Illustration av miljömålet Frisk luft. Moln på en himmel. Illustration av Tobias Flygar.

Frisk luft

Bilden visar ordet NEJ, som står för att man bedömer att miljökvalitetsmålet inte är uppnått och inte kommer kunna nås med befintliga och beslutade styrmedel och åtgärder.
Trendpil som pekar uppåt. Utvecklingen i miljön är positiv.

MÅL: Luften ska vara så ren att människors hälsa samt djur, växter och kulturvärden inte skadas.

BEDÖMNING: Åtgärder på flera nivåer minskar fossilbränsleberoendet, och särskilt elektrifieringen av transportmedel kan minska trafiksektorns utsläpp av luftföroreningar. Utvecklingen för kvävedioxider går åt rätt håll, men halterna av partiklar i luft är fortsatt höga.

Länsstyrelsen bedömer inte att målet kommer nås med befintliga styrmedel och åtgärder. Flera av preciseringarna uppfylls och utvecklingen för kvävedioxider går åt rätt håll, däremot syns inte samma positiva trend för halterna av partiklar i luft. Totalt sett gör dock Länsstyrelsen bedömningen att utvecklingstrenden för målet är positiv, vilket är en förändring mot tidigare.

För partikelföroreningar behövs därför ytterligare styrmedel. För PM2.5 behövs dessutom ett mer omfattande dataunderlag för en bedömning av tillståndet.

Varje miljökvalitetsmål har preciseringar som förtydligar målet och används i det löpande uppföljningsarbetet av målet. För miljömålet Frisk luft finns preciseringar för följande tio ämnen:

Kvävedioxid, Marknära ozon, Ozonindex, Partiklar PM2,5, Partiklar PM10, Bensen, Bens(a)pyren, Butadien, Formaldehyd, Korrosion

Nedgång av kvävedioxid

Föregående års nedgång av kvävedioxidhalter i luft har hållit i sig, men nedgången har inte varit så stor att miljömålspreciseringen har kunnat uppfyllas. Om minskningarna fortsätter kan begränsningen av årsmedelvärdet 20 mikrogram per kubikmeter uppfyllas även för Dalaplan och Bergsgatan i Malmö samt för Drottninggatan i Helsingborg. Detsamma gäller tyvärr inte för Södra Stenbocksgatan i Helsingborg, där fler insatser kan behövas. Överskridanden av 60 mikrogram per kubikmeter som timmedelvärde sker fortfarande på olika håll i länet, men inte i samma utsträckning som för ett par år sedan. Källa: Skånes Luftvårdsförbund, årsrapport 2017.

Precisering

Kvävedioxid Halterna av luftföroreningar inte överskrider lågrisknivåer för cancer eller riktvärden för skydd mot sjukdomar eller påverkan på växter, djur, material och kulturföremål. Riktvärdena sätts med hänsyn till känsliga grupper och innebär att halten av kvävedioxid inte överstiger 20 mikrogram per kubikmeter luft beräknat som ett årsmedelvärde eller 60 mikrogram per kubikmeter luft beräknat som ett timmedelvärde (98-percentil).

Marknära ozon

Preciseringarna för ozon uppfylldes i länet för år 2017 för såväl uppmätta halter av marknära ozon som uppskattningar av ozonindex. Minskade kväveoxidhalter i luft kan däremot på sikt försvåra uppfyllandet av ozonpreciseringarna då kväveföroreningar underlättar nedbrytningen av marknära ozon. Källa: Ozonmätnätet i södra Sverige 2017.

Preciseringar

Marknära ozon Halterna av luftföroreningar överskrider inte lågrisknivåer för cancer eller riktvärden för skydd mot sjukdomar eller påverkan på växter, djur, material och kulturföremål. Riktvärdena sätts med hänsyn till känsliga grupper och innebär att halten av marknära ozon inte överstiger 70 mikrogram per kubikmeter luft beräknat som ett åttatimmarsmedelvärde eller 80 mikrogram per kubikmeter luft räknat som ett timmedelvärde

Ozonindex Halterna av luftföroreningar överskrider inte lågrisknivåer för cancer eller riktvärden för skydd mot sjukdomar eller påverkan på växter, djur, material och kulturföremål. Riktvärdena sätts med hänsyn till känsliga grupper och innebär att ozonindex inte överstiger 10 000 mikrogram per kubikmeter luft under en timme beräknat som ett AOT40-värde under perioden april–september.

Ökade partikelhalter i delar av länet

Under året ökade årsmedelvärdet för halterna av PM10 i luft i delar av länet. Vid Hamngatan i Trelleborg och Drottninggatan i Helsingborg innebar detta ett överskridande av miljömålspreciseringen. Vid Dalaplan i Malmö minskar partikelhalterna svagt, dock inte tillräckligt för att uppfylla miljömålspreciseringen. Då merparten av PM10 i Skåne härstammar från trafiken finns förutsättningar att genom riktade insatser, i de mest trafikerade gatorna, kunna underlätta uppfyllandet av målet. Mer ovisst är det för utsläppen av PM2.5 där brist på data försvårar bedömningen. Av de mätningar som utförts är det bara vid Dalaplan i Malmö som preciseringarna överskrids, men motsvarande data saknas för till exempel Helsingborg, Landskrona och Trelleborg. Källa: Skånes Luftvårdsförbund, årsrapport 2017.

Precisering

Partiklar (PM2,5) Halterna av luftföroreningar överskrider inte lågrisknivåer för cancer eller riktvärden för skydd mot sjukdomar eller påverkan på växter, djur, material och kulturföremål. Riktvärdena sätts med hänsyn till känsliga grupper och innebär att halten av partiklar (PM2,5) inte överstiger 10 mikrogram per kubikmeter luft beräknat som ett årsmedelvärde eller 25 mikrogram per kubikmeter luft beräknat som ett dygnsmedelvärde.

Precisering

Partiklar (PM10) Halterna av luftföroreningar inte överskrider lågrisknivåer för cancer eller riktvärden för skydd mot sjukdomar eller påverkan på växter, djur, material och kulturföremål. Riktvärdena sätts med hänsyn till känsliga grupper och innebär att halten av partiklar (PM10) inte överstiger 15 mikrogram per kubikmeter luft beräknat som ett årsmedelvärde eller 30 mikrogram per kubikmeter luft beräknat som ett dygnsmedelvärde.

Bensen, bens(a)pyren, butadien och formaldehyd

Nya mätdata för bensen visar att halterna i luft håller sig inom preciseringarna för miljömålet i de 32 kommuner i Skåne som ingick i 2017 års luftmätning. Källa: Skånes Luftvårdsförbund, årsrapport 2017. För bens(a)pyren finns inga nya data, men halterna har vid tidigare mätningar klarat preciseringarna. Inte heller för butadien och formaldehyd har mätningar skett de senaste åren, men halterna av dessa har vid tidigare mätningar legat långt under preciseringen både i tätorter och landsbygd. Huvudsaklig exponering kommer från källor inomhus så som vedeldning, byggmaterial och konsumtionsvaror.

Preciseringar

Bensen Halterna av luftföroreningar överskrider inte lågrisknivåer för cancer eller riktvärden för skydd mot sjukdomar eller påverkan på växter, djur, material och kulturföremål. Riktvärdena sätts med hänsyn till känsliga grupper och innebär att halten av bensen inte överstiger 1 mikrogram per kubikmeter luft beräknat som ett årsmedelvärde.

Bens(a)pyren Halterna av luftföroreningar överskrider inte lågrisknivåer för cancer eller riktvärden för skydd mot sjukdomar eller påverkan på växter, djur, material och kulturföremål. Riktvärdena sätts med hänsyn till känsliga grupper och innebär att halten av bens(a)pyren inte överstiger 0,0001 mikrogram per kubikmeter luft (0,1 nanogram per kubikmeter luft) beräknat som ett årsmedelvärde.

Precisering

Butadien Halterna av luftföroreningar överskrider inte lågrisknivåer för cancer eller riktvärden för skydd mot sjukdomar eller påverkan på växter, djur, material och kulturföremål. Riktvärdena sätts med hänsyn till känsliga grupper och innebär att halten av butadien inte överstiger 0,2 mikrogram per kubikmeter luft beräknat som ett årsmedelvärde.

Formaldehyd Halterna av luftföroreningar överskrider inte lågrisknivåer för cancer eller riktvärden för skydd mot sjukdomar eller påverkan på växter, djur, material och kulturföremål. Riktvärdena sätts med hänsyn till känsliga grupper och innebär att halten av formaldehyd inte överstiger 10 mikrogram per kubikmeter luft beräknat som ett timmedelvärde.

Skador på kulturföremål

I länet finns en omfattande skadebild avseende nedbrytning av sand- och kalksten i fasader och på kulturföremål. Övervakning av nedbrytningstakt och dess relation till luftkvalité saknas, men en stor andel av statliga medel och bidrag för kulturmiljövård och kyrkoantikvarisk ersättning används för restaurering och konservering av sten. Resurserna är långt ifrån tillräckliga och nedbrytningen leder till stora förluster av kulturvärden.

Precisering

Korrosion Halterna av luftföroreningar överskrider inte lågrisknivåer för cancer eller riktvärden för skydd mot sjukdomar eller påverkan på växter, djur, material och kulturföremål. Riktvärdena sätts med hänsyn till känsliga grupper och innebär att korrosion på kalksten understiger 6,5 mikrometer per år.

Viktigt med mätningar

Unikt för Frisk luft är Luftvårdsförbunden och den roll de spelar för sina kommunala medlemmar i planering för stadsmiljöer med god luftkvalité. Genom att hjälpa kommunerna med mätningar och dataunderlag kan dessa vidta riktade åtgärder som exempelvis att skapa gaturum med ordentligt luftflöde eller upprättande av miljözoner.

Skånes Luftvårdsförbund är en ideell förening som sedan bildandet år 1987 bedriver övervakning av luftkvaliteten i Skåne. Förbundets medlemmar representerar både privat och offentlig sektor i länet och består av representanter från industrin, kommunerna, Region Skåne, skogs- och lantbruksorganisationer med flera.

Förtida dödsfall

I maj publicerades en studie inom forskningsprojektet ARIEL (Air Pollution in Local Environmental Planning) där forskare tittat på antalet förtida dödsfall och övriga hälsorelaterade olägenheter i Malmö till följd av luftföroreningar. Bland annat pekas det på att fler i Malmö dör av luftföroreningar varje år än av trafikolyckor, men att motsvarande nollvision inte finns för dessa.

Åtgärder för klimatet ger bättre luft

Många av utsläppen som påverkar uppfyllandet av miljömålet Frisk luft är diffusa då de antingen spridits långt från sin ursprungliga källa eller, som för utsläpp inom transportsektorn, kommer från flera mindre utsläppskällor. Oavsett från vilken sektor utsläppen härstammar så är de ofta kopplade till de livsstilsval som leder till förbränning av fossila bränslen. Av denna anledning leder många av åtgärderna för miljömålet Begränsad klimatpåverkan även till uppfyllandet av miljömålet Frisk luft. Läs mer om vilka dessa åtgärder är under redovisningen för Begränsad klimatpåverkan.

Print Friendly, PDF & EmailSkriv ut sidan som pdf