Miljömålsillustration för generationsmålet. Barn med vatten. Illustration: Tobias Flygar.

Generationsmålet

MÅL: Det övergripande målet för miljöpolitiken är att till nästa generation lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta, utan att orsaka ökade miljö- och hälsoproblem utanför Sveriges gränser.

BEDÖMNING: Det sjuder i grytan och många myndigheter, kommuner, branschorganisationer, företag och organisationer bidrar med olika insatser för att nå generationsmålet. Åtgärder genomförs av såväl enskilda aktörer som i bred samverkan inom Miljösamverkan Skåne, HUT Skåne, Sydsvenska handelskammaren, CSR Skåne med flera plattformar för hållbar utveckling. Förnybar energi och energieffektivisering, cirkulär ekonomi, matsvinn, minskade utsläpp av plast i naturen, ekosystemtjänster, ekologisk kompensation, ändrade konsumtions- och produktionsmönster samt implementering av Agenda 2030 i den löpande verksamheten är trender som tagit ordentlig fart i länet. 

Ekosystem, biologisk mångfald och natur- och kulturmiljö​

De regionala handlingsplanerna för grön infrastruktur respektive friluftsliv har remitterats och förankrats med markägare, myndigheter, kommuner och intresseorganisationer. Handlingsplanerna kommer beslutas av landshövdingen i slutet av november 2018 respektive början av december 2018. Arbetet med att revidera bevarandeplanerna för Natura 2000 fortgår och kommer i det stora hela att vara klart till årsskiftet 2018/19. Arbete fortgår med att fastställa terrestra, limniska och marina områdesskydd (Naturreservat Södra Kattegatt) för att säkerställa bevarandevärdena inom utpekade Natura 2000-områden.

En guide för att underlätta hänsynstagande till ekosystemtjänster i planprocessen har tagits fram inom ett pilotprojekt finansierat av Naturvårdsverket. Rutinen för miljöavdelningens arbete med ekologisk kompensation har reviderats. En särskild rutin för ekologisk kompensation i infrastrukturärenden har utarbetats i samråd mellan områdesskydd, naturprövning, vatten, samhällsplanering. Rutinen har presenterats för Trafikverket och Naturvårdsverket som kommer att lyfta den som ett gott exempel inom ramen för Miljösamverkan Sveriges projekt om ekologisk kompensation.

Regional kustsamverkan, ett samarbete mellan länsstyrelserna, nationella myndigheter och kustkommunerna i Skåne och Halland, har etablerats. I syfte att presentera resultaten av de undersökningar och studier som vidtagits i området har ett högnivåmöte om Hanöbukten hållits med representanter för länsstyrelserna i Skåne och Blekinge, Havs- och vattenmyndigheten, Havsmiljöinstitutet, World Maritime University, kustkommunerna och allmänheten.

För att säkerställa bevarandevärdena för den skånska nominatarten av kronhjort sker foderskapande åtgärder inom projektet ”Vild och bortskämd”. En reviderad förvaltningsplan är under framtagande.

Människors hälsa​

Länsstyrelsen och Region Skåne har genomfört två konferenser kopplat till resultatredovisningen av miljöhälsoenkäten i januari 2018. Ett regionalt samarbete kring miljöhälsa finns med Regionen, Länsstyrelsen och Arbets- och miljömedicinska kliniken.

Länsstyrelsen har beviljats medel av den Europeiska Socialfonden för att under åren 2017-2020 ansvara för ett utvecklingsarbete med en nationell utbildningsplattform för samhälls- och hälsokommunikation till nyanlända flyktingar. Utvecklingsarbetet genomförs som en del av plattformen Partnerskap Skåne och MILSA (Länsstyrelsens forskningsbaserade plattform för migration och hälsa) med nära koppling till länsstyrelsernas uppdrag att stödja kommuner i genomförandet av samhällsorientering.

Mycket arbete pågår för att främja människors möjligheter till utevistelse och tillgänglighet till länets naturmiljöer genom guidningar och utställningar i anslutning till länets sju naturum. I samband med länsstyrelserna byte av webbplats har vi satsat extra resurser på att utveckla ett webbverktyg ”Hitta ut i naturen” för att tillgängliggöra skånsk natur. Många av Skånes kommuner arbetar med att iordningställa tätortsnära naturområden med leder och rastplatser. Ett flertal kommuner jobbar med kommunala reservat avseende tätortsnära natur.

Resurseffektiva kretslopp fria från farliga ämnen och hushållning med naturresurser

Miljösamverkan Skåne har lanserat en ny webbplats www.kemikaliesmartskane.se med information om hur pedagoger kan utveckla en Kemikaliesmart förskola och skola samt hur föräldrar kan arbeta med kemikaliesmart vardag i hemmet. Webbplatsen innehåller goda exempel, tips och råd, kunskapsunderlag och dokumentation. Ett särskilt kemikalienätverk för miljö- och hälsoskyddsinspektörer och upphandlare är på väg att etableras.

Miljösamverkan Skåne driver ett projekt Avfallsförebyggande genom information och tillsyn 2018-2019 som ska öka kunskapen om förebyggande av avfall hos tillsynsmyndigheter och verksamhetsutövare och minska mängden avfall från verksamheter där kommunen har ett tillsynsansvar.

Länsstyrelsen deltar i ett regionalt nätverk för avfallsförebyggande arbete tillsammans med Hållbar utveckling Skåne, kommuner, avfallsbolag, Lunds universitet, företag och konsulter. Länsstyrelsen tillsammans med Hållbar Utveckling Skåne har under året genomfört projektet Översta steget där man arbetar med Avfall Sveriges metod för förebyggande av avfall i fyra skånska kommuner. Vidare har nätverket genomfört ett flertal insatser kopplat till matsvinn, till exempel trädgårdsmässa, seminarier, utmaning av länsstyrelsen Västra Götaland etc. Via sociala medier införs allt fler REKO-ringar där allmänheten köper närproducerat och obesprutade livsmedel.

Inom projektet Tänk om plast sker olika insatser för att öka kunskapen och sprida goda exempel på åtgärder som kan vidtas för att minska användningen av plast, öka insamlingen och återvinningen, fasa ut och ersätta plastprodukter i handel och livsmedelskedjan samt minska nedskräpningen i naturen.

Sommarens torka (ingen nederbörd på fyra månader) och värmerekord (varmaste sommaren på 260 år) bidrog till stora problem för lantbruket med foderbrist (bete), kraftigt minskade skördar och behov av att nödslakta betesdjur på grund av uteblivet vinterfoder. Även dryckes- och livsmedelsindustrin samt avloppsreningsverk och större processindustrier som är beroende av kylvattenuttag eller spädning av processavlopp i nedströms liggande vattendrag har fått problem, till exempel har Stora Enso tvingats stänga halva produktionslinjen.

Torkan och värmen har bidragit till att Skånes vattendrag, som generellt är små och sårbara, uppvisar de lägsta vattennivåerna i mannaminne. I de lite större vattendragen uppgår flödet fortsatt till mindre än 10 procent av medelvattenföring och ligger långt under medellågvattenföring. Vid många mätstationer har flödena varit de lägsta på 50-60 år, det vill säga sedan mätningarna började. Även länets större sjöar, som Immeln, Vombsjön och Ringsjöarna, uppvisar fortsatt extremt låga vattennivåer. Fyllnadsmängden i de ytliga grundvattenmagasinen uppgår till mindre än 10 procent, vilket är långt under normal nivå.

De stora grundvattenmagasinen har generellt en fyllnadsgrad på 20-30 procent. I de nordliga kommunerna saknas tillgång till djupa grundvattenmagasin vilket innebär att kommuner som inte är anslutna till de stora dricksvattenleverantörerna kommer att hamna i ett mycket ansträngt läge inför nästa år om det inte kommer rejält med nederbörd framöver. Det krävs ett antal veckor med normal nederbördsmängd för att det ska börja ske någon återhämtning i de små grundvattenmagasinen. De stora grundvattenmagasinen kan med normal höst- och vinternederbörd förhoppningsvis vara påfyllda framåt februari-mars. Det finns en påtaglig risk för att kvaliteten på vattnet i grunda såväl som djupa brunnar är försämrad eller rent av dålig efter påfyllning som en konsekvens av den onormalt stora avsänkningen.

Förnybar energi ökar och effektiv energianvändning

Länsstyrelsen har antagit en reviderad klimat- och energistrategi med en övergripande vision om att Skåne ska vara klimatneutralt och fossilbränslefritt år 2030. Strategin är framtagen inom ramen för Klimatsamverkan Skåne och pekar ut de viktiga områden som vi alla måste arbeta med framöver för att förverkliga visionen och ger vägledning för det regionala klimat- och energiarbetet. Med utgångspunkt från strategins mål för effektivare energianvändning och förnybar energi samt mål för utsläppsbegränsningar av växthusgaser från verksamheter, transporter och konsumtion driver och medverkar länsstyrelsen i ett stort antal projekt som alla har det gemensamma att skapa incitament för energi-effektivisering inom industrin, handeln eller transportsektorn, fasa ut fossila bränslen i elanvändning, uppvärmning och transporter samt minska klimatpåverkan från konsumtionen.

Länsstyrelsen driver projektet Uthålliga kommuner i Skåne 2020 för att öka kunskapen bland kommuner och andra aktörer om hur vi kan integrera klimat- och energifrågorna i den fysiska planeringen.

Konsumtionsmönster

Hållbar konsumtion ingår i den reviderade klimat- och energistrategin. Olika insatser genomförs för att via nudging, fossilfria investeringar, klimatkompensation, cirkulär ekonomi, avfallsminimering etc. öka allmänhetens kunskaper om hur den kan bidra till ett minskat ekologiskt fotavtryck och minskade utsläpp av klimatgaser.

Motsvarande arbete pågår kopplat till näringslivet. Exempelvis anordnade Länsstyrelsen, Sydsvenska handelskammaren och Sydsvenska miljörättsföreningen i januari 2018 ett seminarium om cirkulär ekonomi för näringslivet i länet.

År 2013 startade kommunerna Simrishamn, Tomelilla och Ystad en gemensam distributionscentral som framgångsrikt har bidragit till effektivare godstransporter och koldioxidutsläpp. Nu fortsätter vi sprida arbetet till fler kommuner i Skåne.

Flera skolor och idrottsföreningar har antagit egna miljöpolicies för avfallssortering, minskat resande, miljömärkt, minskat matsvinn, med mera.

Arbete pågår med att förverkliga åtgärderna i antagen skånsk livsmedelsstrategi respektive skånsk dryckesstrategi.

Print Friendly, PDF & EmailSkriv ut sidan som pdf