Barn vistas mer sällan i grönområden och störs mer av buller

Allt fler barn i Skåne störs av buller. Mindre än hälften av barnen i Skåne vistas varje dag i grönområden. Barn oroar sig också för klimatförändringar.

Allt fler barn i Skåne störs av buller. Mindre än hälften av barnen i Skåne vistas varje dag i grönområden. Barn oroar sig också för klimatförändringar.

Miljöhälsorapporten om barn i Skåne beskriver skånska barns hälsa och miljöexponering.

Vårdnadshavare till knappt 5 000 barn i Skåne har svarat på frågor i undersökningen. Arbets- och miljömedicin Syd (AMM Syd) i Region Skåne har i samarbete med Länsstyrelsen i Skåne län och avdelningen för regional utveckling, Region Skåne, sammanställt den regionala rapporten för Skåne.

– Fler barn än tidigare blir störda av buller enligt vad vårdnadshavarna har svarat. Vart fjärde barn störs mycket eller väldigt mycket av andra barn i skolan och i skolmatsalen, säger Jörgen Olofsson, miljöhygieniker vid Arbets- och miljömedicin Syd, Region Skåne.

– Ett par procent av barnen i undersökningen blir störda av trafikbuller när de ska läsa läxor eller sova. Trafiken orsakar inte bara buller utan också luftföroreningar.

Färre vistas i grönområden

De flesta skånska barn har gröna ytor i närheten av bostaden visar undersökningen. Men det är allt färre barn som varje dag vistas i grönområden.

Enligt den förra undersökningen som gjordes för åtta år sedan besökte över hälften av barnen ett grönområde varje dag. Nu är det strax under hälften som dagligen kommer till en park eller grönområde.

– Det är bra om man kan få till att tillgången till när-rekreationsområden för barn ska upplevas som spännande, vara trygga och inbjuda till lek i anslutning till naturliga eller iordningsställda natur- och vattenmiljöer samt olika typer av aktiviteter för olika åldrar, som kompensation för de buller- och luftstörningar som barn utsätts för i sin boendemiljö säger Annelie Johansson, miljödirektör på Länsstyrelsen.

Flickor oroliga för klimatet

Enkäten visar också att barns oro för klimatet är stor. Det är tydligt att klimatfrågan påverkar många barn och det är främst flickor som ofta tänker på klimatet.
– Att barnens oro för klimatet är stor behöver vi ta på allvar. Vi måste alltid tänka i ett hållbarhetsperspektiv och visa den unga generationen att klimatfrågan är viktig, säger Ulrika Geeraedts, utvecklingsdirektör i Region Skåne.

De flesta mår bra

Allmänt sett mår de allra flesta barn enligt vårdnadshavarnas svar på enkäten bra eller mycket bra.

– Mest positivt är att barnen utsätts för mindre tobaksrökning inomhus. Undersökningen visar att en procent av barnen utsätts för tobaksrökning inne i bostaden varje vecka, jämfört med knappt tre procent för åtta år sedan.

Enkäten med frågor om barnens hälsa skickades ut före pandemin våren 2019 och finansieras av Folkhälsomyndigheten, Region Skåne och Länsstyrelsen i Skåne.

Fakta Barnmiljöhälsorapporten Skåne 2021

Rapporten är baserad på svaren från Folkhälsomyndighetens nationella miljöhälsoenkät 2019. Enkäten besvarades av vårdnadshavare med barn i åldrarna sex till tio månader, fyra år och tolv år.

En geografisk indelning i stad, stadsnära landsbygd och landsbygd har gjorts för Skåne. Vissa skillnader i miljöpåverkan finns utifrån typ av boendemiljö. Resultaten jämförs med undersökningen från 2011.

Barnmiljöhälsorapport Skåne 2021 visar både positiva och negativa trender i barns miljörelaterade hälsa jämfört med 2011. Några fler exempel:

  • Sju procent av 12-åringarna stördes mycket eller väldigt mycket av trafikbuller nära bostaden. Det är en fördubbling jämfört med förra undersökningen. Ökningen är liknande i övriga län i södra Sverige.
  • Färre barn upplever dålig luftkvalitet i närheten av bostaden.
  • Fler barn lyssnar på hög musik.
  • Fler barn har allergisnuva och pollenallergi.
  • Förekomsten av hudallergi är oförändrad och färre barn har astma.
  • Medvetenheten om solens risker ökar, men många barn bränner sig ändå i solen

Läs mer i Barnmiljöhälsorapporten (länken går till Södra sjukvårdsregionens webbplats)

Kontaktuppgifter finns i pressmeddelandet (länken går till Region Skåne pressrelease som ligger på mynewsdesks webbplats)