hänsyn måste tas till hälso- och säkerhetsaspekter i den kommunala fysiska planeringen. Skåne har förhållandevis höga halter av luftföroreningar jämfört med andra delar av landet, dels på grund av transporter från kontinenten, dels på grund av intensiv trafik, särskilt i de sydvästra delarna.

Länsstyrelsen arbetar kontinuerligt med kunskapsöverföring till kommunerna. Hösten 2018 har ett nytt forum för dialog på en övergripande nivå, kallat PLAN33, lanserats och Skånes 33 kommuner har bjudits in till ett gemensamt samtal kring aktuella teman.

Bostadsbyggande och utveckling av tätorter och boendemiljöer

Länsstyrelsen deltar i projektet ”Stationsnära läge 2.0” som är ett samverkansprojekt mellan Region Skåne, Länsstyrelsen Skåne, Trafikverket och sju skånska kommuner. Projektets målsättning är att bidra till ett ökat bostadsbyggande i Skånes stationsnära lägen och till minskad klimatpåverkan genom att utveckla strukturer som bidrar till ökat hållbart resande.

Många av Skånes städer förtätas. Vid förtätning bebyggs ofta mark som tidigare varit svår att exploatera, till exempel för att den ligger i ett utsatt läge eller att det finns markföroreningar. Sedan 2016 kan kommunerna söka ett särskilt bidrag för att finansiera sanering av förorenad mark inför byggande av bostäder.

Skånes kommuner arbetar med att utveckla befintliga tätorter och stärka befintliga bebyggelsestrukturer genom att värna om ett varierat utbud av bostäder, arbetsplatser, service och kultur.

Flertalet kommuner arbetar aktivt med att succesivt åtgärda bullersituationen inomhus. Kommunerna har även en aktiv samverkansgrupp för kontroll av miljökvalitetsnormer för utomhusluft. Arbetet ska leda till en förbättring av utomhusluften, vilket också påverkar inomhusluften.

Tillgång till natur och biologisk mångfald

Det råder brist på allemansrättslig mark och tillgängliga grönområden av god kvalitet i sydvästra Skåne. I övrigt finns det god tillgång till natur- och grönområden.

Fler områden för såväl biologiska mångfald som rekreation behöver skapas, och tillgängligheten behöver förbättras i vissa områden. Kommunerna behöver i sina översiktsplaner visa hur de tillgodoser våra behov av ekosystemtjänster och bidrar till Skånes gröna infrastruktur. Flertalet av Skånes kommuner arbetar med att skydda, utveckla och tillgängliggöra tätortsnära natur på olika sätt.

Länsstyrelsen Skåne arbetar aktivt i samarbete med kommunerna med programmet ”Närmare till naturen i Skåne”, genom att prioritera tätortsnära natur för skydd som naturreservatEn del av kostnaden för bildandet av dessa kommunala naturreservat finansieras med bidrag inom Lokala Naturvårdssatsningen (LONA).

Kulturhistoriska värden

Aktuella program och strategier för att ta tillvara och utveckla kulturhistoriska värden saknas i många kommuner, och endast hälften av kommunerna har tillgång till egen antikvarisk kompetens. Detta ger dåliga förutsättningar såväl i länets expansiva delar som i avfolkningsbygd på landet. Länsstyrelsen arbetar med stöd till information, tillgänglighet och restaureringsinsatser i anslutning till bebyggelsemiljöer i stad och på landsbygd samt med stöd till kommunerna kring kunskapsunderlag. Resurserna för arbetet är dock långt ifrån tillräckliga.

Kulturmiljöarbetet försvåras av att exploateringstrycket är ojämnt fördelat. Städer och kustnära samhällen främst i länets västra delar utvecklas snabbt, vilket sätter stor press på befintliga kulturmiljöer. Samtidigt hotas värdefulla miljöer på landsbygden av brist på vård och underhåll då de inte längre används.

Under året har tre kommuner i samverkan och med bidrag från Länsstyrelsen slutfört och lanserat kommunala planeringsunderlag för kulturmiljön i kommunerna. Arbetet har syftat till att hitta nya och mer effektiva former för såväl genomförande som förmedling av materialet och arbetet har vid flera tillfällen presenterats för övriga kommuner i länet. Under 2018 kommer 16,5 miljoner kronor att ha betalats ut till kulturmiljövård, som i form av bland annat byggnadsvård, arkeologi, kunskapsunderlag och förmedling på olika sätt stödjer kulturmiljöaspekten av målet.

Förnybar energi

Skånes produktion av förnybar energi i form av solenergi, vindkraft och biogas behöver öka avsevärt. Energianvändningen i bostäder och byggnader måste minska och energin användas mer effektivt. Markkonflikterna mellan exploatering och bevarande av natur- och kulturvärden är påtagliga.

Sedan halvårsskiftet 2017 fram till oktober 2018 har Länsstyrelsen Skåne betalat ut 91 miljoner kronor i statliga stöd för installation av solceller. 26 miljoner kronor har betalats ut som stöd för renovering och energieffektivisering i vissa bostadsområden.

Förebyggande av avfall

Nästan samtliga kommuner i länet uppger att de arbetar med att förebygga uppkomsten av avfall, huvudsakligen genom insatser för att minska matsvinn och öka återanvändning av möbler och inventarier. Ett regionalt nätverk för förebyggande av avfall finns.

Print Friendly, PDF & EmailSkriv ut sidan som pdf