Illustration av miljömålet Grundvatten av god kvalitet. Ett glas står under en vattenkran, en droppe är på väg ner i glaset. Illustration av Tobias Flygar.

Grundvatten av god kvalitet

Bilden visar ordet NEJ, som står för att man bedömer att miljökvalitetsmålet inte är uppnått och inte kommer kunna nås med befintliga och beslutade styrmedel och åtgärder.
Trendpil som varken pekar upp eller ner. Det går inte att se en tydlig riktning för utvecklingen i miljön.

MÅL: Grundvattnet ska ge en säker och hållbar dricksvattenförsörjning samt bidra till en god livsmiljö för växter och djur i sjöar och vattendrag.

BEDÖMNING: Tillgången till grundvatten är generellt sett god i Skåne men vattnets kvalitet påverkas negativt av en rad olika verksamheter och på sina håll råder konkurrens om vattnet. Inom samhällsplanering, tillsyn, tillståndsgivning och vattenförvaltning behöver grundvattnets kvalitet beaktas mer och ges större tyngd.

Målet är inte möjligt att nå till 2020 med befintliga och beslutade styrmedel och åtgärder. Gifter i grundvattnet och bristande kvantitet är tillsammans de största hindren för att målet ska nås. Det går inte att se någon tydlig riktning för utvecklingen i miljön, men de förändringar som skett genom förbud av vissa bekämpningsmedel bör med tiden ha betydelse för vattenkvaliteten. Årets liksom tidigare års vattenanalyser visar dock att idag tillåtna medel inte bryts ned tillräckligt, utan hittas i grundvattnet.

Det genomförs många bra åtgärder som kommer leda till bättre kvalitet och på sikt kommer troligen målet att kunna uppnås om pågående arbete fortsätter. Bland annat ser vi en kraftig minskning av mängden sålt bekämpningsmedel. Det innebär att användningen minskar och att det i högre grad används annan teknik, exempelvis integrerad växtföljd. En god satsning på utbildning av bekämpningsmedelsanvändarna, som pågår, kommer också att ge positivt resultat framöver.

Tillgången till grundvatten är generellt sett god i Skåne, men på vissa håll råder konkurrens om grundvattnet, och grundvattnets kvalitet påverkas negativt av en rad olika verksamheter. Troligen kommer ett förändrat klimat att innebära längre odlingssäsonger med ett ökat bevattningsbehov, vilket kommer leda till förändring i fördelningen mellan utströmnings- och inströmningsområden. På sikt kan det komma att påverka grundvattenberoende ekosystem negativt. Inom samhällsplanering, tillsyn, tillståndsgivning och vattenförvaltning behöver grundvattnets kvalitet beaktas mer och ges större tyngd.

Det behövs mer kunskapsunderlag för att kunna bedöma hur stort avståndet är till att nå miljökvalitetsmålet. Bland annat behövs en mer heltäckande övervakning av grundvattnet.

Det saknas resurser för att arbeta förebyggande och med egeninitierad tillsynsverksamhet och omprövningar av verksamheter i den utsträckning som skulle behövas. Särskilt är tillsynen inom vattenskyddsområden nedprioriterad till förmån för inrättande av vattenskyddsområden.

 

Skyddet av grundvattnet behöver förbättras

För att trygga tillräcklig kvantitet och god kvalitet av grundvatten krävs skydd av de områden som håller dessa resurser. Länsstyrelsen och dricksvattenaktörerna har ett regionalt samarbete med syfte att säkerställa att de vattenförekomster som för framtiden i första hand är rimliga att använda för dricksvatten tydligare beaktas exempelvis i planarbete. För dagens allmänna vattentäkter behöver bättre vattenskyddsområden med föreskrifter tas fram och arbetet behöver intensifieras.

I flera kommuner i Skåne pågår ett arbete med att ta fram kommunala eller delregionala vattenförsörjningsplaner. En del av arbetet innebär att se över det skydd som vattentäkterna har. För närvarande har 73 procent av Skånes allmänna grundvattentäkter ett fastställt vattenskyddsområde. Många vattenskyddsområden är gamla och avgränsningen av områdena behöver revideras och föreskrifterna skärpas. Enbart 27 procent av täkterna har vattenskyddsområden som är fastställda enligt miljöbalken.

Klimatförändringarna påverkar grundvattnet

I ett framtida förändrat klimat kan ökade temperaturer och förändrad nederbörd påverka grundvattenbildningen. De senaste klimatscenarier som tagits fram nationellt bekräftar att grundvattennivåerna både vår och höst kommer att bli lägre än tidigare i södra Sverige. Samtidigt väntas ett varmare klimat, vilket kan komma påverka vattenbehovet exempelvis för bevattning. Vi vet från tidigare utredningar att ökat bevattningsbehov kommer leda till förändring i fördelningen mellan utströmnings- och inströmningsområden.

Skåne har hittills inte haft lika stora problem med vattentillgången som en del andra län. Men Skåne är jordbruksintensivt och mycket grundvatten används för bevattning. På sina håll råder en konkurrenssituation om vattnet. Eftersom grundvattentillgången ändras i takt med klimatförändringen har vi inom ramen för tillståndsansökningarna drivit igenom att tillstånden tidsbegränsas, vilket innebär att möjligheten till vattenuttag kommer att prövas på nytt utifrån eventuella nya förhållanden efter tillståndstidens slut.

Delar av den regionala övervakningen av grundvattennivåer ingår nu i den nationella nivåövervakningen, som ett led i att förtäta nationella nivådata.

Provtagning ger oss bättre kunskap om grundvattnets kvalitet

Under 2016 påbörjade Länsstyrelsen en uppföljning av rapporten Grundvattenkvalitet i Skåne från 2012. Samtliga brunnar kommer att provtas igen och analyseras för omkring 250 ämnen som ingår i gruppen bekämpningsmedel. Syftet är att se om grundvattenkvaliteten förbättras och om det är möjligt att dra några slutsatser av de förbättringsåtgärder som hittills gjorts. 

De första analyserna visar på fortsatta fynd av bekämpningsmedel. Bekämpningsmedelsubstanser inklusive nedbrytningsprodukter hittades i 22 av de 27 undersökta vattentäkterna och 15 av de 16 undersökta vattenförekomsterna. 14 täkter hade fynd av idag tillåtna substanser eller såna som nyligen förbjudits och 15 täkter hade fynd av substanser förbjudna innan år 2000.

Under 2016 utfördes på uppdrag av Kompetenscentrum för kemiska bekämpningsmedel och Havs- och vattenmyndigheten en riskanalys avseende bekämpningsmedel i skånska yt- och grundvatten. Resultaten visade att det föreligger betydande regionala variationer när det gäller risk för läckage till grundvatten. Riskerna är generellt större i södra och västra delarna av Skåne på grund av högre andel åkermark och våtare klimat.

Länsstyrelsen kommer att prioritera miljöövervakningen av bekämpningsmedel och miljögifter eftersom den bidrar till ökad kunskap som är nödvändig för att kunna avgöra grundvattnets status samt prioritera och följa upp åtgärder som görs för att miljömålet ska kunna uppfyllas. Vidare kommer vattenskyddsarbetet att intensifieras.

Stapeldiagram: Levererad mängd naturgrus, krossberg och morän från tillståndsgivna täkter i Skåne län, 1993-2016. Naturgrus är en ändlig resurs. Åsar och andra isälvsavlagringar har stor betydelse som dricksvattenresurs och för rening av ytvatten genom konstgjord infiltration. Ofta har naturgrusformationer stora natur- och kulturvärden.
Källa: sverigesmiljömål.se
Print Friendly, PDF & EmailSkriv ut sidan som pdf